Stödguide

Marknadsförings- och distributionsstöd för dokumentär- och kortfilmer

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om marknadsföring- och distributionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Stöd beviljas i första hand till filmer som har fått utvecklings- och produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan beviljas till ett professionellt filmdistributionsföretag eller en professionell filmdistributionsorganisation som förfogar över den sakkunskap och yrkesskicklighet som krävs. I undantagsfall kan stöd också beviljas ett filmproduktionsbolag som distribuerar en film i samarbete med ett professionellt distributionsföretag eller en professionell distributionsorganisation. Sökanden ska vara registrerad i Finland. Den sökande ska ha ett skriftligt distributionsavtal för filmen.

För vem?

Stöd beviljas i första hand för sådana projekt som fått utvecklings- ch produktionsstöd. Stödet kan beviljas till en filmdistributör som äger distributionsrätten till filmen i Finland eller till det produktionsbolag som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Stödet ska sökas av den aktör som har huvudansvaret för marknadsföringen samt tillräcklig professionell kompetens för distributionsarbetet.

För vad och hur mycket?

Stödet är avsett för marknadsförings- och distributionskostnader för långfilmsdokumentärer och korta dokumentärer, fiktion, animation eller barnfilmer som baserar sig på en konstnärlig plan.

Stöd kan beviljas för marknadsförings- och distributionskostnader för inhemska och internationella samproduktionsfilmer i Finland via olika distributionskanaler och plattformar.

Stöd kan beviljas för marknadsförings- och distributionskostnader för teaterdistribution, impact-arbete, annan kampanjverksamhet samt kombinationer av olika distributions- och marknadsföringsformer.

Stödet är avsett för filmer som får sin premiär i biografer.

Stöd söks samtidigt för olika distributions- och marknadsföringsformer och för alla distributionskanaler för film, inklusive distribution av inspelningar och streamingkanaler. Stöd beviljas inte bara för distribution genom inspelningar eller direktuppspelning.

Stödbelopp

Det maximala stödbeloppet för en dokumentärfilm i långfilmsformat är 45 000 euro.

Det maximala stödbeloppet kan vara högst 130 000 euro endast om

 1. filmen har för en dokumentärfilm exceptionellt stor publikpotential i biografdistribution,
 2. projektet har förutom det stöd som ansöks hos filmstiftelsen även annan garanterad finansiering,
 3. den sökande ordnar en vidsträckt, riksomfattande biografdistribution av filmen och
 4. den sökande ordnar en visning av filmen för den föredragande som behandlar ansökan efter klippningen. Visningen måste ske med en DCP-kopia som är så färdig som möjligt. Av motiverade skäl kan visningen ordnas med ett alternativt format. Den sökande måste meddela föredragande som behandlar ansökan när kopian ska inlämnas.

Stöd på drygt 45 000 euro kan i första hand beviljas för marknadsförings- och distributionskostnaderna för kampanjen för biografdistribution. Stöd på högst 45 000 euro kan dessutom beviljas för marknadsförings- och distributionskostnaderna för impact-arbetekampanjer eller kombinationer av olika distributionsformer.

Stödet kan omfatta filmens alla distributionskanaler, inklusive kanalerna för inspelningar och direktuppspelning.

Dessutom kan ett stödbelopp på högst 7 000 euro beviljas som ett skilt stöd för kostnader för textning för hörselskadade och syntolkning för synskadade.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för marknadsföring- och distributionsstöd för dokumentär- och kortfilmer:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsen behandlar ca 250–350 visnings- och distributionsansökningar per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

I en bra ansökning är ämne, manuskript, arbetsplaner och finansiella planer konsekvent framställda och uttrycker helhetskontroll över filmprojektet från manusfas till distribution av den färdiga filmen.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Beakta verksamhetsmiljön och dess realiteter i filmproduktionen, t.ex. hur filmens finansiering och distribution motsvarar filmens tema, ämne och genre. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte och på vad som är speciellt med just ditt filmprojekt.

Ansökningar och Sökandens bilagor

Det finns två skilda sidor i stiftelsens ansökningssystem:

 1. Ansökningar där all information och bilagor gällande ansökningen laddas ned
 2. Sökandens bilagor, där uppdaterade dokument om bolaget eller samfundet laddas ned

Smidig handläggning

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • blanketterna är daterade och aktuella. 
 • i bilagorna anges en redovisning av täckning av den sökandes självfinansierade del och eventuella samarbetsavtal.
 • avtalen är undertecknade av båda parterna.
 • siffrorna är enhetliga i all dokumentering t.ex. i kostnadskalkylen, finansieringsplanen och marknadsföring- och distributionplanen.
 • fylla i marknadsföring- och distributionsplanen enligt filmstiftelsens modell så fullständigt som möjligt och undvika hänvisningar till olika bilagor.
 • använda de senaste versionerna när du fyller i blanketter enligt filmstiftelsens modell.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och filmens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor. Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Villkor för att få stöd är att:

Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Om stödbeloppet överskrider 45 000 euro har stödmottagaren ordnat en visning av filmen för parten som behandlar stödet innan ansökan behandlas.

 • Visningen måste ske med en DCP-kopia som är så färdig som möjligt, efter klippningen. Sökanden ska, i samband med att ansökningen lämnas in, meddela handläggaren om tidtabellen för leverans av visningskopian.
 • Av motiverade skäl kan visningen ordnas med ett alternativt format.

För dokumentärfilmer i långfilmsformat har det gjorts eller görs det syntolkning och textning för nedsatt hörsel. Syntolkning och textning för nedsatt hörsel finns tillgängliga för biografer och inkluderas i filmens inspelnings- och VOD-utgivningar. 

 • Om dialogen i filmen huvudsakligen är på något annat språk än finska eller svenska, kan en film som fått marknadsförings- och distributionsstöd befrias från skyldigheten att syntolka filmen, efter att stiftelsen övervägt det. Även i dessa fall krävs textning för hörselskadade och man kan ansöka om stöd för det.
 • Av internationella samproduktionsfilmer, som Finland är minoritetsproducent i, förutsätts inte syntolkning och textning för hörselskadade, även om filmstiftelsen har beviljat filmen marknadsförings- och distributionsstöd.

Den sökande förbinder sig till att meddela de aktuella tittarsiffrorna för filmen i såväl biografdistribution som DVD- och VOD-distribution för stiftelsens statistikföring.

Filmen ska ha textning enligt språklagens principer.

I ansökan om drygt 45 000 euro krävs finansiering från andra håll än filmstiftelsen.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Övrig och sökandes egen finansiering ses som en fördel i bedömningen.

Då stiftelsen fattar sitt beslut om stöd bedöms marknadsförings- och distributionsplanen med tanke på typiska målgrupperna för genren i fråga och de åtgärder som planerats för att nå dessa. Vidare beaktas den sökandes yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande.

Hur fattas beslutet?

Styrelsen för Finlands filmstiftelse bestämmer om statliga stöd som gäller marknadsföring- och distributionsstöd på föredragning av direktören.

Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Filmstiftelsen utser en filmkonsulent för ansökningen. Sökanden får information om vem som är filmkonsulent ca en vecka efter att ansökningstiden gått ut.

Om ansökningen måste kompletteras under behandlingstiden, kontaktar filmkonsulenten eller handläggaren dig.

Under behandlingstiden ger vi inte ut information om utkast till beslut.

Obligatoriska bilagor för ansökan om marknadsföring- och distributionsstöd

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller bolaget eller samfundet bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

Revisionsskyldighet

Revisionslagen innehåller bestämmelser om i vilka fall en registrerad sammanslutning inte är skyldig att utse en revisor.

Om stödet från stiftelsen uppgår till minst 20 000 € ska riktigheten av den kostnadsutredning som ingår i slutrapporten alltid styrkas av en auktoriserad revisor.

3. Beslut

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-delen i ansökningen.

Då beslutet fattats stängs Ansökningsbilagor–mappen.

Ladda ned bilagorna som gäller uppföljning och utredning av hur stödet används i Rapportering och slutrapport -mappen.

Filmstiftelsens logo och eftertexter

När filmstiftelsen har beviljat en film marknadsföring-och distributionsstöd är understödsmottagaren skyldig att i filmens eftertexter visa stiftelsens aktuella logotyp och ett omnämnande av det beviljade stödet, till exempel Marknadsföring- och distributionsstöd/Finlands filmstiftelse åååå (beslutsår).

Filmstiftelsens logotyp ska även synas i allt marknadsföringsmaterial för filmen eller serien (t.ex. affischer) i de fall då även andra finansiärers logotyper används.

Filmstiftelsens logotyper på olika språk:

Filmstiftelses logotyp

4. Utbetalning av stöd

Stödet betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i två (2) eller flera rater, 1. raten efter beslutet om beviljat stöd och sista raten (20 %) efter att slutredovisningen är godkänd i stiftelsen.

I stödbeslutet godkänns projektets marknadsförings- och distributionsplan, kostnadskalkyl samt finansiering och finansieringsavtal. Kostnadskalkylen och stödets syfte kan inte avvikas från utan stiftelsens skriftliga samtycke. Stödmottagaren ansvarar om att projektet genomförs enligt avtalet och i dess tidtabell.

5. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med bolagets eller samfundets bokslut och projektets kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar för bokföring (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Förlängning av användningstid

Av särskilda skäl kan man ansöka skriftligt om förlängning av användningstiden.

Ladda ned ansökningen om förlängning av användningstid i ansökningssystemets Rapportering och slutrapport -mapp på bilagenamnet Ansökning om förlängd användningstid i slutrapporten.

Skicka information per e-post om att du laddat ned en begäran om extra tid i ansökningssystemet: ilmari.arnkil@ses.fi

Anmälningsplikt

Stödmottagaren bör förse filmstiftelsen med korrekt och tillräcklig information för uppföljning av stödavtalets villkor.

Stödmottagaren bör direkt meddela stiftelsen om alla ändringar som kan påverka genomförandet av stödprojektet eller användningen av stödet. Även förändringar i projektets kvalitet, omfattning eller finansiering räknas som förändringar som påverkar användningen av stödet. Stiftelsen har också alltid rätt att anhålla om ytterligare information om särskilda faser och följa projektets utveckling.

En skriftlig utredning av förändringar ska skickas per e-post till filmkonsulenten. Grunden till utredningen är stödavtalet mellan stödmottagaren och filmstiftelsen, vars villkor man inte kan avvika från utan stiftelsens skriftliga samtycke.

6. Slutrapport om marknadsföring- och distributionsstöd

Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig slutredovisning till stiftelsen inom ett (1) år av stödbeslutet. Tidsfristen för slutredovisningen meddelas den sökande i beslutsbrevet.

Slutrapporten skall innehålla:

Kontrollförfarande

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till redovisningsexpert Pirjo Harmainen, pirjo.harmainen@ses.fi.

Det automatiska meddelandet om att slutredovisningen fattas försvinner inte förrän stödrapporten är godkänd av stiftelsen och den sista raten av stödet är betald.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §).

Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet.

Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

7. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.