Ansökningsinformation: Produktionsstöd

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat bolag: aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag och andelslag) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som har kommersiell nyttjanderätt till filmen i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 25.10.2022 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 25.10.2022 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat bolag: aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag och andelslag) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som har kommersiell nyttjanderätt till filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Produktionsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär- eller animationsfilm eller en kombination av dessa, i form av långfilm eller kortfilm, eller dokumentär- eller animationsserie. Filmen eller serien måste grunda sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet beviljas för att producera filmen.

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av en visningskopia eller digital master.

Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 1 200 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstödet.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Anvisningar för ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om produktionsstöd:

 • filmens manuskript
 • synopsis på 1 sida
 • produktionsplan enligt filmstiftelsens modell
 • en detaljerad kostnadskalkyl, kostnaderna utan mervärdesskatt
 • finansieringsplan enligt filmstiftelsens modell
 • marknadsförings- och distributionsplan enligt filmstiftelsens modell

Minoritetssamproduktioner

Ifall ansökningen gäller en minoritetsandel i en internationell samproduktion bör sökanden dessutom ladda ned följande bilagor i ansökningssystemet:

 • En deal memo mellan alla samproducenter eller ett avtal om samproduktion med obligatoriska bilagor
 • En detaljerad kostnadskalkyl om den finska samproducentens andel
 • En detaljerad kostnadskalkyl för hela produktionen
 • Finansieringsplan för den finska samproducentens andel enligt filmstiftelsens modell
 • Finansieringsplan för hela produktionen uppdelad enligt samproduktionsländer

Bilagor om sökanden

Bilagor som gäller produktionsbolaget bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Mer information om bilagor:

Stödguide för produktionsstöd

Produktionsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 23.12.2022.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Långa fiktionsfilmer: produktionscontroller Pirjo Koskelo, pirjo.koskelo@ses.fi, tel. +358 9 6220 3031

Dokumentär- och kortfilmer: produktionskoordinator Susanna Haarla, susanna.haarla@ses.fi, tel. +358 9 6220 3033

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide för produktionsstöd

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet