Stödguide

Regionalt versamhetsstöd för biografer

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om produktionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.

 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

 

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstnärlig frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med verksamhetsstödet är att säkra de regionala biografernas verksamhet och att förstärka tillgängligheten i hela landet samt att uppmuntra biograferna att utveckla nya verksamhetsmodeller. Stödets syfte är också att främja mångsidigt programutbud som tjänar alla folkgruppers intressen.

För vem?

Stödet kan beviljas en registrerad sammanslutning eller förening samt kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografers verksamhet med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet.

Av särskilda skäl kan stöd också beviljas i Finland registrerade enskilda näringsidkare (Tmi).

Stödet beviljas i första hand biografer på små och medelstora orter och turnerande biografer. Av särskilda skäl kan stöd beviljas också för biografer på större orter.

Definitionen av en biograf

I denna stödguiden betyder biograf en regelbunden professionell biografverksamhet med utrymmen för en eller flera salar vars huvudsakliga inkomster kommer från offentligt sålda biobiljetter. Biografens program, teknik och förhållanden motsvarar den allmänna nivån och visningarna är tillgängliga för alla folkgrupper.

För vad och hur mycket?

Man kan ansöka om stöd för sådan bioverksamhet, som diversifierar biografens utbud och når nya publikgrupper. Dylik bioverksamhet kan vara bland annat

 • Diversifiering av repertoaren
 • Publikarbete, såsom lokala filmevenemang som är öppna för publik, att aktivera ungdomar, att främja tillgänglighet, besök av filmmakare och -experter.
 • Förevisning av alternativt innehåll (bl.a. event cinema)
 • Övrig verksamhet som sökanden finner nödvändig; avgörs från fall till fall.

Stödet kan beviljas enbart för att ersätta kostnader som uppstått i och med bioverksamheten. Man kan också ansöka om stöd för reklam- och marknadsföringskostnader som gäller ovannämnda verksamhet. Detta stöd ersätter inte kostnader för teaterns standardrepertoar och marknadsföringskostnader som uppkommit i och med den.

Ansökan om biografers verksamhetsstöd görs på basen av slutliga kostnader som redovisats till filmstiftelsen efter verksamhetsåret.

Stöd kan beviljas högst 8 000 euro per år för biografer verksamma i en kommun på under 50 000 invånare och högst 4 000 euro per år för biografer som är verksamma i en kommun på över 50 000 invånare.

Verksamhetsstödet utbetalas i efterhand till stödmottagarens finska bankkonto emot kostnadskalkylen som laddas ner som bilaga till ansökan.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för verksamhetsstöd:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens visning- och distributionsspecialist behandlar tiotals ansökningar per omgång och presenterar ca 250–300 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte.

Smidig handläggning

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • bilagans namn motsvarar dess innehåll.
 • alla obligatoriska bilagor är inskickade.
 • siffror är enhetliga i alla dokument.
 • du besvarar personalens eller systemets begäran om ytterligare uppgifter inom utsatt tid.
 • blanketterna är daterade och aktuella.
 • den aktuella arbetsgruppen finns registrerad I bilagorna.
 • avtalen är undertecknade av båda parterna.
 • längden på filmen är enhetlig I all dokumentering.
 • siffrorna är enhetliga i all dokumentering t.ex. i kostnadskalkylen, finansieringsplanen och utvecklings- eller produktionsplanen enligt filmstiftelsens modell.
 • fylla i utvecklings- eller produktionsplanen enligt filmstiftelsens modell så fullständigt som möjligt och undvika hänvisningar till olika bilagor.
 • använda de senaste versionerna när du fyller i blanketter enligt filmstiftelsens modell.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och biografens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Beslutet om biografers verksamhetsstöd görs på basen av förverkligade kostnader som skrivits i biografens bokföring och redovisats till filmstiftelsen. Kostnaderna för det projekt som får stödet ska bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring.

Utredningen som bifogas i ansökan bör innehålla en skriftlig rapport om biografens genomförda projekt, en utredning på kostnader och uppgifter om övrig finansiering.

Godtagbara kostnader i utredningen är sådana nettokostnader exklusive mervärdesskatt som uppstått till följd av projektet och som upptagits i stödmottagarens bokföring. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt. Kostnadsutredningen som bifogas i slutrapporten bör vara styrkt av en bokförare.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet. Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän beslut om beviljat stöd görs.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att bokföringens samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnads- och slutredovisningar, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om bokförings-, boksluts- och revisionsprinciper samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Stödet kan inte beviljas, om ansökningen levereras för sent eller om den är bristfällig eller om nödvändiga uppgifter inte skickas till det elektroniska ansökningssystemet trots tilläggsbegäran. Vid behov hjälper vi med frågor om ansökningen.

Hur bedöms ansökningen?

Verksamhetsstöd för biografer beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

 • Hur verksamheten nämnd i punkt ”För vad och hur mycket?” uppfylls i biografteatern.
 • Hur professionell verksamheten är.
 • Hurdana förutsättningar det finns för biografens verksamhet på orten.
 • Hur biografen förbinder sig till tillgänglighetsarbetet för film. Som stöd för bedömningen används publikationen Tillgänglighetsanvisning för biografer (2021, pdf).

Biografens visningsverksamhet bör vara regelbundet året runt, bortsett från motiveringar som kommunens invånarantal som kan vara grund för undantag. Övrigt beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

En förutsättning för beviljat stöd är att stödmottagaren har försett stiftelsen med rätta aktuella informationen för uppehåll av stiftelsens filmstatistik samt biografens årliga bokslut.

För att få fullt stöd förutsätts därtill att biografen under verksamhetsåret har ordnat föreställningar som har textning för hörselskadade och att biografen på sina hemsidor har informerat om möjligheten till textning för hörselskadade och syntolkning.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller verksamhetsstöd på basis av direktörens presentation. Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Om någon bilaga är omöjlig att skicka, ska en skriftlig utredning om den saknade bilagan bifogas i ansökningen.

Stödet söks i efterhand i slutet av verksamhetsår.

Obligatoriska bilagor för ansökan

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller bolaget eller samfundet bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut och utbetalning av stöd

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-delen i ansökningen.

Verksamhetsstödet utbetalas till stödmottagarens finska bankkonto i en rat.

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar och rekommendationer (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

5. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.