Tukiopas

Kulttuuriviennin matkatuki

Tämä tukiopas täydentää kulttuuriviennin matkatuen hakuilmoitusta. Tutustu molempiin huolella ennen tukihakemuksen jättämistä.

Matkatuen hakuilmoitusNäin haet tukia

Näin teet hakemuksen:

 • Perehdy huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.
 • Kirjaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tukihakemusjärjestelmään.
 • Täytä järjestelmässä hakemus. Hakemus koostuu seuraavista osioista:
  1) hakemuslomake
  2) hakemuksen liitteet
  3) hakijan liitteet

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiön hakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja hankkeen nimi!

1. Yleistä

Tuen tavoite

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvan tekijöiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä levitystä sekä vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti ja laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.

Kenelle?

Kulttuuriviennin matkatuki on tarkoitettu elokuvan tekijälle (taiteellisesti vastaavassa roolissa olevalle työryhmän jäsenelle) tai tuotantoyhtiölle matkakustannuksiin ulkomailla järjestettävään kansainväliseen elokuvatapahtumaan, jonka kilpailusarjassa tai muussa virallisessa ohjelmistossa tekijän tai tuotantoyhtiön elokuva esitetään.

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi.

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt- tai sarjamuotoiset näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmä.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Kulttuuriviennin matkatuki on tarkoitettu elokuvan tekijöiden kohtuullisiin matkustuskustannuksiin (ei päivärahoihin). Tukea myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun kutsun esittänyt festivaali tarjoaa majoituksen vierailun ajaksi.

Matkatukea voidaan myöntää myös elokuvasäätiön aloitteesta syntyneille vienninedistämismatkoille. Matkatukea tulee hakea viimeistään 6 kuukautta matkan päättymisestä.

Pitkien fiktioelokuvien A-luokan festivaaleilla tapahtuvaan festivaalilanseeraamiseen liittyvät matkakulut tulee hakea kulttuuriviennin matkatuesta, eikä niitä voida sisällyttää kulttuuriviennin hanketukeen. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien festivaalimatkakuluja voidaan sisällyttää myös hanketukeen.

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100 %).

Katso aiempia tukipäätöksiä Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten ja milloin tukea haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön. Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Kulttuuriviennin matkatuen haku on jatkuva. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3–10 viikkoa sen saapumisesta liitteineen.

Elokuvasäätiön hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa.

Kulttuuriviennin matkatukihakemuksia käsittelevät:

Jenni Domingo

kulttuuriviennin suunnittelija

• pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
• pitkien fiktioelokuvien matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

kulttuuriviennin suunnittelija

• sijaisuus 8.1.2024 alkaen
• dokumenttielokuvien festivaalistrategia
• dokumenttielokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

kulttuuriviennin suunnittelija

• lyhytelokuvien festivaalistrategia
• lyhytelokuvien matka-, hanke- sekä materiaali- ja markkinointituki
• Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
• lyhytelokuvanäytösten kuratointi

+358 9 6220 3019

Hyvä hakemus ja sujuva asiointi

Elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla käsitellään noin 300–350 hakemusta vuodessa. Hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun kannalta on oleellista, että hakemus on selkeä ja huolellisesti laadittu kokonaisuus.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu tukihakemusjärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Liitteiden ja tietojen päivittäminen

Huomioithan, että elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmä ei automaattisesti ilmoita säätiön työntekijöille järjestelmään päivitetyistä tiedoista ja liitteistä. Kerro asiasta hakemusta käsittelevälle henkilölle sähköpostitse.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja festivaalin nimi.

Pakollisten liitteiden lisäksi hakemukseen voi liittää muita täydentäviä liitteitä.

Jos Hakemuksen liitteet -pudotusvalikosta ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, valitse Muut liitteet.

Mitä ehtoja hakijan tulee täyttää?

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että tuenhakija on noudattanut aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Matkatuen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta  arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää matkan todellisia toteutuneita kustannuksia.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Millä perusteella hakemusta arvioidaan?

Kulttuuriviennin matkatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Hakemuksia arvioidaan elokuvantekijöiden ja/tai tuotantoyhtiön kansainvälistymisen tarpeiden mukaan. Arviointiin vaikuttaa myös matkan kohteena olevan elokuvatapahtuman kansainvälinen merkittävyys. Tukea myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun kutsun esittänyt festivaali tarjoaa majoituksen vierailun ajaksi.

Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät avustukset hakijalle.

2. Matkatukihakemus

Hakemus koostuu tukihakemusjärjestelmässä täytettävästä hakemuslomakkeesta sekä järjestelmään ladattavista pakollisista hakemuksen ja hakijan liitteistä.

Jos hakija on yksityishenkilö, Hakijan liitteisiin ei tarvitse ladata mitään.

Matkatukihakemuksen pakolliset liitteet

Tuenhakijan tulee ladata tukihakemusjärjestelmään tukihakemuksen liitteinä:

Hakijan liitteet

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että hakijan liitteet ovat ajantasaiset:

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

3. Päätös

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää matkatukea koskevat valtionavustusasiat johtajan esittelystä. Saapunut hakemus käsitellään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa. Päätökset pyritään tekemään noin 3–10 viikkoa hakemuksen saapumisesta liitteineen.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen päätöksen, joka sisältää tuen ehdot sekä oikaisuvaatimusosoituksen ohjeineen. Tiedon tehdystä päätöksestä saat Hakijan tiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tukipäätös on luettavissa hakemuksen Päätös-näkymästä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Päätöksen perusteena ovat olleet hakemuksessa ja sen liitteenä oleva suunnitelma tuen käytöstä, elokuvatapahtumaan esitetty kutsu sekä selvitys matkakustannuksista.

Tuki maksetaan päätöksen jälkeen yhdessä erässä tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille.

Muutoksen haku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34§:ssä ja hallintolain (434/2003) 49 b§:ssä.

Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua Suomen elokuvasäätiöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta ilmenee, miten oikaisua haettaessa on meneteltävä.

Valtionavustuksen palauttaminen

Valtionavustuslaki (688/2001) 20§

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuslain (688/2001) 20§:ssä säädetyn lisäksi on noudatettava seuraavia tuen palauttamista koskevia ehtoja:

 • Tuen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan tuen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tuen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli elokuvasäätiö ei ole myöntänyt haettua lisäaikaa.
 • Palautettava määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3§:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan tuen viimeistä maksupäivästä palautukseen suorituspäivään.
 • Palautuksen yhteydessä on mainittava viestikentässä tuen kohde ja hakemusnumero.

Tuki tulee palauttaa Suomen elokuvaelokuvasäätiön pankkitilille:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Säätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvakulttuurin edistämisestä annettuun lakiin (1174/2018). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiö noudattaa, hallintolain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa lain (621/1999), kielilain (423/2003), saamen kielilain (1086/2003), arkistolain (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lain (13/2003) ja tietosuojalain (9/2018) säädöksiä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) julkisuusperiaatteen mukaan Suomen elokuvasäätiöön toimitettu asiakirja on julkinen. Asiakirjat voivat lain nojalla olla myös salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.