Ansökningsinformation: Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport

För vem?

Material- och marknadsföringsstöd kan huvudsakligen beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar att marknadsföra och distribuera en film. Det kan också beviljas sammanslutningar.

Beslut

Ansökan om material- och marknadsföringsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Ansökningstid

Ansökan om material- och marknadsföringsstöd är fortlöpande. Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämning av ansökningen med bilagor.

Syfte

Syftet med material- och marknadsföringsstöd är att möjliggöra internationell distribution av filmen. Syftet med stödet är också att främja internationaliseringen av inhemsk film och inhemska filmskapare samt att förstärka den inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Material- och marknadsföringsstöd kan huvudsakligen beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar att marknadsföra och distribuera en film. Det kan också beviljas i Finland registrerade sammanslutningar som har hand om den internationella kommersiella nyttjanderätten till filmen eller inhemska filmskapare.

Finlands filmstiftelse ansvarar för kulturexport av sådana filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland. Syftet med verksamheten är att göra finsk filmkonst känd och att främja distribution av finska filmer utomlands.

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport kan huvudsakligen beviljas för filmer som fått produktionsstöd av stiftelsen. Stödet kan sökas för färdiga eller snart färdiga långfilmer eller filmer i serieform, kort-, dokumentär-, animations- och barnfilmer eller en kombination av dessa.

För vad och hur mycket?

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport är avsett för tillverkningskostnader för inhemska filmers internationella visningskopior och för kostnader för filmens internationella marknadsföringsmaterial (bl.a. trailer, press kit, planscher) samt andra åtgärder som är viktiga med tanke på internationalisering. Stöd kan sökas för internationell marknadsföring av en eller flera filmer. Marknadsföring kan ske på digitala eller sociala medier.

Filmstiftelsen kan bevilja stöd för att främja väsentliga internationella mediakontakter när en internationell festival bjuder in en film eller för andra internationella projekt som främjar internationalisering.

För kort- och dokumentärfilmer inkluderas engelska översättnings- och textningskostnader i produktionsstödets kostnadskalkyl och därmed ersätter material- och marknadsföringsstöd för kulturexport inte dem. För spelfilmer kan material- och marknadsföringsstöd täcka översättningskostnader ifall de inte finns inkluderade i produktionsstödets kostnadskalkyl.

Man ska ansöka om material- och marknadsföringsstöd senast 6 månader efter den internationella premiären.

Stödet kan av oumbärliga och motiverade skäl beviljas så att det ersätter 100 % av kostnaderna.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur bedöms ansökningen?

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Ansökningarna bedöms enligt behovet av att internationalisera filmen. I helhetsbedömningen granskas projektets internationella potential, vilken status eventuella inbjudningar till festivaler har och stödmottagarens professionalism.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla bilagor inom utsatt ansökningstid. 

Sökandena fyller i en ansökan i ansökningssystemet. Ansökan består av en blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Anvisningar för det ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

  • en helhetsplan för projektet
  • ett sammandrag av materialkostnaderna
  • en utredning som baserar sig på reella kostnader för den internationella kopian eller för marknadsföringsmaterialet (utdrag ur bokföringen eller kvitton för utgifterna)

Specialvillkor

Stöd kan beviljas för distribution av en sådan film som anses vara en kulturprodukt

  1. som utgör en konstnärlig helhet.
  2. och har ett innehåll som baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet
  3. och innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnaderna som utgör löner och avgifter till dessa är betydande.

Kostnaderna för material- och marknadsföringsstöd godkänns i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar.

En förutsättning för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor för att få stöd.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att kontrollera stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Den totala finansieringen av projektet får inte överskrida de totala reella kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om material- och marknadsföringsstöd på föredragning av direktören.

Sökandena underrättas skriftligen.

Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämning av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet