Ansökningsinformation: Stöd för främjande av annan filmkultur

För vem?

Stödet kan beviljas sammanslutningar eller föreningar för projekt som främjar den finländska filmkulturen.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 27.9.2021 23:59

Beslut

Besluten fattas vecka 46.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 27.9.2021 kl. 23:59. Ansökningar som mottagits efter ansökningsdatum kommer inte att beaktas.

Syfte

Finlands filmstiftelse har som mål att främja den finländska filmkulturen. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja den finländska filmkulturen och utvecklingen av denna.

För vem?

Stödet kan beviljas sammanslutningar eller föreningar som är registrerade i Finland för projekt som främjar den finländska filmkulturen.

För vad och hur mycket?

Stödet är avsett för finländska projekt som stärker den finländska filmkulturen och filmbranschen och gör dem mångsidigare. Den här stödformen ersätter inte och kan inte användas för att komplettera annat stöd från stiftelsen som är avsett för samma ändamål.

Stödbelopp
Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt är 30 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökan görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökan och alla bilagor till filmstiftelsen inom den ansökningstid som anges i ansökningsinformationen.

Ansökan ifylls i det elektroniska ansökningssystemet och består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för ansökningssystemet

Innan ansökan om stöd lämnas in bör sökanden noggrant läsa igenom ansökningsinformationen och stödguiden för det aktuella stödet.

Ansökningens bilagor

Sökanden ska senast den sista dagen av ansökningstiden ladda upp följande bilagor till stödansökan i det elektroniska ansökningssystemet:

  • den övergripande projektplanen
  • en detaljerad kostnadskalkyl för projektet och en finansieringsplan
  • avtal eller bindande bekräftelser om annan finansiering enligt finansieringsplanen

Bilagor som innehåller information om den sökande:

  • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
  • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
  • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
  • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
  • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Projektstödet för främjande av annan filmkultur är ett behovsprövat stöd. Stödet beviljas utifrån en helhetsbedömning och inbördes jämförelse mellan ansökningarna. Vid bedömningen används bl.a. följande vägledande kriterier:

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas bl.a. projektets produktionsekonomiska genomförbarhet samt projektets betydelse för utvecklingen av den inhemska filmkulturen och filmbranschen. Vidare beaktas sökandens yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt de anslag som står till förfogande.

Annan finansiering av projektet och självfinansiering räknas som merit vid bedömningen. Andra bidrag som filmstiftelsen har beviljat sökanden beaktas också.

Meddelande om beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse beslutar om statsunderstödsärenden som gäller stöd för främjande av annan filmkultur efter föredragning av filmstiftelsens direktör.

Sökanden får ett skriftligt beslut som innehåller stödvillkoren och anvisningar om hur man begär rättelse.

Besluten fattas vecka 46.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018). På beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Matti Paunio

produktionschef

• leder produktionsavdelningen
• internationella utbildnings- och finansieringsprojekt
• representant för Finland i Eurimages-fonden
• stöd för främjande av annan filmkultur

+358 09 6220 3038

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet