Tukiopas

Maahantuontituki

Tämä tukiopas täydentää maahantuontituen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

HakuilmoituksetNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet
 • Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Maahantuontituen tavoitteena on edistää laadukkaan, monipuolisen ja maailman elokuvakulttuuria ja eri elokuvagenrejä laajasti edustavan elokuvaohjelmiston maahantuontia ja sen tehokasta levitystä, markkinointia ja esittämistä elokuvateattereissa. Tuen painopiste on niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvalevittäjälle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Maahantuontituki on tarkoitettu elokuvateattereiden ohjelmistoa monipuolistavien elokuvien maahantuontiin ja levitykseen.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterilevitykseen tarkoitetun elokuvan maahantuontiin enintään 15 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä, toteutuneista maahantuonti-, levitys- ja markkinointikustannuksista.

Lasten- ja perhe-elokuvien dubbauskustannuksiin elokuvateatterilevityksessä voidaan lisäksi myöntää tukea enintään 19 000 euroa ja enintään 70 % säätiön hyväksymistä toteutuneista kustannuksista. Maahantuonti- ja dubbauskustannuksia haetaan samalla hakemuksella.

Tukea myönnetään vain Suomessa tapahtuvaan levitykseen. Mikäli elokuvan maahantuontikustannukset sisältävät myös muiden maiden kuluja, voi hakija sisällyttää niistä hakemukseen ainoastaan Suomen levitystä vastaavan osuuden kuluista.

Jaettu maahantuontituki on tarkoitettu yksinomaan hakijan Suomen levitys- ja markkinointikuluihin, eikä sitä voi levityssopimuksilla tai muilla sopimuksilla jakaa elokuvan oikeudenomistajille. Tuki ei siis ole elokuvalevityksen tuottoa, jota voi jakaa oikeuksienomistajille.

Elokuvasäätiön myöntämän maahantuontituen ja Nordisk Film & TV Fondin samaan tarkoitukseen myöntämän tuen yhteissumma ei voi ylittää 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Katso aiempia tukipäätöksiä Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

1) hakemuslomake
2) hakemuksen liitteet
3) hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Maahantuontitukihakemuksia käsittelee:

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön levitysosastolla käsitellään noin kymmeniä hakemuksia per hakukierros ja päätöksiä esitellään noin 250–350 hakemuksesta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Laatiessasi hakemusta ole selkeä ja kerro olennainen. Pohdi miten haettava tuki vastaa tuen tavoitteita.

Sujuva käsittely

Hakemusliitteitä ladatessa huolehdi, että

 • liitteen nimi vastaa sen sisältöä.
 • kaikki pakolliset liitteet on toimitettu.
 • luvut ovat yhteneväiset kaikessa dokumentaatiossa esimerkiksi kustannusarviossa, ja rahoitussuunnitelmassa.
 • vastaat tuen käsittelijän tai automaattisen järjestelmän lähettämiin lisäselvityspyyntöihin
  ilmoitetussa ajassa.
 • Kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön, mainitse viestissäsi hakemusnumero hankkeen  nimen lisäksi.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan maahantuontiin ja jakeluun, joka

 1. muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä;
 3. ja johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Elokuvateatterilevitykseen tukea saanut elokuva on tekstitettävä suomeksi ja ruotsiksi.

Loppuselvityksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat hankkeesta suoraan aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama. Tuen kohteena olevan hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen hakijan kirjanpidossa.

Intressiyhtiöiden väliset hankinnat on kirjattava katteettomina.

Kun säätiö on myöntänyt elokuvalle maahantuontitukea, tuensaajan on liitettävä elokuvan lehdistö- ja markkinointimateriaaleihin ja elokuvan esitystietoihin (myös Filmikamarin pressipalvelussa) maininta myönnetystä maahantuontituesta.

Päätöskäsittelyn edellytyksenä on, että elokuvan maahantuoja on järjestänyt elokuvan esityksen tuen käsittelijälle ennen hakemuksen käsittelyä. Esitys on järjestettävä DCP-kopiolla. Kopion tulee olla  tekstitetty joko kotimaisilla kielillä tai englanniksi.

Jos elokuvalle haetaan dubbauksen tukea, tulee esitys järjestää dubatulla, teatterilevitykseen tulevalla DCP-kopiolla. Katselukopio tulee toimittaa Elokuvasäätiölle ennen hakuajan päättymistä.

Maahantuontituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilastojen ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu tukihakemusjärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta tai elokuvaa ei ole esitetty hakemuksen käsittelijälle.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Maahantuontituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Elokuva rikastuttaa ja monipuolistaa teattereiden ohjelmistoa. Elokuva edustaa ennakkoluulottomasti uusia tai harvoin valkokankaalla nähtyjä elokuvamaita, -kulttuureita, alakulttuureita tai tyylilajeja. Elokuvan markkinointi- ja levitysstrategioista käy ilmi tavoitteena oleva tehokas levitys, joka pyrkii tavoittamaan elokuvan keskeiset kohderyhmät valtakunnallisesti. Hakemuksesta käy ilmi hakijan kyky markkinoida kyseistä elokuvaa, sekä tavoitteiden saavuttamiseksi budjetoidut, riittävät markkinointitoimenpiteet.

Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen painopiste on niissä elokuvissa, jotka eivät ole kansainvälisten levitysyhtiöiden jakelussa ja jotka ilman tukea jäisivät tuomatta maahan.

Miten päätös tehdään?

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää maahantuontitukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen. Tarkemmat tiedot käsittelyn aikataulusta löytyvät kunkin hakukierroksen hakuilmoituksesta.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

2. Maahantuontitukihakemus

Tee tukihakemusjärjestelmässä hakemus, joka koostuu seuraavista osioista:

 1. hakemuslomake
 2. hakemuksen liitteet
 3. hakijan liitteet

Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, täytyy puuttuvista liitteistä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

Viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakijan liitteet

Yritystä tai yhteisöä koskevat asiakirjat tulee ladata viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä tukihakemusjärjestelmään Hakijan liitteisiin:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Myönteinen tukipäätös ja tuen maksaminen

Kun Suomen elokuvasäätiön hallituksen tekemä tukipäätös on elokuvasäätiössä käsitelty ja valmis, saat tiedon päätöksestä Hakijan tiedoissa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Maahantuontituki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (50 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

4. Valvonta

Elokuvasäätiö seuraa ja valvoo tuen käyttöä. Elokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa tuen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Elokuvasäätiö voi myös lykätä tuen maksamista tarkastusten ajaksi.

Tuensaajan projektiseurannan järjestäminen

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kulu- ja loppuselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. 

Elokuvasäätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan. Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi elokuvasäätiön ohjeet ja suositukset kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tämän tukioppaan, hakuilmoituksen, sekä tuen kohteena olevan hankkeen hakemuksen kaikkine liitteineen. Tuensaajan laiminlyödessä tämän velvollisuutensa, elokuvasäätiöllä on oikeus toimittaa kyseiset asiakirjat hakijan kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

5. Maahantuontituen loppuselvitys

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään yhdeksän kuukauden (9 kk) kuluttua tukipäätöksestä. Loppuselvityksessä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hakijan kirjanpidossa olevat, maksetut arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet hankkeen talousarvion mukaiset kustannukset

Loppuselvityksen liitteet ladataan tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon.

Tieto sähköiseen hakujärjestelmään jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla esitys- ja levitystoiminnan asiantuntijalle Ilmari Arnkilille, ilmari.arnkil@ses.fi.

Loppuselvityksen tulee sisältää:

Maahantuontituen loppuselvityksen hyväksyminen

Tieto tukihakemusjärjestelmään Raportointi ja loppuselvitys -kansioon jätetystä loppuselvityksestä lähetetään sähköpostilla tuen valmistelijalle: Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi

Hakemuksen perustiedot -sivulla on linkki maksutiedot-näkymään, josta näkee koska tuen maksuerät on maksettu.

Elokuvasäätiö voi pyytää loppuselvityksen hyväksymiseksi tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuensaajalta. Suomen elokuvaelokuvasäätiöllä on oikeus suorittaa valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettuja valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnan tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksia. Tuensaajan on huolehdittava siitä, että elokuvasäätiöllä on riittävät edellytykset tarkastuksen suorittamiseen. 

Loppuselvityksen perusteella elokuvasäätiö hyväksyy hankkeen lopulliset kustannukset ja rahoituksen. Mikäli hankkeen toteutunut rahoitus ylittää hankkeen todelliset toteutuneet kustannukset, elokuvasäätiö vähentää rahoituksen ylittävän osuuden maksamatta olevasta tukierästä. Mikäli ylimenevä osuus on suurempi kuin tuen maksamatta oleva erä, tuensaajan on viipymättä palautettava ko. ylimenevä osuus elokuvasäätiölle.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§:

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty
  sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli
  elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa
 • palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista
  korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Maksatuksen keskeytys ja takaisinperintä

Mikäli tuensaaja ei palauta tukea elokuvasäätiölle valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti, tuen tai sen osan takaisinperintään ryhdytään valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain 9 § ja 10§ :n mukaisesti.

9 § Maksatuksen keskeytys

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten maksatuksen keskeyttämiseen liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä tehtävä Taiteen  edistämiskeskukselle esitys elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, jos elokuvasäätiön tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksaminen voidaan valtionavustuslain mukaan keskeyttää. Taiteen edistämiskeskus päättää maksatuksen keskeyttämisestä sekä valtionavustuksen maksamisen jatkamisesta tai lopettamisesta Suomen elokuvasäätiön esityksen perusteella.

Päätös valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön esityksestä.

Maksamisen keskeyttämistä koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on liitettävä esitykseensä riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten maksatuksen keskeyttämistä koskevissa asioissa.

10 § Takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus vastaa valtionavustusten takaisinperintään liittyvistä asioista.

Suomen elokuvasäätiön on viipymättä ilmoitettava Taiteen edistämiskeskukselle elokuvasäätiön tietoon tulleesta seikasta, jonka nojalla elokuvasäätiön myöntämän valtionavustuksen takaisinperintään voidaan tai tulee valtionavustuslain mukaan ryhtyä. Taiteen edistämiskeskus päättää valtionavustuksen takaisinperinnästä.

Takaisinperintäpäätös on tehtävä viipymättä ja erityisestä syystä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluessa Suomen elokuvasäätiön ilmoituksesta.

Takaisinperintää koskevaa päätöksentekoa varten Suomen elokuvasäätiön on toimitettava Taiteen edistämiskeskukselle riittävät ja olennaiset tiedot. Taiteen edistämiskeskuksella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Suomen elokuvasäätiöltä tarvitsemansa tiedot valtionavustusten takaisinperintää koskevissa asioissa.

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.