Stödguide

Resebidrag för kulturexport

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om resebidrag. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

AnsökningsinformationSå här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) sökandens bilagor (för sammanslutningar) eller sökandes uppgifter

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Syfte

Bidragets mål är att främja finska filmaktörers internationalisering och internationell distribution samt att förstärka den inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Resebidrag beviljas filmmakare eller produktionsbolag för resekostnader av internationella filmevenemang utomlands ifall produktionsbolagets eller filmmakarens film visas i tävlingsserier eller annat officiellt program.

Filmstiftelsen driver kulturexport för filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland.

Stöd för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan ansökas för färdiga eller nästan färdigställda fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilmer eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie.

För vad och hur mycket?

Resebidraget är ämnat för filmmakarnas rimliga resekostnader (inte för dagpenning). Stödet beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in aktörer och står för logikostnaderna för vistelsen.

Resebidrag kan också beviljas för på stiftelsens initiativ startade exportfrämjande resor.

Resebidraget bör ansökas om inom 6 månader efter att resan avslutats. Stöd kan beviljas av motiverade skäl till 100 % av de nödvändiga kostnaderna.

Resekostnader från festivallansering av långa fiktionsfilmer på A-klassfestivaler ska sökas från resebidraget, och kan inte ingå i projektstödet. Festivalresekostnader för kort- och dokumentärfilmer kan också ingå i projektstödet.

Tidigare stödbeslut hittar du på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor. Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte. Ansökningen hanteras inom ca 3–10 veckor från att ansökningen och alla dess bilagor lämnas in.

Filmstiftelsens styrelsemöten ordnas ca en gång i månaden.

Föredragande som behandlar ansökan för resebidrag:

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

En god ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsens internationella avdelning behandlar ca 300–350 ansökningar om året. Vid bedömning och jämförelse av ansökningar är det väsentligt att ansökningen är tydligt och omsorgsfullt uträttad.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Bilagor och uppdateringar

Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera handläggaren om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Vilka villkor bör den sökande fylla?

Villkor för beviljat stöd är att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Resebidragets kostnader godkänns exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Den slutliga finansieringen får inte överskrida resans slutliga kostnader.

Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Hur bedöms ansökningen?

Resebidrag beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter.

Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Ansökningar bedöms enligt produktionsbolagens och filmmakarnas behov för internationalisering. Också evenemangets internationella betydelse påverkar beslutet. Stödet beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in aktörer och står för logikostnaderna av vistelsen.

Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

2. Ansökan

Ansökningen består av ansökningsblanketten, ansökningsbilagor och bilagor om sökanden som skickas i ansökningssystemet. Av personkunder krävs det inte bilagor om sökanden.

Uppgifter om sökanden -vyn

Kontrollera varje gång du ansöker om anslag att Uppgifter som sökanden är uppdaterade.

Ansökningssystemet sänder information om att beslut om anslag har fattats till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden. Systemet använder också de uppgifter om bankkonto som finns i Uppgifter som sökanden.

Av personkunder krävs det inte Bilagor om sökanden.

Obligatoriska bilagor för ansökan

Den sökande ska ladda upp följande bilagor till stödansökan i ansökningssystemet:

Bilagor om sökanden

Se till att sökandens bilagor är uppdaterade när du lämnar in ansökan.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

3. Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Beslut görs under första styrelsemötet efter inlämning av ansökan och dess bilagor.  Hanteringstiden är ca 3–10 veckor.

När beslut om stöd som styrelsen för Finlands filmstiftelse fattat har behandlats i filmstiftelsen och är klart, får du besked om beslutet till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden.

Beslutet om stöd finner du i Beslut-vyn i ansökningen.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Stödet betalas till stödmottagarens finska bankkonto efter stödbeslutet.

Överklagande

Beslutet kan inte överklagas. Regeln är stadgad i statsunderstödslagens 34§ och förvaltningslagens (434/2003) 49 b§.

Om den som ansöker om understöd är missnöjd med beslutet har sökanden rätt att skriftligen yrka rättelse hos filmstiftelsen inom 30 dagar av beslutet. Anvisningar om rättelseyrkande finns som bilaga till beslutet.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden.
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas.

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.