Ansökningsinformation: Resebidrag för kulturexport

För vem?

Resebidrag kan beviljas filmskapare eller produktionsbolag för resekostnader till internationella filmevenemang utomlands.

Beslut

Ansökan om resebidrag är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Ansökningstid

Ansökningen om resebidrag för kulturexport är fortlöpande. Ansökningar behandlas på filmstiftelsens följande styrelsemöte. Handläggningstiden för ansökningen är ca 3–10 veckor efter att ansökningen med bilagor lämnats in. Filmstiftelsen har styrelsemöte ungefär en gång i månaden.

Syfte

Syftet med resebidraget är att främja internationaliseringen av inhemsk film och inhemska filmskapare samt internationell distribution. Syftet är också att förstärka den inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Resebidrag kan beviljas filmskapare eller produktionsbolag för resekostnader till internationella filmevenemang utomlands ifall produktionsbolagets eller filmskaparens film visas i tävlingsserier eller annat officiellt program.

Finlands filmstiftelse ansvarar för kulturexport av sådana filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland.

Resebidrag för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Man kan ansöka om resebidrag för färdiga eller snart färdiga långfilmer eller filmer i serieform, kort-, dokumentär-, animations- och barnfilmer eller en kombination av dessa.

För vad och hur mycket?

Resebidraget är huvudsakligen avsett för filmskapares rimliga resekostnader (inte dagpenning). Bidraget beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in filmskapare och står för logikostnaderna under vistelsen.

Resebidrag kan också beviljas för exportfrämjande resor, som filmstiftelsen tagit initiativ till.

Resekostnader från festivallansering av långa fiktionsfilmer på A-klassfestivaler ska sökas från resebidraget, och kan inte ingå i projektstödet. Festivalresekostnader för kort- och dokumentärfilmer kan också ingå i projektstödet.

Resebidraget kan av oumbärliga och motiverade skäl beviljas så att det ersätter 100% av kostnaderna. Man bör ansöka om resebidraget inom 6 månader efter att resan avslutats.

Kostnaderna för resebidragets godkänns exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur bedöms ansökningen?

Resebidraget för kulturexport beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms enligt produktionsbolagens och filmskaparnas behov av internationalisering. Också den internationella betydelsen av evenemanget som resebidraget söks för påverkar beslutet. Bidraget beviljas huvudsakligen då en festival bjuder in filmskapare och står för logikostnaderna under vistelsen. Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur ansöker man?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av den ansökningsblanketten och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

  • en reseplan eller -rapport med argument för hur filmevenemanget påverkar filmens eller filmskaparens internationalisering
  • inbjudan till filmevenemanget
  • ett sammandrag av resekostnaderna och en utredning om reella kostnader (med utdrag ur bokföringen eller kvitton för utgifter)

Särskilda villkor

Resebidrag kan beviljas för distribution av en sådan film som anses vara en kulturprodukt

  1. som utgör en konstnärlig helhet.
  2. som har ett innehåll som baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet
  3. som innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna och andelen av produktionskostnaderna som utgör löner och avgifter till dessa är betydande.

Resekostnader godkänns exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan bidraget betalas inklusive mervärdesskatt.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar.

En förutsättning för att få resebidrag är att sökanden har följt tidigare stödavtal och villkor för att få stöd.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att kontrollera stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Den totala finansieringen av projektet får inte överskrida de totala reella kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelandet om beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om programstöd på föredragning av direktören.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämningen av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Ytterligare information

Jenni Domingo

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för fiktiva långfilmer
• resebidrag och material- och marknadsföringsstöd för fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3032

Anni Asikainen

planerare av kulturexport

• vikariat fr.o.m. 8.1.2024
• festivalstrategi för dokumentärfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för dokumentärfilmer

+358 9 6220 3049

Otto Suuronen

planerare av kulturexport

• festivalstrategi för kortfilmer
• resebidrag, projektstöd och material- och marknadsföringsstöd för kortfilmer
• kortfilmvisningar i Kino K13
• kurator för kortfilmvisningar

+358 9 6220 3019

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide för resebidrag

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet