Ansökningsinformation: Importstöd

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsföretag som hanterar filmens distributionsrättigheterna i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 6.11.2020 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 6.11.2020 kl 24:00.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att stöda tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt stöda ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Målet med importstödet är att främja import och effektiv distribution, marknadsföring och förevisning av högklassig, varierande biografrepertoar, som representerar världens olika filmkulturer och filmgenrer. Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsföretag som är registrerat i Finland och som hanterar filmdistributionsrättigheterna i Finland.

För vad och hur mycket?

Importstödet är avsett för import och distribution av filmer som gör biografernas repertoar mångsidigare.

Stöd kan beviljas för import av en film avsedd för visning på bio till ett maximibelopp på 15 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnaderna för import, distribution och marknadsföring som godkänts av stiftelsen.

Därtill kan stöd för dubbning av barn- och familjefilmer som visas på bio beviljas till ett maximumbelopp på 19 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnader som godkänts av stiftelsen.

Det sammanlagda beloppet av importstöd från Finska filmstiftelsen och stöd från Nordisk Film & TV Fond för samma ändamål får inte överskrida 70 % av projektets totalkostnader.

Ni hittar tidigare beslut om stöd på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökan med bilagor till filmstiftelsen inom den tidsfrist som anges i inbjudan att inkomma med ansökningar.

Nya sökande måste registrera sig i ansökningssystemet. Nya registreringar behandlas inom en vecka.

Sökandena fyller i en ansökan i ansökningssystemet. Ansökan består av ett elektroniskt formulär och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner för ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Sökanden måste skicka följande bilagor till ansökningssystemet före den slutliga tidsfristen:

Obligatoriska ansökningsbilagor:

 • Filmstiftelsens ansökningsformulär
 • Filmdistributionsavtal
 • Filmens marknadsförings- och distributionsstrategi (enligt filmstiftelsens modell)
 • Publikstatistik enligt ort*
 • Ett kontoutdrag som innehåller kostnadsställe för projektet*
 • En skriftlig rapport om hur projektet genomförts i förhållande till planen*

*Bifogas under den sista rapporteringsfasen

OBS! Ansökningsbilagorna laddas ned och bifogas i ansökningen och namnges enligt typ av bilaga.

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbsida:

Blanketter

Obligatoriska bilagor om den sökande:

 • Det senaste bokslutet som godkänts av en revisor, inklusive:
  – alla delar av bokslutet
  – revisionsberättelsen (om sökanden enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret som inte är äldre än sex månader
 • ett intyg om betalda skatter som inte är äldre än tre månader
 • ett intyg om betalda pensionsförsäkringspremier som inte är äldre än tre månader
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (aktiebolagslagen, kapitel 3)
  Aktieägarförteckningen levereras endast en gång och uppdateras om ändringar av innehav sker.

OBS! Dokument som gäller företaget överförs till Sökandens bilagor.

OBS! Om vissa bilagor är omöjliga att leverera ska en förklaring till varför bilagorna saknas bifogas till ansökan.

Hur bedöms ansökningen?

Importstödet beviljas efter prövning som grundar sig på utvärdering och jämförelse av ansökningarna. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Filmen berikar och diversifierar biografernas repertoar samt representerar nya filmländer, kulturer eller subkulturer. Effektiv distribution av filmen framgår tydligt av filmens marknadsförings- och distributionsstrategier. Även filmstiftelsens disponibla anslag beaktas. Annan finansiering och egen finansiering av projektet är en fördel.

Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

Särskilda villkor

Stödet kan beviljas för import och distribution av en film som betraktas vara en kulturprodukt och

 1. som utgör en konstnärlig helhet,
 2. vars innehåll baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet och
 3. som innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnader som utgör löner och avgifter till dessa är av betydande storlek.

En film som får stöd för distribution till biografer måste ha finska och svenska undertexter.

De kostnader som godkänns i kostnadsrapporten (som bifogas i ansökningen) är direkta projektkostnader som anges i stödmottagarens bokföring och som är netto och momsfria. Om stödmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas inklusive moms.

Kostnadsrapporten som bifogas i ansökningen måste vara godkänd av en revisor. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring.

När stiftelsen har beviljat importstöd för en film måste mottagaren bifoga omnämnande av det beviljade importstödet i filmens press- och marknadsföringsmaterial och i dess visningsinformation (inklusive presstjänsten Filmikamari).

Ett krav för behandling av beslut är att filmens importör ordnar en visning av filmen för den som behandlar stödet innan ansökan behandlas. Visningen måste ske med en DCP-kopia (Digital Cinema Package). Kopian måste ha undertexter på antingen de nationella språken eller engelska. Om man söker stöd för dubbning av en film måste visningen ordnas dubbad på en DCP-kopia med vilken filmen kommer att distribueras till biograferna. Visningskopian ska skickas till Filmstiftelsen före sista ansökningsdag.

Ett krav för att erhålla importstöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik.

Ett krav för godkänt stödbeslut är bland annat att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor som anges för beviljandet av stöd samt har till stiftelsen skickat slutrapporter som fordrats om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa anses utgöra en helhet i detta hänseende. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som han/hon tidigare har lämnat in till stiftelsen.

Stöd kan inte beviljas om ansökan är otillräcklig och nödvändig information inte överförs till ansökningssystemet trots att man har uppmanats att göra så, eller om filmen inte har visats för den som behandlar ansökan. Ansökningar som lämnas in efter sista ansökningsdag behandlas i följande ansökningsomgång.

Utbetalning

Importstöd utbetalas till mottagarens finska bankkonto i två rater: den första raten (50 procent) efter att stödbeslutet har fattats och den andra raten efter att slutrapporten för stödet har godkänts av filmstiftelsen.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse fattar beslut om programstöd på föredragning av direktören.

Sökandena underrättas skriftligen.

Besluten fattas under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet