Stödguide

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om material- och marknadsföringsstöd. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor (för sammanslutningar) eller sökandes uppgifter

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Material- och marknadsföringsstödets syfte är att möjliggöra filmens internationella distribution. Stödets syfte är också att främja finska filmaktörers internationalisering och internationell distribution samt att förstärka inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Material- och marknadsföringsstöd beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar för filmens marknadsföring och distribution, för finska registrerade sammanslutningar som administrerar filmens internationella nyttjanderätt samt för inhemska filmmakare eller arbetsgrupper.

Filmstiftelsen driver kulturexport för filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland.

Stöd för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan sökas för färdiga eller ofärdiga fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilmer eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie.

För vad och hur mycket?

Material- och marknadsföringsstöd för kulturexport är ämnat för inhemska filmers internationella visningskopiors tillverkningskostnader och kostnader av filmens internationella marknadsföringsmaterial (bl.a. trailer, press kit, planscher) och andra för internationaliseringen viktiga åtgärder. Stöd kan sökas för internationell marknadsföring av en eller flera filmer. Marknadsföring kan ske på digitala eller sociala medier.

Stödet kan beviljas för främjandet av internationella mediakontakter ifall en internationell festival eller andra internationella projekt bjuder in filmen eller filmmakaren.

För kort- och dokumentärfilmer medräknas engelska översättnings- och textningskostnader i produktionsstödets budget, och betalas därmed inte ifrån material- och marknadsföringsstödet. I långa fiktionsfilmer kan material- och marknadsföringsstödet täcka översättningskostnader så länge de inte hör till produktionsfasens kostnadskalkyl.

Material- och marknadsföringsstödet bör ansökas om inom 6 månader av internationella premiären.

Stöd kan beviljas av motiverade skäl till 100 % av nödvändiga kostnaderna.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor. Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökan om material- och marknadsföringsstödet är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3–10 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in.

Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Föredragande som behandlar ansökan för material- och marknadsföringsstöd:

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

En god ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens internationella avdelning behandlar ca 200–250 ansökningar om året. Vid bedömning och jämförelse av ansökningar är det väsentligt att ansökningen är tydligt och omsorgsfullt uträttad. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och filmens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör den sökande fylla?

En förutsättning för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor för att få stöd.

Material- och marknadsföringsstödets kostnader godkänns exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Slutliga finansieringen får inte överskrida resans slutliga kostnader.

Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Hur bedöms ansökningen?

Material- och marknadsföringsstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter.

Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Ansökningar bedöms enligt produktionsbolagens och filmmakarnas behov för internationalisering. I helhetsbedömningen beaktas projektets internationella potential, status av möjliga inbjudan till festivaler och stödmottagarens professionalitet.

Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation. Beslut görs under första styrelsemötet efter inlämning av ansökan och dess bilagor. Hanteringstiden är ca 3–10 veckor.

Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden. Alla sökande får ett skriftligt beslut. 

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Obligatoriska bilagor för ansökan

Den sökande ska ladda upp följande bilagor till stödansökan i ansökningssystemet:

 • Projektets helhetsplan
 • Ett sammandrag av materialkostnaderna
 • En rapport på kostnader

Bilagor om sökanden

Se till att sökandens bilagor är uppdaterade när du lämnar in ansökan.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-vyn i ansökningen.

Stödet betalas till stödmottagarens finska bankkonto efter stödbeslutet.

Överklagande

Beslutet kan inte överklagas. Regeln är stadgad i statsunderstödslagens 34§ och förvaltningslagens (434/2003) 49 b§.

Om den som ansöker om understöd är missnöjd med beslutet har sökanden rätt att skriftligen yrka rättelse hos filmstiftelsen inom 30 dagar av beslutet. Anvisningar om rättelseyrkande finns som bilaga till beslutet.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden.
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas.

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.