Stödguide

Importstöd

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om produktionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Finlands filmstiftelses mål är att främja ett omfattade och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att stödja en god och mångsidig tillgång till inhemska filmer på olika distributionskanaler och -plattformar och ett mångsidigt utbud av internationell film i Finland.

Syftet med importstödet är att främja import och effektiv distribution, marknadsföring och visning på biografer av ett högkvalitativt och mångsidigt filmutbud som brett representerar olika filmgenrer i världen. Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

För vem?

Stödet kan beviljas en professionell filmdistributör som är registrerat i Finland och som hanterar filmdistributionsrättigheter i Finland.

För vad och hur mycket?

Importstödet är avsett för import och distribution av filmer som gör biografernas repertoar mångsidigare.

Stöd kan beviljas för import av en film avsedd för visning på bio till ett maximibelopp på 15 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnaderna för import, distribution och marknadsföring som godkänts av stiftelsen.

Därtill kan stöd för dubbning av barn- och familjefilmer som visas på bio beviljas till ett maximumbelopp på 19 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnader som godkänts av stiftelsen. Import- och dubbningskostnader söks med samma ansökan.

Stödet beviljas endast för distribution i Finland. Om kostnaderna för att importera filmen också omfattar andra länders kostnader, får sökanden i sin ansökan endast inkludera den del av kostnaderna som motsvarar distributionen i Finland.

Det delade importstödet är uteslutande avsett för sökandens distributions- och marknadsföringskostnader i Finland och kan inte delas till filmens rättighetshavare genom distributionsavtal eller andra avtal. Stödet utgör därmed inte inkomster från filmdistribution som kan delas ut till rättighetshavarna.

Det sammanlagda beloppet av importstöd från Finska filmstiftelsen och stöd från Nordisk Film & TV Fond för samma ändamål får inte överskrida 70 % av projektets totalkostnader.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för importstöd:

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens visning- och distributionsspecialist behandlar tiotals ansökningar per omgång och presenterar ca 250–350 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

Var tydlig och presentera det relevanta då du gör ansökningen. Fundera på hur det stöd du ansöker om motsvarar stödets syfte.

Smidig handläggning

Se till när du laddar ned ansökningsbilagorna, att:

 • bilagans namn motsvarar dess innehåll.
 • alla obligatoriska bilagor är inskickade.
 • siffror är enhetliga i alla dokument.
 • du besvarar personalens eller systemets begäran om ytterligare uppgifter inom utsatt tid.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och filmens namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Stödet kan beviljas för import och distribution av en film som betraktas vara en kulturprodukt och

 1. som utgör en konstnärlig helhet,
 2. vars innehåll baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet och
 3. som innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnader som utgör löner och avgifter till dessa är av betydande storlek.

En film som får stöd för distribution till biografer måste ha finska och svenska undertexter.

De kostnader som godkänns i kostnadsrapporten (som bifogas i slutredovisning) är direkta projektkostnader som anges i stödmottagarens bokföring och som är netto och momsfria. Om stödmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas inklusive moms.

Kostnadsrapporten som bifogas i ansökningen måste vara godkänd av en revisor. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring. Anskaffningar mellan intressebolagen ska bokföras utan täckning.

Anskaffningar mellan intressebolagen ska bokföras utan täckning.

När stiftelsen har beviljat importstöd för en film måste mottagaren bifoga omnämnande av det beviljade importstödet i filmens press- och marknadsföringsmaterial och i dess visningsinformation (inklusive presstjänsten Filmikamari).

Ett krav för behandling av beslut är att filmens importör ordnar en visning av filmen för den som behandlar stödet innan ansökan behandlas. Visningen måste ske med en DCP-kopia (Digital Cinema Package). Kopian måste ha undertexter på antingen de nationella språken eller engelska.

Om man söker stöd för dubbning av en film måste visningen ordnas dubbad på en DCP-kopia med vilken filmen kommer att distribueras till biograferna. Visningskopian ska skickas till Filmstiftelsen före sista ansökningsdag.

Ett krav för att erhålla importstöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik.

Ett krav för godkänt stödbeslut är bland annat att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor som anges för beviljandet av stöd samt har till stiftelsen skickat slutrapporter som fordrats om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa anses utgöra en helhet i detta hänseende. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som han/hon tidigare har lämnat in till stiftelsen.

Stöd kan inte beviljas om ansökan är otillräcklig och nödvändig information inte överförs till ansökningssystemet trots att man har uppmanats att göra så, eller om filmen inte har visats för den som behandlar ansökan.

Hur bedöms ansökningen?

Importstödet beviljas efter prövning som grundar sig på utvärdering och jämförelse av ansökningarna. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Filmen berikar och diversifierar teatrarnas repertoar. Filmen representerar fördomsfritt nya eller sällan sedda filmländer, filmkulturer, subkulturer eller genrer. Av filmens marknadsförings- och distributionsstrategier framgår målet om effektiv distribution, som syftar till att nå ut till filmens viktigaste målgrupper i hela landet. Av ansökan framgår sökandens förmåga att marknadsföra den aktuella filmen samt de budgeterade marknadsföringsåtgärderna för att uppnå målen.

Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

Hur fattas beslutet?

Styrelsen för Finlands filmstiftelse bestämmer om statliga stöd som gäller importstöd på föredragning av direktören. Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Närmare information om handläggningstidtabellen finns i utlysningen för varje ansökningsomgång.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

2. Ansökan

Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. ansökningsbilagor
 3. bilagor om sökanden

Om någon bilaga inte kan lämnas in ska detta redogöras i form av en bilaga som bifogas till ansökan.

Sökanden måste skicka följande bilagor till ansökningssystemet före den slutliga tidsfristen:

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller sammanslutningen bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut och utbetalning av stöd

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-delen i ansökningen.

Importstödet betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i två rater: den första raten (50 procent av stödbeloppet) efter stödbeslutet och den andra raten när filmstiftelsen har godkänt slutredovisningen av stödet.

4. Uppföljning

Stiftelsen följer upp hur stödet används. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stödet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Uppföljning av stödmottagarens projekt

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska ordna den ekonomiska uppföljningen av projektet så, att bokföringens samband med produktionsbolagets bokslut och produktionens kostnads- och slutrapporter, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt.

Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet.

Stödmottagaren är skyldig att förse sin bokförare och revisor med filmprojektets stödavtal och alla dess bilagor. Ifall stödmottagaren försummar denna skyldighet, har stiftelsen rätt att förse den bokförare och revisor som nämns i stödavtalet med dessa dokument.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens anvisningar och rekommendationer (2021, pdf) samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

5. Slutredovisning

En slutredovisning ska lämnas till filmstiftelsen senast inom ett (1) år från stödbeslutet. Godtagbara kostnader i slutredovisningen är sådana betalda kostnader exklusive mervärdesskatt som har uppstått till följd av projektet och som har upptagits i den sökandes bokföring.

Ladda ned bilagor till slutredovisning i ansökningssystemet i Rapportering och slutrapport –mappen.

Skicka ett meddelande om att slutredovisningen finns i systemet per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi.

Slutredovisningen skall innehålla:

Kontrollförfarande

Skicka ett meddelande om att slutredovisningen finns i systemet per e-post till visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Stiftelsen kan vid behov be stödmottagaren lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för att kunna godkänna slutrapporten. Stiftelsen har rätt att i samband med utbetalning av statsunderstöd och övervakning av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens 17 ekonomi och verksamhet (Statsunderstödslagen 16 §). Stödmottagaren ska se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra granskningen.

På basis av slutrapporten och en eventuell granskning godkänner stiftelsen de slutliga kostnaderna för och finansieringen av projektet. Om finansieringen av filmprojektet överstiger de slutliga kostnaderna för projektet, drar stiftelsen av skillnaden från stödbelopp som ännu inte betalats. Ifall det översstigande beloppet är större än det obetalda stödbeloppet bör stödmottagaren omedelbart återbetala det översstigande beloppet till stiftelsen.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.