Tukiopas

Dokumentti- ja lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystuki

Tämä tukiopas täydentää markkinointi- ja levitystuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvatuotannon laajaa ja kattavaa tarjontaa ja jakelua ensisijaisesti teatterilevityksessä, sekä eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kotimaisen elokuvan saatavuutta ja katsojaosuutta.

Kenelle?

Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvien levitysyhtiölle tai -yhteisölle, jolla on käytössään tarvittava asiantuntemus ja ammattitaito. Poikkeustapauksissa tukea voidaan myöntää myös elokuvatuotantoyhtiölle, joka levittää elokuvaa yhteistyössä ammattimaisesti toimivan levitysyhtiön tai -yhteisön kanssa. Hakijan on oltava rekisteröity Suomessa. Hakijalla tulee olla kirjallinen levityssopimus elokuvasta.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Tuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien dokumenttielokuvien ja lyhyiden dokumentti-, fiktio-, animaatio- tai lastenelokuvien markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää kotimaisen elokuvan ja kansainvälisen yhteistuotantoelokuvan markkinointi- ja levityskustannuksiin Suomessa eri jakeluteissä ja alustoilla.

Tukea voidaan myöntää teatterilevityksen, vaikuttavuustyön, muun kampanjoinnin, sekä eri levitys- ja markkinointimuotojen yhdistelmien markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tuki on tarkoitettu teatterilevityksessä ensi-iltansa saaville elokuville.
Tukea haetaan yhdellä hakemuksella samanaikaisesti eri levitys- ja markkinointimuodoille ja kaikille elokuvan jakelukanaville, mukaan lukien tallennelevitys, ja suoratoistokanavat.

Tukea ei myönnetä pelkästään tallenne- ja/tai suoratoistolevitykseen.

Tuen määrä

Markkinointi- ja levitystuen enimmäismäärä on 45 000 euroa.

Pitkän dokumenttielokuvan tuen enimmäismäärä voi ylittää 45 000 euroa, ja olla enimmillään 130 000 euroa vain, mikäli

 1. elokuvalla on dokumenttielokuvalle poikkeuksellisen suuri yleisöpotentiaali teatterilevityksessä,
 2. hankkeella on elokuvasäätiöltä haettavan tuen lisäksi muuta varmistunutta rahoitusta,
 3. hakija järjestää elokuvalle laajan, valtakunnallisen teatterilevityksen ja
 4. hakija järjestää elokuvasta katselun tuen käsittelijälle kuvalukon jälkeen. Katselu on järjestettävä mahdollisimman valmiilla DCP-kopiolla. Katselukopio tulee toimittaa elokuvasäätiölle ennen hakuajan päättymistä. Perustelluista syistä katselu voidaan järjestää vaihtoehtoisella formaatilla.

Yli 45 000 euron tukea voidaan myöntää ensisijaisesti teatterilevityskampanjan markkinointi- ja levityskustannuksiin. Enintään 45 000 euron tukea voidaan tämän lisäksi myöntää vaikuttavuuskampanjoinnin tai eri levitysmuotojen yhdistelmien markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tuki voi kattaa kaikki elokuvan jakelukanavat, mukaan lukien tallenne-, ja suoratoistokanavat.

Tämän lisäksi elokuvasäätiö tukee elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisille tarkoitetun tekstityksen kustannuksia enintään 7 000 eurolla, erikseen haettavan tukimuodon kautta.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • Hakemuslomake
 • Hakemuksen liitteet
 • Hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Dokumentti- ja lyhytelokuvien markkinointi- ja levitystukihakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiössä käsitellään noin 250–350 esityksen ja levityksen hakemusta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Ota huomioon elokuvalevittämisen toimintaympäristö ja sen realiteetit. Pohdi, miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita, ja mitä erityistä juuri tässä elokuvassa on.

Hakemukset ja Hakijan tiedot

Elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä on kaksi eri näkymää:

 1. Hakemukset, jonne ladataan kaikki hakemukseen liittyvät tiedot ja liitteet
 2. Hakijan liitteet, jonne ladataan ajan tasalla olevat yhtiön tai yhteisön asiakirjat

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • lomakkeet ovat päivättyjä ja ajan tasalla olevia.
 • liitteisiin on kirjattu selvitys hakijan omarahoitusosuuden kattamisesta ja sopimukset mahdollisista yhteistyökumppanuuksista.
 • sopimukset ovat molempien sopijaosapuolien allekirjoittamia.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa esim. kustannusarvioissa, rahoitussuunnitelmassa sekä elokuvasäätiön mallin mukaisessa markkinointi- ja levityssuunnitelmassa.
 • täytä elokuvasäätiön mallin mukainen markkinointi- ja levityssuunnitelma mahdollisimman kattavasti ja vältä lomakkeessa viittauksia erillisiin liitteisiin.
 • käyttäessäsi elokuvasäätiön mallin mukaisia lomakkeita käytä viimeisimpiä versioita.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksiä on:

Tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Hakusumman ylittäessä 45 000 €, tuenhakija on järjestänyt elokuvan esityksen tuen käsittelijälle ennen hakemuksen käsittelyä.

 • Esitys on järjestettävä mahdollisimman valmiilla DCP-kopiolla, kuvalukon jälkeen. Hakijan tulee ilmoittaa katselukopion toimittamisen aikataulusta tuen käsittelijälle hakemuksen jättämisen yhteydessä. 
 • Perustelluista syistä katselu voidaan järjestää vaihtoehtoisella formaatilla.

Pitkälle dokumenttielokuvalle on tehty tai tekeillä kuvailutulkkaus ja tekstitys heikkokuuloisille. Kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisten tekstitys on tarjolla elokuvateattereille ja ne sisällytetään elokuvan tallenne- ja VOD-julkaisuihin.

 • Jos elokuvan dialogi on pääosin muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä, voidaan markkinointi- ja levitystukea saanut elokuva elokuvasäätiön harkinnan jälkeen vapauttaa kuvailutulkkausvelvoitteesta. Tekstitys heikkokuuloisille vaaditaan näissäkin tapauksissa ja siihen voi hakea tukea.
 • Kansainvälisiltä yhteistuotantoelokuvilta, joissa Suomi on vähemmistöyhteistuotantomaa, ei edellytetä kuvailutulkkausta ja tekstitystä heikkokuuloisille, vaikka elokuvasäätiö olisi myöntänyt elokuvalle markkinointi- ja levitystukea.

Tuensaaja sitoutuu toimittamaan säätiön tilastointia varten elokuvan ajantasaiset katsojamäärät elokuvateatterijakelussa, sekä DVD- ja VOD-jakelussa.

Tukea saaneissa elokuvissa on kielilain vaatimukset täyttävät tekstitykset.

Yli 45 000 € hakemuksissa edellytetään elokuvasäätiön ulkopuolista rahoitusta.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Hakijan omarahoitus ja muu rahoitus katsotaan hakemukselle eduksi arvioinnissa.

Hanketta arvioidaan markkinoinnin ja levityksen kokonaisuutena ottaen huomioon elokuvan yleisöpotentiaali, elokuvatyypille ominaiset kohderyhmät ja niiden tavoittamiseksi suunnitellut toimet. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön hakijalle myöntämät tuet.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää markkinointi- ja levitystukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Päätökset pyritään tekemään 8–10 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Lisäksi päätöksestä käy ilmi mm. tuensaaja, käyttötarkoitus, päätöksen perusteena olevat kustannukset ja rahoitus, tuen käyttöaika ja selvityspäivämäärä. Tiedon tehdystä päätöksestä saat hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Tukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Elokuvasäätiö nimeää hakemukselle tukiesittelijän. Tieto tukiesittelijästä näkyy tukihakemuksen tiedoissa noin viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli hakemustanne tulee täydentää käsittelyaikana, tukiesittelijä tai käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä.

Käsittelyaikana emme anna tietoa päätösesityksestä.

Markkinointi- ja levitystukihakemuksen pakolliset liitteet

Hakemuksen voi lähettää, kun kaikki pakolliset hakemusliitteet ovat ladattu tukihakemusjärjestelmään.

Hakijan liitteet

Ennen hakuajan päättymistä, lataa yhtiötä tai yhteisöä koskevat asiakirjat Hakijan liitteisiin.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslaista löytyy säädökset siitä, milloin rekisteröidyllä yhteisöllä ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.

Säätiön tuen ollessa vähintään 20 000 euroa, tuen loppuselvityksessä annetun kustannusselvityksen tulee kuitenkin aina olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama.

3. Päätös

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Päätöksenteon jälkeen Hakemusliitteet-kansio sulkeutuu.

Lataa tuen käytön seurantaa ja selvittämistä koskevat liitteet Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Elokuvasäätiön logo ja lopputekstit

Kun elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvalle markkinointi- ja levitystukea, on tuensaaja velvollinen liittämään elokuvan lopputeksteihin säätiön ajantasaisen logon sekä maininnan myönnetystä tuesta esim. Markkinointi- ja levitystuki / Suomen elokuvasäätiö vvvv (päätösvuosi).

Elokuvasäätiön logon tulee näkyä myös kaikissa elokuvan markkinointimateriaaleissa (esim. julisteet) silloin kun muidenkin rahoittajatahojen logot ovat käytössä.

Ajantasaiset logot eri kieliversioina löytyvät säätiön verkkosivuilta:

Säätiön logot

4. Tuen maksaminen

Markkinointi- ja levitystuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa tai useammassa erässä, 1. erä päätöksen jälkeen ja viimeinen erä 20 % loppuselvityksen tultua hyväksytyksi säätiössä.

Tukipäätöksessä vahvistetaan tuen kohteena olevan hankkeen markkinointi- ja levityssuunnitelma, kustannusarvio sekä rahoitus rahoitusvahvistuksineen. Vahvistetusta kustannusarviosta ja tuen kohdentamisesta voidaan poiketa vain säätiön kirjallisella suostumuksella. Tuensaaja vastaa hankkeen toteutumisesta tukipäätöksessä kirjatulla tavalla ja aikataulussa.

5. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys yhtiön tai yhteisön tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tuen kohteena olevan hankkeen päätös kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat tuensaaja yhtiön nimeämälle kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Käyttöajan pidennys

Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti.

Kirjallinen selvitys käyttöajan pidennyksestä lähetetään sähköpostitse Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi.

Lataa lisäaikapyyntö myös tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon ja valitse liitetyypin nimeksi Loppuselvityksen lisäaikapyyntö.

Ilmoitusvelvollisuus

Tuensaajan tulee antaa Suomen elokuvasäätiölle oikeat ja riittävät tiedot tukipäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi.

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiölle kaikista muutoksista, joka vaikuttaa tuen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai tuen käyttöön. Tuen käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös tuettavan hankkeen toteuttamisen laadussa, laajuudessa tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Säätiöllä on lisäksi aina oikeus saada tuensaajalta hankkeen kulloistakin tilannetta koskevia tietoja sekä seurata hankkeen kehittymistä

Kirjallinen selvitys muutoksesta tulee lähettää sähköpostitse tukiesittelijälle, joka on esitellyt tuen. Selvityksen perustana on tuensaajan ja elokuvasäätiön välillä tehty tukisopimus, jonka ehdoista voidaan poiketa vain elokuvasäätiön kirjallisella suostumuksella.

6. Markkinointi- ja levitystuen loppuselvitys

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään vuoden (1) kuluttua tukipäätöksestä. Loppuselvityksen määräaika ilmoitetaan hakijalle päätöskirjeessä.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Tarkastusmenettely

Lataa loppuselvitys tukihakemusjärjestelmään Raportointi- ja loppuselvityskansioon.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta loppuselvityksestä sähköpostilla taloushallinnon asiantuntija Pirjo Harmaiselle, pirjo.harmainen@ses.fi.

Loppuselvitys puuttuu -automaattiviesti poistuu vasta, kun tukiselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä ja tuen viimeinen maksuerä on maksettu.

Hakemuksen Maksutiedot-näkymästä näet, koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia (valtionavustuslaki 16 §).

Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on oikeat ja riittävät tiedot tarkastuksen suorittamiseen.

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen.

Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
 • Palautettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeisestä maksupäivästä palautuksen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

7. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§:n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.