Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

För vem?

Stödet kan beviljas till en filmdistributör eller produktionsbolag. Stödet ska sökas av den aktör som är ansvarig för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 30.3.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 23.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 30.3.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja ett omfattande utbud och distribution via olika distributionskanaler samt att förbättra tillgången och tittarandelen för inhemsk film.

För vem?

Stöd beviljas i första hand för sådana projekt som fått utvecklings- och produktionsstöd. Stödet kan beviljas till en filmdistributör som äger distributionsrätten till filmen i Finland eller till det produktionsbolag som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Stödet ska sökas av den aktör som är ansvarig för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat för kostnader som uppstått vid syntolkning och textning för nedsatt hörsel.

Från och med år 2019 är syntolkning och textning för nedsatt hörsel obligatoriskt för långa fiktions- och dokumentärfilmer.

Stödbelopp
Maxbelopp för stödet är 7 000 euro.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i filmstiftelses ansökningssystem (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor till filmstiftelse inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Ansökningen bör innehålla en utredning enligt stiftelsens modell av kostnaderna för syntolkningen och textningen som är bestyrkts och undertecknats av en bokförare.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • Det underskrivna distributionsavtalet
 • en av bokförare styrkt och underskriven utredning av kostnader och finansiering enligt stiftelsens modell

Blanketter

Bilagor med information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten samt 1) ansökningens och 2) sökandes obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för marknadsföring och distribution av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet,
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet,
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 23.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet