Hakuilmoitus: Tuotantotuki

Kenelle

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta).

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 9.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien tai lyhyiden näytelmä-, animaatio- tai dokumenttielokuvien sekä dokumentti- tai animaatiosarjojen tai näiden yhdistelmien valmistamiseen.

Tukea myönnetään elokuvan valmistamiseen.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio tai digitaalinen master on valmistunut.

Tuen määrä
Tuotantotuen enimmäismäärä on 1 000 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Elokuvahanketta varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten haetaan?

Tukea haetaan elokuvasäätiön hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen säätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvan käsikirjoitus
 • 1 sivun synopsis (ns. one page synopsis)
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu tuotantosuunnitelma
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio, kustannukset ilman arvonlisäveroa huomioiden
 • Kustannusarvion tulee sisältää elokuvan välittömät tuotantokustannukset 1. esityskopioon asti, mukaan lukien:
  – 7–10 %:n varaus satunnaisiin kuluihin
  – Tuotantoyhtiön kiinteät yleiskustannukset (mm. kiinteän toimitilan vuokra, tietoliikennekulut) sisällytetään kustannusarvioon hallintokulujen prosenttiosuutena, joka voi olla enintään 5 % kokonaistuotantokustannuksista. Varaus satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuus lasketaan kokonaiskustannusarviosta ja ne tulee olla täysmääräisesti rahoitettuja.
  – tuotannonaikaiset markkinointikulut
  – lyhyt- ja dokumenttielokuvien englanninkieliset käännöskulut ja tekstityskulut
  – Jos elokuvan kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 euroa, tuotantotuen myöntämisen edellytys on, että elokuvaa varten otetaan riittävä elokuvaan tuotetun materiaalin, henkilö- ja kalustoriskit kattava elokuvatuotantovakuutus.Oman kaluston käyttö: Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.
 • rahoitussuunnitelma
  Rahoitussuunnitelma ja sitovat vahvistukset tai sopimukset muusta rahoituksesta
  Rahoitussuunnitelmaan tulee merkitä rahoituksen tila rahoitusryhmittäin perustuen hakuhetken tilanteeseen.
  Tuen myöntämisen edellytys on, että elokuvan rahoitus on oleellisin osin varmistunut. Tuenhakijan tulee hakemuksessa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että tuotantotuen kohteena oleva elokuvahanke on mahdollista toteuttaa.
  Arvion hakemusvaiheen toteutuneen rahoituksen riittävyydestä tekee elokuvasäätiö.Milloin tukea haetaan kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen osuuteen, tulee koko elokuvan rahoitus todentaa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin edellä kuvatussa laajuudessa.
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma

Milloin tukea haetaan kansainväliseen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen pakollisia hakemusliitteitä ovat edellä mainittujen lisäksi:

 • kaikkien yhteistuottajien välinen deal memo tai yhteistuotantosopimus sopimusliitteineen
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon yksityiskohtainen maittain eritelty kustannusarvio
 • poiketen siitä, mitä tässä hakuilmoituksessa sanotaan varauksesta satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuudesta, voi hakija esittää nämä erät yhteneväisesti päätuottajan käytännön mukaisesti
 • rahoitussuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty rahoitussuunnitelma
 • tuotantosuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku) (osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta kohdasta ohjeet ja lomakkeet:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytyksen hankkeen toteuttamiseksi.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu säätiön hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 9.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

tuotantokoordinaattori

• hakemusten käsittely: käsikirjoitusapuraha
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantotuki

+358 9 6220 3033

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä