Hakuilmoitus: Tuotantotuki

Kenelle

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 9.8.2022 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan 14.10.2022 mennessä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 9.8.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhtiö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien elokuvien valmistamiseen. Elokuva voi olla pitkä tai lyhyt näytelmäelokuva, animaatioelokuva, dokumenttielokuva, dokumenttisarja, animaatiosarja tai näiden yhdistelmä.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio on valmistunut.

Tuen määrä
Tuotantotuen enimmäismäärä on 1 200 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Elokuvaa varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • Elokuvan käsikirjoitus
 • Yhden sivun synopsis
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma
 • Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio, kustannukset ilman arvonlisäveroa huomioiden
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen rahoitussuunnitelma
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen markkinointi- ja levityssuunnitelma

Vähemmistöyhteistuotannot

Milloin haette tukea kansainväliseen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen, tulee hakemusjärjestelmään ladata edellä mainittujen tukihakemuksen liitteiden lisäksi:

 • Kaikkien yhteistuottajien välinen deal memo tai yhteistuotantosopimus sopimusliitteineen
 • Yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio suomalaisen osatuottajan osuudesta, kustannukset ilman arvonlisäveroa huomioiden
 • Koko tuotannon yksityiskohtainen kustannusarvio
 • Elokuvasäätiön mallin mukainen rahoitussuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • Koko tuotannon maittain eritelty rahoitussuunnitelma

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta:

Tuotantotuen tukiopas

Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen.
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkaistaan 14.10.2022 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pitkät fiktiot: tuotantokontrolleri Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, +358 9 6220 3031

Dokumentti- ja lyhytelokuvat: tuotantokoordinaattori Susanna Haarla, susanna.haarla@ses.fi, +358 9 6220 3033

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tuotantotuen tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä