Tukiopas

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki

Tämä tukiopas täydentää elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen tavoitteena on taata elokuvateatteriverkoston toiminta koko maassa ja vahvistaa elokuvan alueellista saatavuutta sekä kannustaa elokuvateattereita uusien toimintamallien kehittämiseen. Tuen tavoitteena on edistää kaikkia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen elokuvaohjelmiston esittämistä.

Kenelle?

Elokuvateattereiden alueellista toimintatukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereille ja elokuvakiertueteattereille. Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös suurten paikkakuntien elokuvateattereille.

Elokuvateatterin määritelmä

Tässä tukioppaassa elokuvateatteri tarkoittaa ammattimaisesti ja säännöllisesti toimivaa yhden tai useamman salin kokonaisuutta, joka saa pääasiallisen tulonsa elokuvanäytösten pääsylippujen myynnistä yleisölle. Teatterin ohjelmisto, tekniikka ja elokuvan katsomisolosuhteet vastaavat yleistä tasoa ja näytökset ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Tukea voi hakea elokuvatoimintaan, joka monipuolistaa elokuvateatterin tarjontaa ja tavoittelee uusia yleisöryhmiä. Tätä voivat olla muun muassa:

 • Ohjelmiston monipuolistaminen
 • Yleisötyö, kuten paikalliset, yleisölle avoimet elokuvatapahtumat, nuorten aktivointi, saavutettavuuden edistäminen, tekijä- ja asiantuntijavierailut
 • Vaihtoehtoisten sisältöjen esittäminen (mm. event cinema)
 • Tapauskohtaisesti muut hakijan tarpeelliseksi katsomat aktiviteetit

Tukea voidaan myöntää vain elokuvatoiminnasta aiheutuneita kuluja vastaan. Tukea voi hakea myös yllä mainittujen aktiviteettien mainos- ja markkinointikuluihin. Teatterin tavanomainen ohjelmisto ja siitä aiheutuvat viestinnän ja markkinoinnin kulut eivät kuulu tuen piiriin.

Hakemus elokuvateattereiden toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä toteutuneita kuluja vastaan toimintavuoden jälkeen.

Tukea voidaan myöntää enintään 8 000 euroa alle 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille  ja enintään 4 000 euroa yli 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille vuodessa elokuvateatteria kohden.

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille hakemuksen liitteenä olevaa kustannusselvitystä vastaan.

Katso aiempia tukipäätöksiä Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen hakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön esitys- ja levitysosastolla käsitellään kymmeniä hakemuksia per hakukierros ja päätöksiä esitellään noin 250–300 hakemuksesta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita.

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • liitteen nimi vastaa sen sisältöä.
 • kaikki pakolliset liitteet on toimitettu.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa.
 • vastaat tuen käsittelijän tai automaattisen järjestelmän lähettämiin lisäselvityspyyntöihin
  ilmoitetussa ajassa.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvateatterin nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Päätös elokuvateattereiden alueellisesta toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä ja teatterin kirjanpitoon vietyjä, toteutuneita kuluja vastaan. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen tai vastaavalle hakijan kirjanpidossa.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan selvityksen tulee sisältää kirjallinen raportti teatterin toteuttamista toimenpiteistä, eritelty selvitys toteutuneista kustannuksista sekä tiedot toteutuneesta muusta rahoituksesta.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen. Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kuluselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Säätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi säätiön ohjeet ja suositukset kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen tai on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja toimiteta sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Tarvittaessa tuen valmistelija avustaa hakijaa hakemukseen liittyvissä kysymyksissä.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

 • Kohdassa “Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?” mainittujen aktiviteettien toteutuminen teatterissa.
 • Toiminnan ammattimaisuus.
 • Elokuvateatterin jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla.
 • Elokuvateatterin sitoutuminen elokuvan saavutettavuustyöhön. Arvioinnin tukena tullaan käyttämään Elokuvan saavutettavuusfoorumin julkaisua Saavutettavuusopas elokuvateattereille (pdf, 2021).

Elokuvateatterin toiminnan on oltava säännöllistä ympäri vuoden, ellei paikkakunnan asukasluku anna perusteltua syytä poikkeuksiin. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat.
Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä teatterin tilinpäätöstiedot vuosittain.

Lisäksi täysimääräisen tuen edellytyksenä on, että elokuvateatteri on järjestänyt toimintavuoden aikana näytöksiä, joissa on tekstitys kuulovammaisille, sekä kertonut verkkosivuillaan mahdollisuudesta kuulovammaisten tekstitykseen ja kuvailutulkkaukseen.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää tukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen hakemus

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

Tuki haetaan jälkikäteen toimintavuoden lopussa.

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakijan liitteet

Yritystä tai yhteisöä koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tukihakemusjärjestelmään Hakijan liitteisiin:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta.

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset (2021, pdf) kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tämän tukioppaan, hakuilmoituksen, sekä tuen kohteena olevan hankkeen hakemuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat hakijan kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

5. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen  edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.