Hakuilmoitus: Slate-kehittämistuki

Kenelle

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta).

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 9.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa.

Slate-kehittämistuen tarkoitus on luoda jatkuvuutta kehittämisprosesseihin, edistää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä sekä tukea elokuvatuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamista.

Kenelle?

Kehittämistukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen apuraha?

Slate-kehittämistukihakemus voi sisältää 3–5 erillistä taiteelliseen suunnitelmaan perustuvaa pitkää näytelmäelokuvahanketta. Yksi hankkeista voi olla sarjamuotoinen draama.

Kehittämissuunnitelman aikataulu voi olla enintään 24 kuukautta.

Haettava tuki voi olla pienempi kuin tuen enimmäismäärä ja kehittämissuunnitelman aikataulu voi olla lyhyempi kuin 24 kuukautta, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista tuotantoyhtiön ja elokuvahankkeiden kannalta.

Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet.

Tuen määrä
Slate-kehittämistuen enimmäismäärä on 150 000 euroa.

Kehittämistukea voi hakea ja sitä voidaan myöntää useammassa erässä suhteessa elokuvahankkeen kehittämiseen ja kehittymiseen. Elokuvahanketta varten myönnetyt elokuvasäätiön kehittämistuet lasketaan osaksi tuotantotukea ja ne vaikuttavat siten tuotantotuen enimmäismäärään.

Katso aiempia tukipäätöksiä

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

Hankekohtaiset
(hakemusliitteiden ei tarvitse olla erillisiä tiedostoja, vaan tuenhakija voi yhdistää samaan dokumenttiin useamman liitteen sisältöä):

 • synopsikset enintään 1 sivua
 • hankekohtaiset kehittämissuunnitelmat
 • kehittämishankkeiden kustannusarviot ja rahoitussuunnitelmat

  Kehittämishankkeiden kustannusarviot ja hyväksyttävät kustannukset
  Kustannusarvioon sisällytetään kehittämishankkeeseen välittömästi kohdistuvat kulut ilman arvonlisäveroa.Slate-kehittämistuen kokonaiskustannusarvioon hyväksytään enintään 20 % korvausta tuotantoyhtiön omistajan elokuvien kehittämishankkeisiin kohdistamista työpanoksista ja tuotantoyhtiön kiinteitä yleiskustannuksia (mm. kiinteän toimitilan vuokra, tietoliikennekulut).Oman kaluston käyttö
  Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.
 • käsikirjoitukset tai muut kirjalliset elokuvien sisältökuvaukset
 • tuottajan ansioluettelo ja kehittämishankkeissa mukana olevien taiteellisesti vastaavien ansioluettelot
 • asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
  Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa tuotantoyhtiön ja tekijänoikeudenhaltijoiden välillä tehdyt sopimukset, jotka kattavat vähintään aikaisemmat kehittämisvaiheet sekä tuen kohteena olevan kehittämisvaiheen.
 • elokuvien tuotannollis-taloudelliset esittelyt/suunnitelmat
 • Tuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelma, joka kattaa:
  – tuotantoyhtiön esittelyn, liiketoimintasuunnitelman, tuotantoyhtiön SWOT-analyysin,
  – selvityksen taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden liiketoimintastrategian
  – selvityksen tuotantoyhtiön vakinaisesta henkilökunnasta ja näiden työnkuvista
  – selvityksen tuotantoyhtiön viimeisen 5 vuoden aikana toteutuneiden elokuvien ja sarjojen tavoittamista katsojaluvuista, tallennemyynnistä, ulkomaan myynnistä, näkyvyydestä merkittävillä elokuvafestivaaleilla ja elokuvien saamista merkittävistä palkinnoista
  – selvityksen tuotantoyhtiön viimeisen 5 vuoden aikana saamista kehittämistuista ja niiden tuotantovaiheesta
  – uutta kehittämistukea haettaessa, edellinen samalle elokuvalle myönnetty selvittämätön kehittämistuen loppuselvitys tulee toimittaa sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Lomakkeet

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan kehittämiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Slate-kehittämistuen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota:

 • Tuotantoyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatuun ja uskottavuuteen
 • Tuotantoyhtiön taiteelliseen ja taloudelliseen kykyyn viedä läpi ja toteuttaa useita samanaikaisia elokuvahankkeita
 • Tuotantoyhtiön viimeisen viiden vuoden aikana saamat kehittelytuet suhteessa toteutuneisiin elokuvahankkeisiin
 • Tuotantoyhtiön viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneiden elokuvien tavoittama yleisötavoite ja kansainvälinen levitys ja näkyvyys
 • Hankekohtaisten suunnitelmien taiteelliseen laatuun
 • Hankekohtaisten kehittämissuunnitelmien laatuun
 • Hankekohtaisten kustannusarvioiden realistisuuteen ja tehokkuuteen suhteessa kehittämissuunnitelmaan
 • Kehittämissuunnitelman sisältämän muun rahoituksen määrä ja laatu (omarahoitus ja/tai tuotantoyhtiön ulkopuolinen rahoitus)

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tuotantotukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 9.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä