Ansökningsinformation: 50/50-produktionsstöd

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 11.1.2022 16:00

Beslut

Beslut görs under vecka 10.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 11.1.2022 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

Förutom det ovannämnda:

Syftet med 50/50-produktionsstödet är att understöda filmer, som har möjlighet att nå en stor publik i Finland, att hitta nya finansiärer till filmbranschen, och att påskynda beslutsprocessen och igångsättning av produktionen.

Produktionsbolaget kan med denna stödform söka stöd för filmprojekt som har med avtal eller avsiktsförklaring försäkrat minst 50 % av sin finansiering. Filmstiftelsens maxbelopp för filmproduktioner är 50 % av produktionskostnaderna.

50/50-produktionsstödets poängformulär finns här:

Blanketter

Endast produktioner vars inspelningar börjar under beslutsåret kan ansökan om stöd.

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat bolag: aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag och andelslag) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som har kommersiell nyttjanderätt till filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

50/50-produktionsstödet är ämnat för långfilmer, som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av en visningskopia eller digital master.

Stödets belopp
Det lägsta beloppet för 50/50-produktionsstödet är 400 000 euro och det högsta är 600 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstödet.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om produktionsstöd:

 • filmens manuskript
 • synopsis på 1 sida
 • produktionsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • en detaljerad kostnadskalkyl, kostnaderna exklusive mervärdesskatt
 • finansieringsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • marknadsförings- och distributionsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • 50/50-produktionsstödets poängformular

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller produktionsbolaget bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Mer information om bilagor:

Stödguide för 50/50-produktionsstöd

50/50-produktionsstödets poängformular, produktionsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. 

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 10.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Produktionscontroller Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, tel. 09 6220 3031

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide för 50/50-produktionsstöd

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet