Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd

För vem?

Stödet kan beviljas till en filmdistributör eller produktionsbolag. Stödet ska sökas av den aktör som har huvudansvaret för marknadsföringen samt tillräcklig professionell kompetens för distributionsarbetet.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 10.8.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 40.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 10.8.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med distributionsstödet är att främja ett omfattande utbud och distribution via olika distributionskanaler samt att förbättra tillgången och tittarandelen för inhemsk film.

För vem?

Stöd beviljas i första hand för sådana projekt som fått utvecklings- och produktionsstöd. Stödet kan beviljas till en filmdistributör som äger distributionsrätten till filmen i Finland eller till det produktionsbolag som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Stödet ska sökas av den aktör som har huvudansvaret för marknadsföringen samt tillräcklig professionell kompetens för distributionsarbetet.

För vad och hur mycket?

Marknadsförings- och distributionsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilm eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stöd kan beviljas för inhemska filmers eller internationella samproduktioners marknadsförings- och distributionskostnader via olika distributionskanaler i Finland.

Från år 2019 är syntolkning och textning för nedsatt hörsel obligatoriskt för långa fiktions- och dokumentärfilmer.

Stödbelopp
Maxbelopp för marknadsförings- och distributionsstödet är 120 000 euro.

Dessutom kan ett stödbelopp på högst 7 000 euro beviljas som ett skilt stöd för kostnader för textning för hörselskadade och syntolkning för synskadade.

Marknadsförings- och distributionsstöd för digital plattform kan också sökas skilt.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i filmstiftelses ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • en underskriven marknadsförings- och distributionsplan enligt stiftelsens modell
 • en kostnadskalkyl och finansieringsplan enligt stiftelsens modell
 • underskrivna distributionsavtal
 • avtal om övrig finansiering enligt finansieringsplanen
  → ett villkor för beviljat stöd är att projektets övriga finansiering är säkrad. Den sökande bör i ansökningen med bindande försäkringar och avtal bevisa att planen är möjligt att genomföra.
 • avtal med samarbetspartners
 • en utredning om egen finansiering

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten samt 1) ansökningens och 2) sökandes obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats.

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för marknadsföring och distribution av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Då stiftelsen fattar sitt beslut om stöd bedöms marknadsförings- och distributionsplanen med tanke på typiska målgrupperna för genren i fråga och de åtgärder som planerats för att nå dessa. Vidare beaktas den sökandes yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Syntolkning och textning för nedsatt hörsel bör finnas eller vara under arbete för långa fiktions- eller dokumentärfilmer.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.
 • Den sökande förbinder sig till att meddela de aktuella tittarsiffrorna för filmen i såväl biografdistribution som DVD- och VOD-distribution för stiftelsens statistikföring.
 • Filmen ska ha textning enligt språklagens principer.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller marknadsförings- och distributionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 40.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet