Hakuilmoitus: 50/50-tuotantotuki

Kenelle

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta).

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 9.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Edellä mainitun lisäksi:

50/50-tuotantotuen tavoitteena on tukea elokuvia, joilla on suuri yleisöpotentiaali Suomessa, etsiä elokuvatuotannoille uusia rahoittajia, nopeuttaa päätöksentekoprosessia ja tuotantoon saattamista.

Tuotantoyhtiö voi hakea tämän hakumuodon kautta tukea elokuvalle, jonka rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on rahoituspäätöksin tai sitovin aiekirjein vahvistunut. Elokuvasäätiön maksimituki elokuvatuotantoon on 50 prosenttia tuotantokustannuksista.

50/50-tuotantotuen pisteytyslomake:

Lomakkeet

Hakukelpoisia ovat tuotannot, joiden kuvaukset alkavat päätösvuoden aikana.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

50/50-tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien näytelmäelokuvien valmistamiseen.

Tukea myönnetään elokuvan valmistamiseen.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio tai digitaalinen master on valmistunut.

Tuen määrä
Tuotantotuen enimmäismäärä on 1 000 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Elokuvahanketta varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten haetaan?

Tukea haetaan hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä hakujärjestelmän asiakkaaksi.

Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvan käsikirjoitus
 • 1 sivun synopsis (one page synopsis)
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu tuotantosuunnitelma, josta tulee käydä ilmi kuvausten aloitus päätösvuoden aikana
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio
  Kustannusarvion tulee sisältää elokuvan välittömät tuotantokustannukset 1. esityskopioon asti, mukaan lukien:
  – 7–10 %:n varaus satunnaisiin kuluihin
  – Tuotantoyhtiön kiinteät yleiskustannukset (mm. kiinteän toimitilan vuokra, tietoliikennekulut) sisällytetään kustannusarvioon hallintokulujen prosenttiosuutena, joka voi olla enintään 5 % kokonaistuotantokustannuksista. Varaus satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuus lasketaan kokonaiskustannusarviosta ja ne tulee olla täysmääräisesti rahoitettuja.
  – tuotannonaikaiset markkinointikulut
  – lyhyt- ja dokumenttielokuvien englanninkieliset käännöskulut ja tekstityskulut
  – Jos elokuvan kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 euroa, tuotantotuen myöntämisen edellytys on, että elokuvaa varten otetaan riittävä elokuvaan tuotetun materiaalin, henkilö- ja kalustoriskit kattava elokuvatuotantovakuutus.
  oman kaluston käyttö
  Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.
 • rahoitussuunnitelma
  Hakemukseen on liitettävä selvitykset tuotantoon jo vahvistuneesta vähintään 50 prosentin rahoituksesta (muiden rahoittajatahojen tukipäätökset tai euromääräiset aiekirjeet sekä sitoumukset ennakko-ostoista) ja mahdolliset lisäselvitykset muista rahoittajatahoista.
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma
 • 50/50-tuotantotuen pisteytyslomake. Hakija täyttää lomakkeen, pois lukien kohdan 2.2

Pakolliset hakijan liitteet

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku) (osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia

Hakemus koostuu hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista 1) hakemuksen ja 2) hakijan liitteistä.

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta.

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Edellä mainitun lisäksi:

Määräaikaan mennessä saapuneet tukihakemukset arvioidaan 50/50-pistejärjestelmän mukaan. Tukea myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa eniten pisteitä saaneille, hakuehdot täyttäville elokuvahankkeille.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu säätiön hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tuotantotukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 9.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä