Tukiopas

Kulttuuriviennin hanketuki

Tämä tukiopas täydentää kulttuuriviennin hanketuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Kulttuuriviennin hanketuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä sekä vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuvaalan ammattilaisten osaamista. 

Kenelle?

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkä, lyhyt tai sarjamuotoinen näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuva tai näiden yhdistelmä.

Kulttuuriviennin hanketukea voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan markkinointiin ja jakeluun tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan kansainvälisiä kaupallisia hyödyntämisoikeuksia tai kotimaisen elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Kulttuuriviennin hanketuki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan viennin edistämistoimenpiteisiin. Hanketukea voidaan myöntää myös aiemmin julkaistujen elokuvien digitointiin, jos niillä on suomalaisen elokuvakulttuurin edistämisen kannalta merkittävää kansainvälistä kiinnostavuutta. 

Pitkien fiktioelokuvien A-luokan festivaaleilla tapahtuvaan festivaalilanseeraamiseen liittyvät matkakulut tulee hakea kulttuuriviennin matkatuesta, eikä niitä voida sisällyttää kulttuuriviennin hanketukeen. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien festivaalimatkakuluja voidaan sisällyttää myös hanketukeen.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %). Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi.

Hae realistista summaa, joka tukee suunnitelman toteuttamista. Katso aiempia tukipäätöksiä Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön. Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Kulttuuriviennin hanketuen haku on jatkuva. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa sen saapumisesta liitteineen.

Elokuvasäätiön hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa.

Kulttuuriviennin hanketukihakemuksia käsittelevät:

Jaana Puskala

kansainvälisen osaston päällikkö

• kansainvälisen promootion johtaminen
• pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketuki

+358 9 6220 3026

Anni Asikainen

kulttuuriviennin suunnittelija

• sijaisuus 8.1.2024 alkaen
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

kulttuuriviennin suunnittelija

• lyhytelokuvien festivaalistrategia
• lyhytelokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki
• Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
• lyhytelokuvanäytösten kuratointi

+358 9 6220 3019

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla käsitellään noin 200–250 hakemusta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Hyvässä hakemuksessa hankkeen kokonaissuunnitelmasta käy selkeästi ja tiiviisti ilmi hankkeen tavoitteet, toteutustapa ja aikataulu sekä työn toteuttajat. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tukevat hankkeen suunnitelmaa ja tavoitteita. Mahdollinen rahoitussuunnitelmassa mainittu muu rahoitus on vahvistettu rahoitussopimuksin, jotka ovat ladattuna hakemuksen liitteisiin.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi erityisesti, miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita ja alla mainittuja arviointiperusteita. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi, miksi hanke on tärkeä toteuttaa. Kerro edellytyksistänne toteuttaa esitetty suunnitelma.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta. Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä elokuvasäätiön pyytämiä tietoja tai lisäselvityksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä täydennyspyynnöstä huolimatta.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Kulttuuriviennin hanketuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa hankkeen tuotannollis-taloudellinen toteutettavuus, kansainvälinen merkittävyys sekä hankkeen kyky tuottaa uusia kansainvälistymisen toimintatapoja. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää hanketukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Elokuvasäätiön hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Hanketukihakemus

Tukea haetaan lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön tukihakemusjärjestelmässä. Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Hanketukihakemuksen pakolliset liitteet

Tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakijan liitteet

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että hakijan liitteet ovat ajantasaiset.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Muutoksen haku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34§:ssä ja hallintolain (434/2003) 49 b§:ssä.

Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua Suomen elokuvasäätiöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oikaisua haettaessa on meneteltävä.

Hanketuen maksaminen

Myönnetty tuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle, hakemuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä seuraavasti:

 1. erä 80 % ensi tilassa päätöksenteon jälkeen
 2. erä 20 %, kun tuen loppuselvitys on hyväksytty säätiössä.

Elokuvasäätiön logo

Elokuvasäätiön tuensaajien tulee ilmoittaa mahdollisissa julkaisuissaan saamastaan säätiön myöntämästä hanketuesta esimerkiksi elokuvasäätiön logolla tai lauseella: ”Tähän toimintaan olemme saaneet tukea Suomen elokuvasäätiöltä.”

Elokuvasäätiön logoa tulee käyttää hankeen julkaisuissa aina muiden rahoittaja- ja yhteistyötahojen logojen rinnalla. Logo on saatavilla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

Säätiön logot

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuotantoyhtiön tilinpäätökseen ja tuotannon kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. 

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tuen kohteena olevan kehittämishankkeen tukisopimuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat tukisopimuksessa nimetylle kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Käyttöajan pidennys

Erityisestä syystä johtuvaa käyttöajan pidennystä haetaan kirjallisesti.

Lataa lisäaikapyyntö tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon ja valitse liitetyypin nimeksi Loppuselvityksen lisäaikapyyntö.

Lähetä tieto tukihakemusjärjestelmään ladatusta lisäaikapyynnöstä sähköpostitse tuen käsittelijälle.

5. Hanketuen loppuselvitys

Myönnettävä tuki on käytettävä ja selvitettävä viimeistään kahdeksan (8) kuukauden kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.

Loppuselvityksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Hanketuen loppuselvityksen hyväksyminen

Tieto tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla tuen valmistelijalle:

 • Pitkät näytelmäelokuvat, yli 22 minuuttiset draamasarjat: kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala: jaana.puskala@ses.fi
 • Dokumenttielokuvat (yli 30 min.): kulttuuriviennin suunnittelija Suvi Railo: suvi.railo@ses.fi
 • Lyhytelokuvat (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat), tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot): kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen: otto.suuronen@ses.fi

Hakemuksen perustiedot -sivulla on linkki maksutiedot-näkymään, josta näkee koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvaelokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettuja valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnan tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksia. Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on riittävät edellytykset tarkastuksen suorittamiseen. 

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen. Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty
  sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli
  elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista
  korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.