Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki

Kenelle

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle.

Päätös

Materiaali- ja markkinointituen haku on jatkuva. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa sen saapumisesta liitteineen.

Hakuaika

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituen haku on jatkuva. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa.

Tuen tavoite

Tuen tavoitteena on mahdollistaa elokuvan kansainvälinen levittäminen, edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä, vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.

Kenelle

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointitukea voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan markkinointiin ja jakeluun, tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan kansainvälisiä kaupallisia hyödyntämisoikeuksia, tai kotimaisen elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle.

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi. Toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvataidetta sekä edistää elokuvien levitystä ulkomailla.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt tai sarjamuotoiset näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmät.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin sekä elokuvan kansainvälisen esittely- ja markkinointimateriaalin (mm. trailer, press kit, julisteet) valmistamiseen sekä kansainvälistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea yhden tai useamman elokuvan kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseen. Markkinoinnin voi toteuttaa digitaalisessa tai sosiaalisessa mediassa.

Elokuvasäätiö voi myöntää tukea kansainvälistymisen kannalta olennaisten mediayhteyksien luomiseen, kun elokuva on kutsuttu merkittävälle kansainväliselle elokuvafestivaalille tai elokuvalla on muu merkittävä kansainvälistymishanke.

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien osalta elokuvien englanninkieliset käännös- ja tekstityskulut sisällytetään tuotantotuen kustannusarvioon, eikä niitä rahoiteta kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituesta. Pitkien näytelmäelokuvien osalta kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituella on mahdollista rahoittaa tuotantovaiheen jälkeisiä käännöskuluja niiltä osin, kun ne eivät sisälly tuotantotuen kustannusarvioon.

Materiaali- ja markkinointitukea tulee hakea viimeistään 6 kuukautta sen kansainvälisen esityksen jälkeen, johon tuen kulut kohdistuvat.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %).

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemuksia arvioidaan elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymisen tarpeiden mukaan. Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan hankkeen kansainvälistä potentiaalia, mahdollisen festivaalikutsun statusta sekä hakijan ammattimaisuutta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä toimittamalla hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiölle.

Tukihakemusjärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu hakemuslomakkeesta ja järjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • hankkeen kokonaissuunnitelma
  • yhteenveto materiaali- ja markkinointikuluista
  • kv-kopion, esittely- ja markkinointimateriaalin tai ulkomaisen tiedottamisen toteutuneisiin kustannuksiin perustuva selvitys (ote kirjanpidosta tai tositteet maksetuista kuluista)

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan jakeluun,

  1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
  2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
  3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Materiaali- ja markkinointituen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös. Päätös tehdään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa hakemuksen saapumisesta liitteineen. Hakemusten käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Jenni Domingo

kulttuuriviennin suunnittelija

• pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
• pitkien fiktioelokuvien matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

kulttuuriviennin suunnittelija

• sijaisuus 8.1.2024 alkaen
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

kulttuuriviennin suunnittelija

• lyhytelokuvien festivaalistrategia
• lyhytelokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki
• Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
• lyhytelokuvanäytösten kuratointi

+358 9 6220 3019

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä