Ansökningsinformation: Extra produktionsstöd för filmproduktioner (Covid-19-pandemin)

För vem?

Extra produktionsstöd för filmproduktioner kan beviljas produktionsbolag/samfund som är registrerade i Finland och som har beviljats filmstiftelsens stöd för det projekt som ansökan avser.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 1.11.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut den 1.11.2021 kl. 23:59.

Mål

Finlands filmstiftelses uppdrag är att främja mångsidig och professionell inhemsk filmproduktion samt att trygga kontinuiteten och mångsidigheten i den yrkesmässigt genomförda filmproduktionen. Arbetet för att uppnå målet ska utgå från delaktighet, pluralism, kulturell mångfald och konstens frihet.

Syftet med det extra produktionsstödet för filmproduktioner är att täcka det ekonomiska underskottet för filmer som har spelats in eller ska spelas in under Covid-19-pandemin och som har fått Finlands filmstiftelses stöd.

I denna ansökningsinformation avses med film en drama-, dokumentär-, animations- eller barnfilm i lång- eller kortfilmsformat eller serieformat eller kombinationer av dessa som baserar sig på en konstnärlig plan.

Stödet kan ansökas för att täcka tilläggskostnader orsakade av Covid-19-pandemin som har realiserats under perioden 1.5.2021–30.9.2021. Dessa kostnader ska vara bokförda och betalda och räknas utan mervärdesskatt. Tilläggskostnaderna kan ha orsakats till exempel av uppskjutning/förflyttning av inspelningen eller ökade hygienkrav, och de ska vara realiserade och betalda.

Om den sökande har fått eller kommer att få stöd eller tilläggsfinansiering från andra instanser för dessa kostnader, minskar stödet som beviljas baserat på denna ansökan med beloppet av den erhållna tilläggsfinansieringen.

På grund av covid-19-pandemin får den totala summan av stöd, som beviljas från offentliga medel, inte överskrida 1 800 000€ per sökande eller koncern. (Det temporära finska covid-19-ramprogrammet, som godkänts av EU-kommissionen)

För vem?

Extra produktionsstöd för filmproduktioner kan beviljas produktionsbolag/samfund som är registrerade i Finland och som har beviljats filmstiftelsens stöd för det projekt som ansökan avser.

För vilket ändamål beviljas stödet?

Stödet är ett extra produktionsstöd för filmproduktioner som har beviljats Finlands filmstiftelses stöd och som har drabbats av oförutsedda tilläggskostnader under perioden 1.5.2021–30.9.2021 på grund av de restriktioner och rekommendationer som covid-19-pandemin har gett upphov till.

Stödet kan beviljas för tilläggskostnader till den del de har överskridit reservationen för extraordinära kostnader i euro som anges i avtalet om produktionsstöd.

Stödet kan endast beviljas för omedelbara tilläggskostnader i anslutning till projektet.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökan görs i ansökningssystemet genom att skicka in en ansökan jämte alla bilagor till filmstiftelsen inom den ansökningstid som anges i ansökningsinformationen.

Ansökan ifylls i ansökningssystemet och består av ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Inför ansökningen ska sökanden noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation för ifrågavarande stöd.

Bilagor till ansökan

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna. Även andra bilagor som belyser den sökandes situation får bifogas till ansökan.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Detaljerad kostnadsspecifikation av de tilläggskostnader som covid-19-pandemin har orsakat och som har realiserats och betalats under perioden 1.5.2021–30.9.2021.
 • Kostnadsspecifikationen ska ha verifierats av en auktoriserad revisor och undertecknats av revisorn och den sökande, om stödbeloppet som ansöks uppgår till 20 000 euro eller mer.
 • Kostnadsspecifikationens riktighet ska ha bestyrkts av en bokförare och undertecknats av både en bokförare och den sökande, om stödbeloppet som ansöks understiger 20 000 euro.
 • Skriftlig redogörelse av de åtgärder som den sökande har vidtagit i den produktion som ansökan avser till följd av covid-19-pandemin och på vilka ansökningens kostnadsspecifikation är baserad på.
 • Finansieringsplan för täckande av tilläggskostnaderna.
 • Skriftlig redovisning av alla annan finansiering och samtliga andra avgiftsnedsättningar som produktionen/projektet har beviljats på grund av de tilläggskostnader som har uppstått på grund av Covid-19-pandemin.

OBS! Ansökningens bilagor laddas upp under bilagorna till den aktuella ansökningen. För varje bilaga väljs rätt bilagetyp. Om lämplig bilagetyp inte finns bland alternativen väljer du ”Övriga bilagor”.

Hur bedöms ansökningarna?

Det extra produktionsstödet för filmproduktioner är ett prövningsbaserat stöd. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning som beaktar anslagets användningsändamål, kriterierna som anges i ansökningsinformationen, de bilagor som den sökande lämnar in samt de anslag som står till förfogande för detta särskilda ändamål.

I bedömningen av ansökningarna beaktas dessutom hur välgrundad uppkomsten av kostnaderna har varit och hur direkt kostnaderna hänför sig till effekterna från covid-19-pandemin.

Särskilda villkor

Beslutet om extra produktionsstöd för filmproduktioner fattas baserat på kostnadskalkylen och de övriga bilagorna som lämnats till filmstiftelsen.

Godtagbara kostnader i kostnadsredovisningen som bifogas till ansökan är till exempel tilläggskostnader som orsakats av uppskjutning/förflyttning av inspelningen eller ökade hygienkrav.

 • Kostnaderna för det extra produktionsstödet godkänns utan mervärdesskatt. Om den sökande bevisligen inte har rätt att dra av mervärdesskatt kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan be den sökande att lämna in sådana tilläggsutredningar som stiftelsen behöver för sitt beslut.
 • Förutsättningen för beviljande av stödet är att den sökande har uppfyllt kraven enligt eventuella tidigare stödavtal och villkor för beviljande av stöd.
 • Filmstiftelsen övervakar användningen av stödet och har rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Den realiserade sammanlagda finansieringen av de tilläggskostnader som Covid-19-pandemin har orsakat får inte överstiga de faktiska realiserade tilläggskostnaderna.

Stödet kan inte beviljas om ansökan är bristfällig och om de nödvändiga uppgifterna inte har lämnats in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering.

Slutrapport

Om det extra produktionsstödet krävs ingen separat slutrapport. Den sökande ska ändå bifoga till slutrapporten om det ursprungliga produktionsstödet för den film som ansökan avser alla tilläggskostnader till följd av covid-19-pandemin och den tilläggsfinansiering som erhållits.

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelses styrelse fattar beslut om det extra produktionsstödet för filmproduktioner baserat på filmstiftelsens direktörs föredragning.

Du får information om beslutet per epost till den adress du angett i uppgifterna om sökanden.

Du kan komma överens om en tid för muntlig feedback av föredragaren genom att skicka hen epost.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018). På beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stödet
Det extra produktionsstödet betalas in på den sökandes bankkonto i Finland i en rat efter stödbeslutet.

Ytterligare information

Lasse Saarinen (lasse.saarinen@ses.fi)

Matti Paunio (matti.paunio@ses.fi)