Ansökningsinformation: Produktionsstöd

För vem?

Produktionsstöd för filmproduktioner kan beviljas produktionsbolag som är registrerade i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 26.10.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 26.10.2021 kl 23:59.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Produktionsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär- eller animationsfilm eller en kombination av dessa, i form av långfilm eller kortfilm, eller dokumentär- eller animationsserie. Filmen eller serien måste grunda sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet beviljas för att producera filmen.

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av en visningskopia eller digital master.

Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 1 000 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstödet.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om produktionsstöd:

 • filmens manuskript
 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • produktionsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • en detaljerad kostnadskalkyl
  Kostnadskalkylen ska innehålla de omedelbara produktionskostnaderna för filmen fram till dess första visningskopia, inklusive:
  – en reservering på 7–10 % för oförutsedda utgifter
  – Produktionsbolagets fasta allmänna kostnader (bl.a. hyra för fast kontor, kostnader för datakommunikation) inkluderas i kostnadskalkylen som en procentandel för administrativa kostnader, som får utgöra högst 5 % av de totala produktionskostnaderna
  – marknadsföringskostnader som uppstår under filmproduktionen
  – kort- och dokumentärfilmers engelska översättnings- och textningskostnader
  – kostnader för produktionsförsäkringar
  Reserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader räknas utifrån den totala kostnadskalkylen. Reserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader ska vara finansierade till fullo.Ifall filmens helhetskostnader överskrider 500 000 euro är ett villkor för beviljat produktionsstöd att produktionen har en tillräcklig försäkring som täcker material-, person och utrustningsrisker.
  Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. 

  Användning av egen utrustning
  Ersättningen för användning av egen utrustning får i kostnadskalkylen vara högst 60 % av marknadspriset för hyra av motsvarande utrustning.

 • finansieringsplan
  Finansieringsplan och bindande avtal om övrig finansiering
  Finansieringsplanen måste innehålla tillståndet för finansieringen per finansieringsgrupp som det är då ansökan skickas.
  Ett villkor för beviljat stöd är att väsentliga delar av filmens finansiering är säkrade. Den sökande bör i ansökningen med bindande försäkringar och avtal bevisa att projektet är möjligt att genomföra. En uppskattning av finansieringens tillräcklighet görs av filmstiftelsen. Då stöd söks för den finländska andelen av en internationell samproduktion ska den totala finansieringen av filmen i beslutsfasen verifieras med bindande avtal i ovan beskriven omfattning.
 • En marknadsförings- och distributionsplan enligt stiftelsens modell

Ifall ansökningen gäller en minoritetsandel i en internationell samproduktion bör sökande förövrigt ladda ner följande bilagor:

 • en deal memo mellan samproducenter eller avtal om samproduktion med tillhörande bilagor
 • en detaljerad kostnadskalkyl för den finska samproducentens andel
 • en detaljerad kostnadskalkyl för hela produktionen indelad i samproduktionsländer
  → Med avvikelse från vad som sägs om reservering för administrativa kostnader i den här stödanvisningen, kan den sökande presentera dessa enligt huvudproducentens principer.
 • finansieringsplan för finska samproducentens andel
 • finansieringsplan för hela produktionen indelad i samproduktionsländer
 • produktionsplan på finska samproducentens andel

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Produktionsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.
 • Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet