Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till biografer

För vem?

Stödet kan beviljas till samfund som är registrerade i Finland och som ansvarar för verksamheten vid en eller flera små eller medelstora biografer eller biografkedjor. Även biografer som upprätthålls eller ägs av kommuner eller samkommuner är kvalificerade som stödmottagare.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 14.6.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 26.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 14.6.2021 kl. 23:59.

Syfte

Finlands filmstiftelses mål är att främja ett omfattade och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att stödja en god och mångsidig tillgång till inhemska filmer på olika distributionskanaler och -plattformar och ett mångsidigt utbud av internationell film i Finland.

Syftet med det extra verksamhetsstödet till biografer är att trygga biografnätverkets verksamhetsbetingelser i hela landet under och efter covid-19-pandemin.

Det extra verksamhetsstödet till biografer är stöd för att upprätthålla nuvarande verksamhet och möjliggöra kommande verksamhet för aktörer vars verksamhetsutövning har försvårats eller förhindrats på grund av de begränsningar som coronapandemin har orsakat under perioden 1.1–31.5.2021.

Den sammanlagda summan av stöd som beviljas från offentliga medel på grund av coronapandemin kan inte överskrida 1 800 000 € per sökande eller koncern. (Finlands tillfälliga ramstödsprogram i anslutning till COVID-19 som EU-kommissionen har godkänt).

För vem?

Stödet kan beviljas till samfund som är registrerade i Finland och som ansvarar för verksamheten vid en eller flera små eller medelstora biografer eller biografkedjor. I besluten beaktas förutsättningarna för professionell och regelbunden verksamhet och förutsättningarna för fortsatt drift av verksamheten. Även biografer som upprätthålls eller ägs av kommuner eller samkommuner är kvalificerade som stödmottagare. Av grundad anledning kan stödet även beviljas privata näringsidkare som ansvarar för driften av en biograf och som är införda i handelsregistret i Finland.

Till små och medelstora biografer räknas biografer med 1–5 salar samt turnéteatrar.

OBS! En sökande som ansvarar för flera biografverksamheter ska lämna in en separat ansökan för varje biograf.

För vad och hur mycket?

Det extra verksamhetsstödet till biografer är stöd för att upprätthålla nuvarande verksamhet och möjliggöra kommande verksamhet för aktörer vars verksamhetsutövning har försvårats eller förhindrats på grund av de begränsningar som coronapandemin har orsakat under perioden 1.1–31.5.2021.

Stödet kan riktas till små och medelstora biografer för att ersätta förluster och säkerställa verksamhetsförutsättningar som orsakats av minskningen av biljettintäkter och andra intäkter, inställningen av verksamhet och verksamheten enligt begränsningarna på grund av COVID-19-pandemin.

Det extra verksamhetsstödet till biografer betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland i en rat.

Hur ansöker man stöd?

Ansökan görs i ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in en ansökan jämte alla bilagor till filmstiftelsen inom den ansökningstid som anges i ansökningsinformationen.

Nya sökande ska registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen av nya kunder handläggs omgående efter att filmstiftelsen har mottagit registreringen.

Ansökan ifylls i ansökningssystemet och består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för ansökningssystemet

Innan ansökan om stöd lämnas in bör den sökande noggrant läsa igenom ansökningsinformationen och stödguiden för det aktuella stödet.

Ansökningens bilagor

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Filmstiftelsens ansökningsformulär (xlsx) på vilket anges biografens intäkter och kostnader under 1.1–31.5.2021 samt jämförelseperioden 1.1–31.5.2019, såsom de har antecknats i bokföringen. Dessutom anges på formuläret en redogörelse för alla offentliga stöd som på grund av olägenheterna angående COVID-19-pandemin beviljats den sökande.
  • Huvudboksutdrag (1.1.2021–31.5.2021 och 1.1.2019–31.5.2019) som innehåller föreställningsverksamhetens intäkter och kostnader

Formuläret ska undertecknas av den sökande.

När det sökta beloppet är under 20 000 euro ska formuläret dessutom verifieras av bokföraren med sin underskrift.

När det sökta beloppet är 20 000 euro eller mer ska formuläret i stället för bokföraren verifieras av en auktoriserad revisor med sin underskrift.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

  • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
  • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
  • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
  • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
  • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument gällande samfundet laddas upp under Bilagor som gäller den sökande.

OBS! Om någon bilaga inte kan lämnas in, ska detta redogöras i form av en bilaga som bifogas till ansökningen. Stödhandläggaren ger vid behov råd om bilagorna till ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Hur bedöms ansökningen?

Det extra verksamhetsstödet till biografer är ett prövningsbaserat stöd. Stödet beviljas utifrån en helhetsbedömning och inbördes jämförelse mellan ansökningarna. Vid bedömningen används bland annat följande vägledande kriterier:

Vid beviljandet av stödet bedöms stödbehovet och stödets effekt. Dessutom bedöms biografens långvariga verksamhetsbetingelser på orten. Biografen ska ha regelbunden verksamhet under hela året, om inte invånarantalet på orten motiverar ett undantag. Dessutom beaktas tillräckligheten av det separata anslaget som beviljats filmstiftelsen för detta ändamål.

Vid beviljandet av stödet beaktas förlusterna från biografverksamheten under stödperioden 1.12.2020–31.5.2021 jämfört med motsvarande period 1.12.2018–31.5.2019. Vid bedömningen används offentlig filmstatistik samt antalet besökare i biografen under det innevarande året och under tidigare år. För mindre biografer är det minsta stödbeloppet 4000 €.

Förutsättningen för att få stödet är att stödmottagaren årligen har lämnat in riktiga och aktuella uppgifter som krävs för filmstatistiken och biografens bokslutsuppgifter.

Särskilda villkor

Beslutet om extra verksamhetsstöd till biografer fattas baserat på kostnadskalkylen och de övriga bilagorna som lämnats till filmstiftelsen. Vid bedömningen av stödet används även offentlig filmstatistik samt antalet besökare i biografen under det innevarande året och under tidigare år.

Förutsättningen för ett positivt stödbeslut är att den sökande har uppfyllt kraven enligt eventuella tidigare stödavtal och villkor för beviljande av understöd och inom utsatt tid tillställt filmstiftelsen slutrapporter om de tidigare beviljade understöd. Stiftelsen kan för sitt beslut begära att den sökande kompletterar tidigare material som denne har lämnat till stiftelsen.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att verifieringskedjan, alltså de bokförda posternas samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnadsredovisningar, kan tillförlitligt, heltäckande och transparent verifieras av en tredje part. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om principerna gällande bokföring, bokslut och revision för filmproduktionsbolag samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

En ansökan kommer inte att handläggas om den lämnas in efter ansökningstidens utgång, om den är bristfällig eller om de nödvändiga uppgifterna inte lämnas in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering. Vid behov bistår stödhandläggaren den sökande med frågor kring ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om utbildningsstöd på föredragning av direktören.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslut görs under vecka 26.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd
Utbildningsstödet betalas ut som en enda betalning till mottagarens finska bankkonto efter att stödbeslutet fattats.

Ytterligare information

Direktör Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi