STödguide

50/50-produktionsstöd

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om 50/50-produktionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

Tidslinjen för beslutningsprocessen

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Definition av en film

I denna stödguide betyder film och filmproduktion en lång fiktionfilm. Alla filmer ska bygga på en konstnärlig plan.

Syftet med stödet

Filmstfitelsens syfte är att främja mångsidig och professionell finländsk filmproduktion och att garantera den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångfald. För att nå dessa syften utgår vi från delaktighet, pluralism, mångkulturalism och konstnärlig frihet.

Syftet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

Utöver detta:

Syftet med stödet är att stöda film som har en stor publikpotential i hemlandet, skynda på beslutsprocessen och därmed produktionen av filmer. 

Produktionsbolaget kan ansöka om stöd via detta stödform för en film för vilken minst 50 % av finansieringen har bekräftats genom finansieringsbeslut eller bindande bekräftelser (LOC). Filmstiftelsens stöd till en filmproduktion är högst 50 % av produktionskostnaderna.

Poängsättning av 50/50-produktionsstöd

Endast produktioner vars inspelningar börjar under beslutsåret kan ansökan om stöd. Stiftelsen strävar till att göra stödbesluten alltid under årets första beslutsmöte.

För vem?

50/50-produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat bolag: aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag och andelslag) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som har kommersiell nyttjanderätt till filmen i Finland.

Enskilda näringsidkare och registrerade föreningar är till exempel inte registrerade bolag i Finland.

Ur professionell synvinkel är det väsentligt, att produktionsbolaget behärskar alla delområden som har att göra med produktionen av den film som får stöd, samt behärskar ändamålsenlig distribution och annat bruk av den färdiga filmen.

Ur ekonomisk synvinkel är det för sin del väsentligt, att produktionsbolaget har nödvändig likviditet och soliditet för att kunna producera filmen och klara av oväntade kostnadssvårigheter som kan uppstå under produktionen av filmen.

Utvecklings- och produktionsstöd beviljas varken statliga anstalter, kommuner, samkommuner, församlingar eller företag där staten är majoritetsägare, eller dylika samfund eller anstalter. Utvecklings- och produktionsstöd beviljas inte heller någon som utövar televisionsverksamhet eller webbdistribution eller sådant produktionsbolag, som har en delägare med en ägarandel på över 15 procent som utövar televisions- eller webbdistributionsverksamhet.

För vad och hur mycket?

50/50-produktionsstöd är ämnat för att producera långa fiktionsfilmer, byggda på en konstnärlig plan. 

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av visningskopia.

Stödets belopp

Det lägsta beloppet för 50/50-produktionsstödet är 400 000 euro och det högsta är 600 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstödet.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Du kan ansöka produktionsstöd även om du har ansökt om 50/50-produktionsstöd. Filmprojekt som fått nekande stödbeslut för 50/50-stödet kan söka produktionsstöd eller 50/50-stöd under följande ansökningsomgångar.

Ansökningstiden går ut kl 16.00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för 50/50-produktionsstöd:

Kirsi Hatara

filmkonsulent

• utvecklings- och produktionstöd för fiktiva långfilmer
• minoritets-samproduktioner
• utvecklingstöd för serier (avsnitt minst 22 minuter)
• slate-utvecklingsstöd
• 50/50-produktionsstöd

+358 9 6220 3029

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsen behandlar ca 250–300 ansökningar per omgång och produktionsavdelningen fattar ca 1300 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

I en bra ansökning är ämne, manuskript, arbetsplaner och finansiella planer konsekvent framställda och uttrycker helhetskontroll över filmprojektet från manusfas till distribution av den färdiga filmen.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Beakta verksamhetsmiljön och dess realiteter i filmproduktionen, t.ex. hur filmens finansiering och distribution motsvarar filmens tema, ämne och genre. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte och på vad som är speciellt med just ditt filmprojekt.

Ansökningar och Sökandens bilagor

Det finns två skilda sidor i stiftelsens ansökningssystem:

 1. Ansökningar där all information och bilagor gällande ansökningen laddas ned
 2. Sökandens bilagor, där uppdaterade dokument om produktionsbolaget laddas ned

Smidig handläggning

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • blanketterna är daterade och aktuella.
 • den aktuella arbetsgruppen finns registrerad I bilagorna.
 • avtalen är undertecknade av båda parterna.
 • längden på filmen är enhetlig I all dokumentering.
 • siffrorna är enhetliga i all dokumentering t.ex. i kostnadskalkylen, finansieringsplanen och utvecklings- eller produktionsplanen enligt filmstiftelsens modell.
 • fylla i utvecklings- eller produktionsplanen enligt filmstiftelsens modell så fullständigt som möjligt och undvika hänvisningar till olika bilagor.
 • använda de senaste versionerna när du fyller i blanketter enligt filmstiftelsens modell.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera din filmkonsulent eller annan relevant person om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Villkor för att få 50/50-produktionsstöd är att

 • sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • filmens finansiering till stor del är säkrad. Sökanden bör i ansökningen med bindande bekräftelser (LOC) och avtal bevisa att projektet är möjligt att genomföra. Filmstiftelsen gör en bedömning om tillräcklig finansiering.
 • professionell distribution av filmen är säkrad. Det tillåter en möjligast bred publik och synlighet via offentliga visnings- och distributionskanaler.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Hur bedöms ansökningen?

Stödansökningar som lämnats in inom ansökningstiden bedöms enligt 50/50-poängsystemet. Stöd beviljas enligt stiftelsens budget till projekt med mest poäng förmodat att de fyller andra ansökningsvillkor.

Vi kan bevilja stöd för att producera en sådan film, som anses vara en kulturprodukt, och

 1. Som utgör en konstnärlig helhet;
 2. Vars innehåll bygger på kulturvärden, som härstammar från kulturidentiteten;
 3. Som innehåller stora insatser av skapande filmmakare och utövande konstnärer och vars produktionskostnader till stor del utgörs av löner och ersättningar som betalts åt dessa.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. I beslutsprocessen tar vi hänsyn till syftet med anslaget, argumenten i ansökningen och disponibla medel i filmstiftelsen.

Då stiftelsen fattar sitt beslut om stöd bedöms filmprojektet som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas sökandens konstnärliga, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat sökanden beaktas.

Hur fattas beslutet?

Styrelsen för Finlands filmstiftelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på föredragning av filmkonsulenten.

Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Före stödbeloppet betalas gör filmstiftelsen ett stödavtal med filmens produktionsbolag.

2. Ansökan om 50/50-produktionsstöd

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Filmstiftelsen utser en filmkonsulent för ansökningen. Sökanden får information om vem som är filmkonsulenten ca en vecka efter att ansökningstiden gått ut. Ifall filmprojektet har fått stöd från stiftelsen tidigare, utnämns samma filmkonsulent som för tidigare ansökningar.

Om ansökningen måste kompletteras under behandlingstiden, kontaktar filmkonsulenten eller handläggaren dig.

Under behandlingstiden ger vi inte ut information om utkast till beslut.

Obligatoriska bilagor för ansökan om produktionsstöd

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Produktionsstödet är avsett för att producera filmer som utgår från en konstnärlig plan.

Finansieringsplanen och kostnadskalkylen bör innehålla all finansiering och alla kostnader, som krävs för att producera filmen ända till den slutliga versionen (DCP eller annan eventuell form).

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller produktionsbolaget bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

Revisionsskyldighet

Revisionslagen innehåller bestämmelser om i vilka fall en registrerad sammanslutning inte är skyldig att utse en revisor.

Om stödet från stiftelsen uppgår till minst 20 000 € ska riktigheten av den kostnadsutredning som ingår i slutrapporten alltid styrkas av en auktoriserad revisor.

3. Beslut

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-delen i ansökningen.

Om sökanden så önskar kan sökanden få motiveringarna för beslutet muntligt av filmkonsulenten. Sökanden kommer överens om tidpunkten med filmkonsulenten.

Då beslutet fattats stängs Ansökningsbilagor–mappen.

Då positivt beslut fattats får du anvisningar om hur man avancerar till att upprätta avtal till den e-postadress du angivit i ansökan.

Ladda ned bilagorna till stödavtalet i Avtalsbilagor-mappen.

Ladda ned bilagorna som gäller uppföljning och utredning av hur stödet används i Rapportering och slutrapport -mappen.

Filmstiftelsens logotyp och vinjett: användning i eftertexter och andra material

De som får stöd från filmstiftelsen bör använda filmstiftelsens logo i sitt material vid sidan av andra finansiärers och samarbetspartners logon.

En film som har fått produktionsstöd ska visa filmstiftelsens vinjett i förtexterna med övriga distributions-, finansierings- eller produktionsbolags vinjetter i alla distributionskanaler (biografer, tv, festivaler, streamingtjänst).

Mer om logotyp och vinjett

4. Avtal om produktionsstöd

Ett avtal mellan stiftelsen och stödmottagaren gällande produktionsstöd ska undertecknas inom sex (6) månader från det att beslutet om beviljande av stöd har fattats. Annars blir beslutet om stöd ogiltigt.

Ladda ned bilagorna till avtalet i ansökningssystemets Avtalsbilagor-mapp. Avtalet undertecknas elektroniskt i Visma Sign -tjänsten.

Stödmottagaren ansvarar för att alla avtalsbilagor finns med och är uppdaterade i ansökningssystemets Avtalsbilagor-mapp, före hen beställer tid för upprätta stödavtal hos den person som ansvarar för produktionsstödsavtal.

Om stödmottagaren har oredovisade utvecklingsstöd för filmen, är en förutsättning för att underteckna avtalet om produktionsstöd att filmstiftelsen har godkänt slutrapporten om dessa utvecklingsstöd. Anvisningar härom finns i stödguiden för utvecklingsstöd.

I avtalet om stöd fastställs kostnadskalkylen och finansieringsplanen för det filmprojekt för vilket stödet beviljats samt andra avtal som krävs för att filmprojektet ska kunna genomföras.

Avvikelser från den fastställda kostnadskalkylen och allokeringen av stödet kan göras endast med skriftligt samtycke av stiftelsen. Stödmottagaren ansvarar för att projektet genomförs på det sätt som fastställts i avtalet om stöd och enligt tidtabell.

Stiftelsens internationella avdelning har rätt att efter att ha hört stödmottagaren anmäla den film som beviljats produktionsstöd till internationella, icke-kommersiella filmevenemang. Om stödmottagaren på egen bekostnad själv erbjuder filmen till motsvarande internationella evenemang är stödmottagaren skyldig att informera stiftelsen om detta.

Statistik över internationell försäljning

För att en lång spelfilm och lång dokumentärfilm ska beviljas produktionsstöd förutsätts det att sökanden förbinder sig till att tillhandahålla filmstiftelsen statistik över internationell försäljning i fem års tid från och med det att filmen blivit färdig.

Beträffande publicering av statistik följer filmstiftelsen de principer som finns i ISI:s (International Statistical Institute) yrkesetiska deklaration för statistikområdet och offentliggör inte uppgifter om ett enskilt produktionsbolag, en film eller en dramaserie.

Bilagor till avtal om stöd

Ladda ned avtalsbilagorna i Avtalsbilagor-mappen enligt typ av bilaga. Om det inte finns någon färdigt namngiven typ av bilaga, välj Övriga bilagor.

En förutsättning för avtal om stöd är att stödmottagaren har lämnat in alla dokument om produktionsbolaget som anges i punkt 2 i stödanvisningarna, till stiftelsen. Dokument om produktionsbolaget ska laddas ned som bilagor om sökanden.

Undertecknandet av ett avtal om 50/50-produktionsstöd förutsätter att stödmottagaren har laddat upp följande bilagorna till stödansökan till ansökningssystemet:

5. Utbetalning av stöd

Produktionsstödet betalas in i fem (5) rater på stödmottagarens finska bankkonto.

1. raten 20 % efter att stödavtalet undertecknats

2. raten 50 % då inspelningarna börjar

En förutsättning för utbetalning är att följande dokument finns nedladdade i ansökningssystemets Avtalsbilagor-mapp:

 • En fritt formulerad anmälan av producenten om när inspelningarna börjar inklusive första och sista inspelningsdagen samt antal inspelningsdagar
 • Ett intyg på att arbetstagarna och förmännen som jobbar med produktionen har fått klara instruktioner om hur de skall reagera ifall de påträffar, ser eller hör om trakasserier eller osakligt beteende. Dessutom bör stödmottagaren informera filmstiftelsen om hur de här instruktionerna har getts arbetstagarna och förmännen till kännedom.
 • Ett intyg om produktionsförsäkring ifall de totala kostnaderna överstiger 500 000 €.

Ifall inspelningarna delas in i två eller flera perioder kan stiftelsen dela in 2. raten i flera omgångar. Denna indelning gäller inte sk. second unit -inspelningar.

3. raten 10 % då den huvudsakliga inspelningen avslutats och då stiftelsen godkänt en lägesrapport enligt stiftelsens modell som granskats av en bokförare

Stödmottagaren är skyldig att förse stiftelsen med en lägesrapport efter att den huvudsakliga inspelningen avslutats.

I lägesrapporten skall framgå hurdana finansieringen och de reella produktionskostnaderna varit i jämförelse med budgeten. I lägesrapporten skall också ingå en uppskattning av framtida kostnader och finansiering.

Lägesrapporten skall vara granskad av en bokförare.

Lägesrapporten bör också innehålla en skriftlig redogörelse om hur produktionen framskridit i jämförelse med planen, om återstående arbete, om tidtabell och om väsentliga avvikelser från budgeten. Stiftelsen kan anhålla om ytterligare information för godkännande av lägesrapporten.

Ladda ned en mellanrapport I ansökningssystemets Rapportering och slutrapport -mapp.

4. raten 10 % då filmstiftelsens filmkonsulent har godkänt filmens arbetskopia

5. raten 10 % eller högst 20 000 euro, när slutrapporten är godkänd i stiftelsen

Om en andel på 10 % överstiger 20 000 euro, betalas skillnaden i samband med 3. raten.

Meddela om avtalsbilagor

Meddela att avtalsbilagor eller mellanrapporten finns nedladdade i ansökningssystemet till:

Produktionsstöd för långa spelfilmer: pirjo.koskelo@ses.fi

6. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar för bokföring (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Förlängning av användningstid

Av särskilda skäl kan man ansöka skriftligt om förlängning av användningstiden.

En skriftlig utredning om förlängd användningstid skickas per e-post enligt arbetsfördelningen här nedan.

pirjo.koskelo@ses.fi:

 • Slate-utvecklingsstöd
 • Produktionsstöd för lång fiktionsfilm

Ladda ned ansökningen om förlängning av användningstid i ansökningssystemets Rapportering och slutrapport -mapp på bilagenamnet Ansökning om förlängd användningstid i slutrapporten.

Anmälningsplikt

Stödmottagaren bör förse filmstiftelsen med korrekt och tillräcklig information för uppföljning av stödavtalets villkor.

Stödmottagaren bör direkt meddela stiftelsen om alla ändringar som kan påverka genomförandet av stödprojektet eller användningen av stödet. Även förändringar i projektets kvalitet, omfattning eller finansiering räknas som förändringar som påverkar användningen av stödet. Stiftelsen har också alltid rätt att anhålla om ytterligare information om särskilda faser och följa projektets utveckling.

En skriftlig utredning av förändringar ska skickas per e-post till filmkonsulenten. Grunden till utredningen är stödavtalet mellan stödmottagaren och filmstiftelsen, vars villkor man inte kan avvika från utan stiftelsens skriftliga samtycke.

7. Slutrapport om 50/50-produktionsstödet

Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig slutrapport till stiftelsen inom den tid som anges i stödavtalet.

De slutliga kostnaderna skall innehålla alla produktionens kostnader från anskaffning av rättigheter till första visningskopian.

Slutrapporten skall innehålla:

Ifall filmprojektet är en samproduktion bör slutrapporten innehålla alla produktionsbolags slutliga kostnader och finansiering från anskaffning av rättigheter till första visningskopian.

Extraordinära utgifter

Extraordinära utgifter kan i slutrapporten godkännas till högst det belopp som fastställts i kostnadskalkylen i stödavtalet. Om det konstateras att budgeten har översskridits, ska stödmottagaren dra av det överstigande beloppet från de extraordinära utgifterna. Den återstående delen kommer stödmottagaren tillgodo.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader för produktionsbolaget får inkluderas i projektet som upp till högst 5 % av de totala produktionskostnaderna. Interna överföringar som fördelats mellan produktionsbolagets olika filmprojekt får inte som helhetskostnader överstiga produktionsbolagets slutliga, bokföringsenliga kostnader.

Användning av egen utrustning

Användning av egen utrustning och interna överföringar i kostnadskalkylen ska specificeras i en separat förteckning.

Om användningen av egen utrustning och de interna överföringarna avviker från det som budgeterats, ska stödmottagaren lämna in en tillräcklig utredning över detta.

Kontrollförfarande

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till redovisningsansvarige Pirjo Harmainen, pirjo.harmainen@ses.fi.

Det automatiska meddelandet om att slutrapporten fattas försvinner inte förrän stödrapporten är godkänd av stiftelsen och den sista raten av stödet är betald.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §).

Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet.

Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

8. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.