Tukiopas

Laitehankinta- ja kunnostustuki

Tämä tukiopas täydentää laitehankinta- ja kunnostustuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Laitehankinta- ja kunnostustuen tavoitteena on taata laadullisesti korkeatasoinen ja ammattimainen elokuvateatteritoiminta kaikkialla Suomessa.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle. Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Hakemusta arvioidessa otetaan huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset sekä taloudelliset edellytykset. Ammatillisten edellytysten näkökulmasta on keskeistä, että teatterin omistajataho hallitsee elokuvateatterin ohjelmistosuunnittelun, yleisökontaktien rakentamisen, markkinoinnin ja teatterin taloudenpidon.

Taloudellisten edellytysten näkökulmasta on puolestaan keskeistä, että teatterin omistajalla on tarvittava omarahoitusosuus hankkeiden rahoittamiseen.

Tuensaannin edellytyksenä on, että tuen kohteena olevaa elokuvateatteria käytetään ajallisesti tai sen tilakapasiteetista käytetään vuodessa vähintään 80 prosenttia kulttuurisiin tarkoituksiin.

Elokuvateatterin määritelmä

Tässä tukioppaassa elokuvateatteri tarkoittaa ammattimaisesti ja säännöllisesti toimivaa yhden tai useamman salin kokonaisuutta, joka saa pääasiallisen tulonsa elokuvanäytösten pääsylippujen myynnistä yleisölle. Teatterin ohjelmisto, tekniikka ja elokuvan katsomisolosuhteet vastaavat yleistä tasoa ja näytökset ovat kaikkien väestöryhmien saavutettavissa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin perustamiskustannuksiin ja sellaisiin laitehankintoihin (satelliittiyhteys, laajakaistayhteyden parantaminen jne.), jotka mahdollistavat elokuvien ohella myös muun kulttuuritarjonnan (mm. event cinema) esittämisen.

Tuen määrä

Laitehankinta- ja kunnostustukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä kustannuksista. Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Katso aiempia tukipäätöksiä Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Laitehankinta- ja kunnostustukihakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön esitys- ja levitysosastolla käsitellään noin kymmeniä hakemuksia per hakukierros ja päätöksiä esitellään noin 250–300 hakemuksesta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita.

Hyvässä hakemuksessa laitehankinnoista ja kaikista yli 20 000 € hankinnoista on liitteenä vähintään kaksi tarjousta ja taloudelliset suunnitelmat omarahoitusosuuksineen on esitetty johdonmukaisesti ja ilmentävät hankkeen kokonaishallintaa.

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • liitteen nimi vastaa sen sisältöä.
 • kaikki pakolliset liitteet on toimitettu.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa esimerkiksi kustannusarviossa, ja rahoitussuunnitelmassa.
 • vastaat tuen käsittelijän tai automaattisen järjestelmän lähettämiin lisäselvityspyyntöihin
  ilmoitetussa ajassa.
 • Kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön, mainitse viestissäsi hakemusnumero hankkeen  nimen lisäksi.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvateatterin nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tuensaannin edellytyksenä on myös, että hakija on toimittanut ajantasaiset tiedot teattereistaan elokuvasäätiölle.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että kaikista vähintään 20 000 euroa + ALV arvoisista hankinnoista on pyydetty tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Tarjoukset liitetään hakemuksen liitteiksi. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa. Tuensaajan on vakuutettava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti tuella hankittu omaisuus.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu tukihakemusjärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään seuraavalla hakukierroksella.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Huomioon otetaan hankkeen toteutettavuus ja merkittävyys. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat.

Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tukea myönnettäessä arvioidaan myös, onko elokuvateatterilla jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla ja onko sen esitystoiminta ammattimaista ja säännöllistä ympäri vuoden.

Tukea myönnetään ensisijaisesti pienten ja keskisuurten kuntien elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää tukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Laitehankinta- ja kunnostustukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

 1. hakemuslomake
 2. hakemuksen liitteet
 3. hakijan liitteet

Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakijan liitteet

Yritystä tai yhteisöä koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tukihakemusjärjestelmään Hakijan liitteisiin:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Laitehankinta- ja kunnostustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä (20 %), kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. 

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tämän tukioppaan, hakuilmoituksen, sekä tuen kohteena olevan hankkeen hakemuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat hakijan kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

5. Laitehankinta- ja kunnostustuen loppuselvitys

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään yhden vuoden (1) kuluttua tukipäätöksestä. Loppuselvityksessä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hakijan kirjanpidossa olevat, maksetut arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet hankkeen talousarvion mukaiset kustannukset.

Loppuselvityksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Tieto sähköiseen hakujärjestelmään jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla esitys- ja levitystoiminnan asiantuntijalle Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Loppuselvityksen hyväksyminen

Tieto tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi.

Hakemuksen perustiedot -sivulla on linkki maksutiedot-näkymään, josta näkee koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvaelokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettuja valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnan tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksia. Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on riittävät edellytykset tarkastuksen suorittamiseen. 

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen. Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty
  sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli
  elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista
  korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen  edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.