Ansökningsinformation: Projektstöd för kulturexport

För vem?

Materialstöd kan huvudsakligen beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar att marknadsföra och distribuera en film. Det kan också beviljas sammanslutningar.

Beslut

Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Ansökningstid

Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Ansökningarna behandlas på filmstiftelsens följande styrelsemöte.

Syfte

Syftet med projektstödet är att främja internationaliseringen av inhemsk film och inhemska filmskapare samt att förstärka den inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Finlands filmstiftelse ansvarar för kulturexport av sådana filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland. Syftet med verksamheten är att göra finsk filmkonst känd och att främja distributionen av finska filmer utomlands.

Stöd för kulturexport kan huvudsakligen beviljas för filmer som fått produktionsstöd av stiftelsen. Stödet kan sökas för färdiga eller snart färdiga långfilmer eller filmer i serieform, kort-, dokumentär-, animations- och barnfilmer eller en kombination av dessa.

Projektstöd kan huvudsakligen beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar att marknadsföra och distribuera filmen. Det kan också beviljas i Finland registrerade sammanslutningar som har hand om den internationella kommersiella nyttjanderätten till filmen eller till inhemska filmskapare.

För vad och hur mycket?

Projektstödet för kulturexport är avsett för projekt som främjar export av finska filmer.

Projektstöd kan också beviljas för digitalisering av tidigare släppta filmer om det finns ett märkbart internationellt intresse som främjar finsk filmkultur.

Resekostnader från festivallansering av långa fiktionsfilmer på A-klassfestivaler ska sökas från resebidraget, och kan inte ingå i projektstödet. Festivalresekostnader för kort- och dokumentärfilmer kan också ingå i projektstödet.

Stödet kan av oumbärliga och motiverade skäl beviljas så att det ersätter 100% av kostnaderna. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur bedöms ansökningen?

Projektstödet för kulturexport beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Vid bedömning av ansökningar tar vi hänsyn till bland annat projektets produktionella och ekonomiska genomförbarhet, projektets internationella betydelse samt dess förmåga att producera nya verksamhetsmodeller för internationalisering. Vi tar också hänsyn till stödmottagarens konstnärliga, professionella och finansiella förutsättningar att genomföra projektet samt till våra tillgängliga medel. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel i bedömningen. Vi beaktar också tidigare beviljade stöd i bedömningen.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av den ansökningsblanketten och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen ska sökanden noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökningen:

 • projektplan gjord enligt filmstiftelsens modell
 • kostnadskalkyl för projektet
 • finansieringsplan för projektet
 • övriga finansieringsavtal

Blanketter

Bilagor som innehåller information om sökanden:

 • det senast fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor (om sökanden enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringspremier
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Specialvillkor

Stöd kan beviljas för distribution av en sådan film som anses vara en kulturprodukt och

 1. utgör en konstnärlig helhet.
 2. har ett innehåll som baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet
 3. innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnaderna som utgör löner och avgifter till dessa är betydande.

Kostnaderna för materialstödet godkänns i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar.

En förutsättning för att få stöd är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor för att få stöd.

Stödmottagaren ska göra både en skriftlig och en ekonomisk utredning om hur stödet har använts.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att kontrollera stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Den totala finansieringen av projektet får inte överskrida de totala reella kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om programstöd på föredragning av direktören.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslut fattas under första styrelsemötet efter inlämning av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide för projektstöd

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet