Ansökningsinformation: Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsbolag som är registrerat i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 1.11.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 1.11.2021 kl. 23:59.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är att trygga filmdistributörernas verksamhetsbetingelser under och efter covid-19-pandemin.

Det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är stöd för att upprätthålla nuvarande verksamhet och möjliggöra kommande verksamhet för aktörer vars verksamhetsutövning har betydligt försvårats under perioden 1.6.–30.9.2021 på grund av coronapandemin.

Den sammanlagda summan av stöd som beviljas från offentliga medel på grund av coronapandemin kan inte överskrida 1 800 000 € per sökande eller koncern. (Finlands tillfälliga ramstödsprogram i anslutning till COVID-19 som EU-kommissionen har godkänt)

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsbolag som är registrerat i Finland.

För vad och hur mycket?

Det extra verksamhetsstödet till filmdistributörer är stöd för att upprätthålla nuvarande verksamhet och möjliggöra kommande verksamhet för aktörer vars verksamhetsutövning har betydligt försvårats under perioden 1.6.–30.9.2021 på grund av coronapandemin.

Stödet kan riktas för att ersätta förluster och säkerställa verksamhetsförutsättningar som orsakats av minskningen av filmdistributörers biljettintäkter och andra intäkter, inställningen av verksamhet och verkställandet av begränsningsåtgärder på grund av COVID-19-pandemin.

Extra verksamhetsstödet betalas ut till stödmottagaren som en enda betalning till ett finskt bankkonto.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökningen med bilagor till Filmstiftelsen. 

Sökandena fyller i ansökningssystemet i en ansökning som består av en elektronisk blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

För handläggning av ansökan krävs de nedan angivna bilagorna.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Filmstiftelsens formulär för intäkts- och kostnadskalkyl (xlsx) som den sökande och dennes bokförare har intygat med sina underskrifter. På formuläret anges teaterdistributionsverksamhetens intäkter och kostnader under 1.6.–30.9.2021 samt jämförelseperioden 1.6.–30.9.2019. Dessutom anges på formuläret en redogörelse för alla offentliga stöd som på grund av olägenheterna angående COVID-19-pandemin beviljats den sökande.
  • Huvudboksutdrag (1.6.–30.9.2021 och 1.6.–30.9.2019) som innehåller distributionsverksamhetens intäkter och kostnader

Formuläret ska undertecknas av den sökande.

När det sökta beloppet är under 20 000 euro ska formuläret dessutom verifieras av bokföraren med sin underskrift.

När det sökta beloppet är 20 000 euro eller mer ska formuläret i stället för bokföraren verifieras av en auktoriserad revisor med sin underskrift.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

  • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
  • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
  • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
  • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
  • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

OBS! Om det inte går att lämna in någon av bilagorna måste de saknade bilagorna förklaras och förklaringen ska bifogas som en bilaga till ansökan. Stödhandläggaren ger vid behov råd om bilagorna till ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Hur bedöms ansökningen?

Extra verksamhetsstöd till filmdistributörer beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

När stödet beviljas uppskattas behovet och effektiviteten av stöd. När ansökningarna jämförs tas den sökandes marknadsandel och verksamhets volym samt förluster inom filmdistributionsverksamheten i beaktande. I jämförelsen används den officiella filmstatistiken. Dessutom beaktas tillräckligheten av det separata anslaget som beviljats filmstiftelsen för detta ändamål.

Förutsättningen för att få stödet är att stödmottagaren årligen har lämnat in riktiga och aktuella uppgifter som krävs för filmstatistiken samt bokslutsuppgifter.

Särskilda villkor

Beslutet om extra verksamhetsstöd till filmdistributörer fattas baserat på intäkts- och kostnadskalkylen samt de övriga bilagorna som lämnats till filmstiftelsen. I bedömningen används även offentlig filmstatistik.

En förutsättning för att få extra verksamhetsstöd är att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare har lämnats in till stiftelsen.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att verifieringskedjan, alltså de bokförda posternas samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnadsredovisningar, kan tillförlitligt, heltäckande och transparent verifieras av en tredje part. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om principerna gällande bokföring, bokslut och revision för filmproduktionsbolag samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

En ansökan kommer inte att handläggas om den lämnas in efter ansökningstidens utgång, om den är bristfällig eller om de nödvändiga uppgifterna inte lämnas in i det elektroniska ansökningssystemet trots en begäran om komplettering. Vid behov bistår stödhandläggaren den sökande med frågor kring ansökningen. Kontaktuppgifterna finns i slutet av ansökningsinformationen.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om extra verksamhetsstöd på föredragning av direktören.

Du får information om beslutet per epost till den adress du angett i uppgifterna om sökanden.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd
Utbildningsstödet betalas ut som en enda betalning till mottagarens finska bankkonto efter att stödbeslutet fattats.

Ytterligare information

Direktör Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi

Visnings- och distributionsspecialist Ulla Leisio, ulla.leisio@ses.fi