Ansökningsinformation: Stöd till filmproduktionsbolag vars premiärfilmer har drabbats av ekonomiska förluster på grund av restriktioner under pandemiperioden (Covid-19-pandemi)

För vem?

För sådana produktionsbolag som har haft en film på biografpremiär under perioden då restriktionerna på grund av pandemin har varit i kraft. Filmen ska ha fått understöd från Finlands filmstiftelse. 

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 17.5.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 23.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut den 17.5.2021 kl. 23:59.

Mål

Finlands filmstiftelses uppdrag är att främja mångsidig och professionell inhemsk filmproduktion samt att trygga kontinuiteten och mångsidigheten i den yrkesmässigt genomförda filmproduktionen. Arbetet för att uppnå målet ska utgå från delaktighet, pluralism, kulturell mångfald och konstens frihet.

Stödet är avsett för att stödja de filmproduktionsbolag som har haft en film på biografpremiär 1.2.2020–9.4.2021. Syftet är att täcka det ekonomiska underskottet som produktionsbolagen har drabbats av till följd av minskade biografintäkterna på grund av Covid-19-pandemin.

I denna ansökningsinformation avses med film sådana inhemska eller av ett inhemskt produktionsbolag samproducerade fiktions- eller dokumentärfilmer som har haft sin biografpremiär under den ovan nämnda perioden.

Stödet kan sökas för kostnader som uppstått till följd av Covid-19-pandemin. Kostnaderna som räknas utan mervärdesskatt ska ha realiserats senast den 30.4.2021, vara bokförda och betalda och man ska inte ha fått filmstiftelsens stöd för kostnaderna tidigare.

Kostnaderna kan till exempel bestå av kostnader för marknadsföring och distribution av filmen för produktionsbolaget som inte har kunnat täckas med biografintäkter, eller andra kostnader som produktionsbolaget har varit tvunget att täcka på annat sätt på grund av de saknade biografintäkterna. Sådana kostnader kan till exempel vara kostnader för tilläggsfinansiering som skaffats på grund av avsaknad av kassamedel i bolaget.

Dessutom kan stöd beviljas till den andel av självfinansieringen som inte har täckts och som fastställs i filmens slutrapport.

Om den sökande har fått eller kommer att få stöd från andra instanser för dessa kostnader, minskar stödet som beviljas baserat på denna ansökan med beloppet av den erhållna tilläggsfinansieringen.

För vem?

För sådana i Finland registrerade produktionsbolag som har haft en film på biografpremiär under perioden då restriktionerna på grund av pandemin har varit i kraft. Filmen ska ha fått understöd från Finlands filmstiftelse. Som understöd från filmstiftelsen betraktas beviljat utvecklings- och/eller produktions- och/eller marknadsförings- och distributionsstöd för den film som ansökan gäller.

För vilket ändamål beviljas stödet?

Stödet är avsett för att stödja de filmproduktionsbolag som har haft en film på biografpremiär 1.2.2020–9.4.2021. Syftet med stödet är att täcka det ekonomiska underskottet som produktionsbolagen har drabbats av till följd av minskade biografintäkter på grund av Covid-19-pandemin.

Stödet kan endast beviljas för omedelbara tilläggskostnader i anslutning till projektet.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökan görs i ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in en ansökan jämte alla bilagor till filmstiftelsen inom den ansökningstid som anges i ansökningsinformationen.

Ansökan ifylls i ansökningssystemet och består av ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Bilagor till ansökan

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna. Även andra bilagor som belyser den sökandes situation får bifogas till ansökan.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Slutrapporten om produktionsstödet som lämnats till filmstiftelsen.
 • Om filmen inte har fått filmstiftelsens produktionsstöd, ska en motsvarande av revisorn fastställd kalkyl över produktionskostnaderna och finansieringen lämnas in.
 • Kostnadsspecifikation av andra godtagbara kostnader som nämns i denna ansökningsinformation.
 • Kostnadsspecifikationerna ska ha verifierats av en auktoriserad revisor och undertecknats av revisorn och den sökande, om stödbeloppet som ansöks uppgår till 20 000 euro eller mer.
 • Kostnadsspecifikationernas riktighet ska ha bestyrkts av en bokförare och undertecknats av både en bokförare och den sökande, om stödbeloppet som ansöks understiger 20 000 euro.
 • Skriftlig redogörelse av de kostnader för den produktion som ansökan gäller och på vilka ansökningens kostnadsspecifikation är baserad på.
 • Kalkyl över bolagets biografintäkter i fråga om den film som ansökan gäller.
 • Skriftlig redovisning av all annan finansiering och samtliga andra avgiftsnedsättningar som produktionen har beviljats på grund av Covid-19-pandemin.

OBS! Ansökningens bilagor laddas upp under bilagorna till den aktuella ansökningen. För varje bilaga väljs rätt bilagetyp. Om lämplig bilagetyp inte finns bland alternativen väljer du ”Övriga bilagor”.

Hur bedöms ansökningarna?

Syftet är att täcka det ekonomiska underskottet som produktionsbolag, som har haft en film på biografpremiär under perioden 1.2.2020–9.4.2021, har drabbats av till följd av minskade biografintäkter på grund av Covid-19-pandemin. Stödet är behovsprövat.

Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning som beaktar anslagets användningsändamål, kriterierna som anges i ansökningsinformationen, de bilagor som den sökande lämnar in samt de anslag som står till förfogande för detta särskilda ändamål.

Hur mycket publikantalet och bolagens inkomster har minskat jämfört med normala förhållanden beräknas utifrån distributions- och produktionsbolagens egna förhandsberäkningar och filmstiftelsens uppskattning. Också publikstatistik från föregående år används som referens vid denna bedömning.

Särskilda villkor

 • Slutrapporten om filmens produktionsstöd ska ha godkänts av filmstiftelsen senast den 14 maj 2021.
 • Kostnaderna för ansökan godkänns utan mervärdesskatt. Om den sökande bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatt kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan be den sökande att lämna in sådana tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för sitt beslut.
 • Förutsättningen för beviljande av stödet är att den sökande har uppfyllt kraven enligt eventuella tidigare stödavtal och villkor för beviljande av stöd.
 • Filmstiftelsen övervakar användningen av stödet och har rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Den realiserade sammanlagda finansieringen av kostnaderna får inte överstiga de faktiska kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas om ansökan är bristfällig och om de nödvändiga uppgifterna inte har lämnats in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering.

Slutrapport

Om detta stöd krävs ingen separat slutrapport.

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelses styrelse fattar beslut om det extra produktionsstödet för filmproduktioner baserat på filmstiftelsens direktörs föredragning.

Den sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten fattas vecka 23.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018). På beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stödet
Det extra produktionsstödet betalas in på den sökandes bankkonto i Finland i en rat efter stödbeslutet.

Tilläggsinformation

Lasse Saarinen (lasse.saarinen@ses.fi)

Matti Paunio (matti.paunio@ses.fi)