Tukiopas

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki

Tämä tukiopas täydentää kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoitusNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Tuen tavoitteena on mahdollistaa elokuvan kansainvälinen levittäminen, edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä, vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.

Kenelle?

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointitukea voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan markkinointiin ja jakeluun, tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan kansainvälisiä kaupallisia hyödyntämisoikeuksia, tai kotimaisen elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle.

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi. Toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvataidetta sekä edistää elokuvien levitystä ulkomailla.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt tai sarjamuotoiset näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmä.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin sekä elokuvan kansainvälisen esittely- ja markkinointimateriaalin (mm. trailer, press kit, julisteet) valmistamiseen sekä kansainvälistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea yhden tai useamman elokuvan kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseen. Markkinoinnin voi toteuttaa digitaalisessa tai sosiaalisessa mediassa.

Elokuvasäätiö voi myöntää tukea kansainvälistymisen kannalta olennaisten mediayhteyksien luomiseen, kun elokuva on kutsuttu merkittävälle kansainväliselle elokuvafestivaalille tai elokuvalla on muu merkittävä kansainvälistymishanke.

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien osalta elokuvien englanninkieliset käännös- ja tekstityskulut sisällytetään tuotantotuen kustannusarvioon, eikä niitä rahoiteta kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituesta. Pitkien näytelmäelokuvien osalta kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituella on mahdollista rahoittaa tuotantovaiheen jälkeisiä käännöskuluja niiltä osin, kun ne eivät sisälly tuotantotuen kustannusarvioon.

Materiaali- ja markkinointitukea tulee hakea viimeistään 6 kuukautta sen kansainvälisen esityksen jälkeen, johon tuen kulut kohdistuvat.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %).

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön. Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituen haku on jatkuva. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa sen saapumisesta liitteineen.

Elokuvasäätiön hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa.

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointitukihakemuksia käsittelevät:

Jenni Domingo

kulttuuriviennin suunnittelija

• pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
• pitkien fiktioelokuvien matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

kulttuuriviennin suunnittelija

• sijaisuus 8.1.2024 alkaen
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

kulttuuriviennin suunnittelija

• lyhytelokuvien festivaalistrategia
• lyhytelokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki
• Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
• lyhytelokuvanäytösten kuratointi

+358 9 6220 3019

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla käsitellään noin 200–250 hakemusta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu. Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi, miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu järjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Materiaali- ja markkinointituen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemuksia arvioidaan elokuvan kansainvälistymisen tarpeiden mukaan. Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan hankkeen kansainvälistä potentiaalia, mahdollisen festivaalikutsun statusta sekä hakijan ammattimaisuutta.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää materiaali- ja markkinointitukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Elokuvasäätiön hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

2. Materiaali- ja markkinointitukihakemus

Tukea haetaan lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön tukihakemusjärjestelmässä. Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Materiaali- ja markkinointitukihakemuksen pakolliset liitteet

Tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

 • Hankkeen kokonaissuunnitelma
 • Yhteenveto materiaali- ja markkinointikuluista
 • Selvitys kustannuksista

Hakijan liitteet

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että hakijan liitteet ovat ajantasaiset.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Päätös

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Tuki maksetaan päätöksen jälkeen yhdessä erässä tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille.

Muutoksen haku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34§:ssä ja hallintolain (434/2003) 49 b§:ssä.

Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua Suomen elokuvasäätiöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oikaisua haettaessa on meneteltävä.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
 • Palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.