Ansökningsinformation: Regionalt versamhetsstöd för biografer

För vem?

Stödet kan beviljas för en registrerad sammanslutning eller förening samt för kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografens verksamhet. Av särskilda skäl kan stöd också beviljas för enskilda näringsidkare (Tmi).

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 15.1.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 11.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 15.1.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstnärlig frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med verksamhetsstödet är att säkra de regionala biografernas verksamhet och att förstärka tillgängligheten i hela landet samt att uppmuntra biograferna att utveckla nya verksamhetsmodeller. Stödets syfte är också att främja mångsidigt programutbud som tjänar alla folkgruppers intressen.

För vem?

Stödet kan beviljas en registrerad sammanslutning eller förening samt kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografers verksamhet med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet. Av särskilda skäl kan stöd också beviljas i Finland registrerade enskilda näringsidkare (Tmi).

Stödet beviljas i första hand biografer på små och medelstora orter och turnerande biografer. Av särskilda skäl kan stöd beviljas också för biografer på större orter.

För vad och hur mycket?

Man kan ansöka om stöd för sådan bioverksamhet, som diversifierar biografens utbud och når nya publikgrupper. Dylik bioverksamhet kan vara bland annat

 • Diversifiering av repertoaren
 • Publikarbete, såsom lokala filmevenemang som är öppna för publik, att aktivera ungdomar, att främja tillgänglighet, besök av filmmakare och -experter.
 • Förevisning av alternativt innehåll (bl.a. event cinema)
 • Övrig verksamhet som sökanden finner nödvändig; avgörs från fall till fall.

Stödet kan beviljas enbart för att ersätta kostnader som uppstått i och med bioverksamheten. Man kan också ansöka om stöd för reklam- och marknadsföringskostnader som gäller ovannämnda verksamhet. Detta stöd ersätter inte kostnader för teaterns standardrepertoar och marknadsföringskostnader som uppkommit i och med den.

Ansökan om biografers verksamhetsstöd görs på basen av slutliga kostnader som redovisats till filmstiftelsen efter verksamhetsåret.

Stöd kan beviljas högst 8 000 euro per år för biografer verksamma i en kommun på under 50 000 invånare och högst 4 000 euro per år för biografer som är verksamma i en kommun på över 50 000 invånare.

Verksamhetsstödet utbetalas i efterhand till stödmottagarens finska bankkonto emot kostnadskalkylen som laddas ner som bilaga till ansökan.

Tidigare stödbeslut hittas på filmstiftelses webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för ansökningsystemet

Inför ansökningen ska sökanden bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för ifrågavarande stöd.

Obligatoriska bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Filmstiftelsens kostnadsredovisning bekräftad och undertecknad av sökanden och revisorn. Använd formuläret för år 2021.
 • Specifikationsformulär om förevisningsverksamheten. Använd formuläret för år 2021.
 • En fritt formulerad skriftlig rapport om de åtgärder som vidtagits med hjälp av stödet. I rapporten ska ingå en specificerad utredning av de reella kostnaderna.
 • Teaterhyresavtal eller utredning om vem som äger fastigheten.
 • Utdrag ur bokföringen (inkl. projektets kostnadsställe)

Blanketter

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • Det senaste bokslutet som godkänts och signerat av en revisor, inklusive:
  – alla delar av bokslutet
  – revisionsberättelsen (om sökanden enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret eller föreningsregisterutdrag som inte är äldre än sex månader
 • ett intyg om betalda skatter som inte är äldre än tre månader
 • ett intyg om betalda pensionsförsäkringspremier som inte är äldre än tre månader
 • ett aktuellt register över aktieinnehavare (aktiebolagslagen, kapitel 3). Registret över aktieinnehavare levereras endast en gång och uppdateras om ändringar av innehav sker.

OBS! Det finns skilda delar för både ansökningsbilagor och sökandens bilagor i ansökningsförfarandet. Bilagorna ska laddas ned på rätt ställe enligt ovannämnda indelning.

OBS! Om någon bilaga är omöjlig att skicka, ska en skriftlig utredning om den saknade bilagan bifogas i ansökningen. Exempel på bilagor som vi godkänner att saknas är t.ex. handelsregisterutdrag, ifall sökanden inte hör till handelsregistet.

Hur bedöms ansökningen?

Verksamhetsstöd för biografer beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

 • hur verksamheten nämnd i punkt 4 uppfylls i biografteatern.
 • Hur professionell verksamheten är.
 • Hurdana förutsättningar det finns för biografens verksamhet på orten.
 • Hur biografen förbinder sig till tillgänglighetsarbetet för film. Som stöd för bedömningen används publikationen Saavutettavuusopas elokuvateattereille 2020 (fritt översatt Tillgänglighetsguide för biografer), som publiceras av tillgänglighetsforumet inom film.

Biografens visningsverksamhet bör vara regelbundet året runt, bortsett från motiveringar som kommunens invånarantal som kan vara grund för undantag. Övrigt beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

En förutsättning för beviljat stöd är att stödmottagaren har försett stiftelsen med rätta aktuella informationen för uppehåll av stiftelsens filmstatistik samt biografens årliga bokslut.

För att få fullt stöd förutsätts därtill att biografen under verksamhetsåret har ordnat föreställningar som har textning för hörselskadade och att biografen på sina hemsidor har informerat om möjligheten till textning för hörselskadade och syntolkning.

Specialvillkor

Beslutet om biografers verksamhetsstöd görs på basen av förverkligade kostnader som skrivits i biografens bokföring och redovisats till filmstiftelsen. Kostnaderna för det projekt som får stödet ska bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring.

Utredningen som bifogas i ansökan bör innehålla en skriftlig rapport om biografens genomförda projekt, en utredning på kostnader och uppgifter om övrig finansiering.

Godtagbara kostnader i utredningen är sådana nettokostnader exklusive mervärdesskatt som uppstått till följd av projektet och som upptagits i stödmottagarens bokföring. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt. Kostnadsutredningen som bifogas i slutrapporten bör vara styrkt av en bokförare.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet. Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän beslut om beviljat stöd görs.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att bokföringens samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnads- och slutredovisningar, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om bokförings-, boksluts- och revisionsprinciper samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

Stödet kan inte beviljas, om ansökningen levereras för sent eller om den är bristfällig eller om nödvändiga uppgifter inte skickas till det elektroniska ansökningssystemet trots tilläggsbegäran. Vid behov hjälper vi med frågor om ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller verksamhetsstöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 11.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stödet
Verksamhetsstödet betalas i en rat in på mottagarens finska bankkonto efter att beslut om stödet fattats.

Ytterligare information

Ilmari Arnkil

visnings- och distributionsspecialist

• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet