Stödguide

Projektstöd för kulturexport

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om resebidrag. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor (för sammanslutningar) eller sökandes uppgifter

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Projektstödets mål är att främja finska filmers och aktörers internationalisering och internationell distribution samt att förstärka den inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Filmstiftelsen driver kulturexport för filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland.

Stöd för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan ansökas för färdiga eller nästan färdigställda fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilmer eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie.

Projektstöd beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar för filmens marknadsföring och distribution, för finska registrerade sammanslutningar som administrerar filmens internationella nyttjanderätt samt för inhemska filmmakare eller arbetsgrupper.

För vad och hur mycket?

Projektstöd för kulturexport är ämnat för projekt som främjar finska filmers export. Projektstöd kan också beviljas för digitalisering av tidigare släppta filmer om det finns ett märkbart internationellt intresse som främjar finsk filmkultur.

Resekostnader från festivallansering av långa fiktionsfilmer på A-klassfestivaler ska sökas från resebidraget, och kan inte ingå i projektstödet. Festivalresekostnader för kort- och dokumentärfilmer kan också ingå i projektstödet.

Stöd kan beviljas av motiverade skäl till 100 % av nödvändiga kostnaderna. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel.

Ansök om ett realistiskt belopp som stöder genomförandet av planen. Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor. Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3–10 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in.

Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Föredragande som behandlar ansökan för projektstöd:

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

En god ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens internationella avdelning behandlar ca 200–250 ansökningar om året. Vid bedömning och jämförelse av ansökningar är det väsentligt att ansökningen är tydligt och omsorgsfullt uträttad.

I en bra ansökning framgår projektets mål, åtgärder, tidtabell och arbetsgrupp tydligt och enhetligt i projektets helhetsplan. Projektets kostnadskalkyl och finansieringsplan stöder planen och målet. Möjlig övrig finansiering är försäkrat med avtal, som laddas ner bland bilagorna.

Var tydlig och enhetlig i ansökningens formulering. Överväg huruvida det ansökta stödet motsvarar stödets mål och bedömningsgrunder. I ansökningen skall också framgå varför projektet är viktigt att genomföra. Nämn era förutsättningar för att genomföra projektplanen.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör den sökande fylla?

En förutsättning för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor för att få stöd.

Materialstödets kostnader godkänns exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Hur bedöms ansökningen?

Projektstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Vid bedömning av ansökningar beaktas bland annat projektets produktionella och ekonomiska genomförbarhet, internationella betydelse samt projektets förmåga att producera nya verksamhetsmodeller för internationalisering. Vidare beaktas stödmottagarens konstnärliga, yrkesmässiga och finansiella förutsättningar för genomförande av projektet samt aktuella budgeten. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel i bedömningen. Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation. Beslut görs under första styrelsemötet efter inlämning av ansökan och dess bilagor. Hanteringstiden är ca 3–10 veckor.

Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden. Alla sökande får ett skriftligt beslut. 

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Obligatoriska bilagor för ansökan

Den sökande ska ladda upp följande bilagor till stödansökan i ansökningssystemet:

Bilagor om sökanden

Se till att sökandens bilagor är uppdaterade när du lämnar in ansökan.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut och utbetalning av stöd

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-vyn i ansökningen.

Överklagande

Beslutet kan inte överklagas. Regeln är stadgad i statsunderstödslagens 34§ och förvaltningslagens (434/2003) 49 b§.

Om den som ansöker om understöd är missnöjd med beslutet har sökanden rätt att skriftligen yrka rättelse hos filmstiftelsen inom 30 dagar av beslutet. Anvisningar om rättelseyrkande finns som bilaga till beslutet.

Utbetalning av stöd

Projektstöd betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i två rater:

 1. raten (80 %) efter stödbeslutet
 2. raten (20 %) då slutredovisningen har godkänts av stiftelsen

Filmstiftelses logotyp

Då stiftelsen har beviljat projektstöd är stödmottagaren skyldig att i möjligt material nämna det beviljade stödet med stiftelsens logo eller annan kredit, t.ex. “Finlands filmstiftelse har beviljat stöd för detta projekt”.

Stiftelsens logo ska synas i allt det marknadsföringsmaterial där andra finansiärers logon används. Logotyperna finns på svenska, finska, engelska och nordsamiska.

Filmstiftelses logotyp

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar och rekommendationer (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Anmälningsplikt

Stödmottagaren bör förse filmstiftelsen med korrekt och tillräcklig information för uppföljning av stödavtalets villkor.

Stödmottagaren bör direkt meddela stiftelsen om alla ändringar som kan påverka genomförandet av stödprojektet eller användningen av stödet. Även förändringar i projektets kvalitet, omfattning eller finansiering räknas som förändringar som påverkar användningen av stödet. Stiftelsen har också alltid rätt att anhålla om ytterligare information om särskilda faser och följa projektets utveckling.

En skriftlig utredning av förändringar ska skickas per e-post till filmkonsulenten. Grunden till utredningen är stödavtalet mellan stödmottagaren och filmstiftelsen, vars villkor man inte kan avvika från utan stiftelsens skriftliga samtycke.

Förlängning av användningstid

Av särskilda skäl kan man ansöka skriftligt om förlängning av användningstiden.

Ladda ned ansökningen om förlängning av användningstid i ansökningssystemets Rapportering och slutrapport -mapp på bilagenamnet Ansökning om förlängd användningstid i slutrapporten.

Skicka information per e-post till ansökans föredragande om att du laddat ned en begäran om extra tid i ansökningssystemet.

5. Slutredovisning

Stödmottagaren ska använda stödet och lämna in en skriftlig slutredovisning till stiftelsen inom åtta (8) månader av stödbeslutet.

Ladda ned slutredovisningen i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Slutredovisningen skall innehålla:

Godkännande av slutredovisningen

Ett meddelande om att slutredovisningen finns i systemets Rapportering och slutrapport –mappen skickas per e-post till stödets handledare: 

 • Långa fiktionsfilmer, dramaserier (avsnitt över 22 minuter): chef för internationella avdelningen Jaana Puskala: jaana.puskala@ses.fi
 • Dokumentärfilmer (över 30 min): planerare av kulturexport Suvi Railo: suvi.railo@ses.fi
 • Kortfilmer (inkl. dokumentärfilmer under 30 min), dramaserier (avsnitt under 22 min): planerare av kulturexport Otto Suuronen: otto.suuronen@ses.fi

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §). Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet.

Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.