Stödguide

Stöd för anskaffning av utrustning och renovering

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om produktionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.
AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.

 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar, samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med stödet för anskaffning av utrustning och renovering är att garantera högklassig och professionell biografverksamhet i hela Finland.

För vem?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas ett företag eller en förening som är registrerad i Finland och som ansvarar för biografverksamhet samt en kommun eller en samkommun som bedriver biografverksamhet.

Av befogade skäl kan stödet beviljas en firma som är registrerad i Finland och som ansvarar för biografverksamhet.

Vid bedömning av ansökningar tar vi hänsyn till förutsättningarna för professionell och regelbunden verksamhet av biografen samt till dess ekonomiska förutsättningar.

Beträffande professionella förutsättningar är det avgörande att biografens ägare kan planera repertoaren och skapa publikkontakter samt behärskar marknadsföring och ekonomi. Beträffande ekonomiska förutsättningar är det avgörande att biografens ägare har tillräcklig andel egna medel för finansiering av projektet.

En förutsättning för att beviljas stödet är att minst 80% av biografens årliga tid- eller utrymmeskapacitet används till kulturella ändamål.

Definitionen av en biograf

I denna stödguiden betyder biograf en regelbunden professionell biografverksamhet med utrymmen för en eller flera salar vars huvudsakliga inkomster kommer från offentligt sålda biobiljetter. Biografens program, teknik och förhållanden motsvarar den allmänna nivån och visningarna är tillgängliga för alla folkgrupper.

För vad och hur mycket?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas för biografers inköp av teknisk utrustning, för renovering av salonger, foajéer och andra utrymmen och för projekt som främjar tillgängligheten till biografer för olika grupper av personer med funktionshinder. Projekt som sänker biografers energiförbrukning och andra gröna filmprojekt uppfyller också kraven för att erhålla stöd.

Stöd kan beviljas för kostnader att upprätta en biograf och för inköp av utrustning (satellitanslutning, förbättrad bredbandsanslutning etc.) som möjliggör förevisning av andra kulturella konstformer (mm. event cinema).

Stödbeloppet

Stöd för anskaffning av utrustning och renovering kan beviljas upp till högst 200 000 euro och upp till 70% av de kostnader som godkänts av stiftelsen.

Kostnadskalkylen beräknas för projektkostnader exklusive moms. Om bidragsmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas med moms.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens visning- och distributionsspecialist behandlar tiotals ansökningar per omgång och presenterar ca 250–300 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte.

En bra ansökan om stöd för anskaffning av utrustning och renovering för alla anskaffningar på över 20 000 euro har minst två offerter som bilaga och ekonomiska planer inklusive självfinansierade andelar har
presenterats på ett logiskt sätt och avspeglar den totala hanteringen av projektet.

Smidig handläggning

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • bilagans namn motsvarar dess innehåll.
 • alla obligatoriska bilagor är inskickade.
 • siffror är enhetliga i alla dokument, t.ex. kostnadskalkylen och finansieringsplanen.
 • du besvarar personalens eller systemets begäran om ytterligare uppgifter inom utsatt tid.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och biografens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

En förutsättning för att erhålla stöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik. En annan förutsättning är att sökanden har lämnat uppdaterad information om sina biografer till Filmstiftelsen.

Ytterligare en förutsättning är att sökanden har följt tidigare villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en helhet i det här sammanhanget. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare levererats till stiftelsen.

En förutsättning för godkänt stödbeslut är att man bett om offerter för alla inköp på minst 20 000 euro exklusive moms av flera än en leverantör av produkter eller tjänster. Dessa offerter måste bifogas i ansökan. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring. Stödmottagaren måste försäkra de anskaffningar som stödet ersatt på adekvat sätt.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran. Ansökningar som lämnas in efter sista ansökningsdag behandlas i följande ansökningsomgång.

Hur bedöms ansökningen?

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering beviljas enligt prövning. Beviljandet grundar sig på en övergripande utvärdering och jämförelse av ansökningarna. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Vid bedömning av ansökningar tar vi hänsyn till projektets genomförbarhet och dess betydelse.Vi tar också hänsyn till stödmottagarens professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt till våra tillgängliga medel.

Övrig och egen finansiering av projektet är en fördel i bedömningen.

Vi utvärderar även huruvida biografen har förutsättningar för fortsatt verksamhet på orten och huruvida förevisningverksamheten är professionell och regelbunden året runt.

Stödet beviljas huvudsakligen för anskaffning av teknisk utrustning och för renovering av biografsalonger, foajéer och andra utrymmen i små och medelstora kommuner.

Hur fattas beslutet?

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller verksamhetsstöd på basis av direktörens presentation. Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Om någon bilaga är omöjlig att skicka, ska en skriftlig utredning om den saknade bilagan bifogas i ansökningen.

Obligatoriska bilagor för ansökan

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller bolaget eller samfundet bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut och utbetalning av stöd

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-vyn i ansökningen.

Stödet för anskaffning av utrustning och renovering betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i två rater: den första raten (80 procent av stödbeloppet) efter stödbeslutet och den andra raten (20 procent) när slutredovisningen av stödet har godkänts av filmstiftelsen.

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar och rekommendationer (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

5. Slutredovisning

Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig slutredovisning till stiftelsen inom ett (1) år av stödbeslutet. Godtagbara kostnader i slutredovisningen är sådana betalda kostnader exklusive mervärdesskatt som har uppstått till följd av projektet och som har upptagits i den sökandes bokföring.

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi.

Slutrapporten skall innehålla:

Godkännande av slutrapporten

Ladda ned slutrapporten i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Ett meddelande om att slutrapporten finns i systemet skickas per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §). Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet. Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden.
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas.

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.