Ansökningsinformation: Importstöd

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributör som är registrerat i Finland och som hanterar filmdistributionsrättigheterna i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 27.8.2024 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 18.10.2024.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 27.8.2024 kl. 16:00.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att stöda tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt stöda ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Målet med importstödet är att främja import och effektiv distribution, marknadsföring och förevisning av högklassig, varierande biografrepertoar, som representerar världens olika filmkulturer och filmgenrer. Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributör som är registrerat i Finland och som hanterar filmdistributionsrättigheterna i Finland.

För vad och hur mycket?

Importstödet är avsett för import och distribution av filmer som gör biografernas repertoar mångsidigare.

Stöd kan beviljas för import av en film avsedd för visning på bio till ett maximibelopp på 15 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnaderna för import, distribution och marknadsföring som godkänts av stiftelsen.

Därtill kan stöd för dubbning av barn- och familjefilmer som visas på bio beviljas till ett maximumbelopp på 19 000 euro och stödet kan uppgå till maximum 70 procent av de reella kostnader som godkänts av stiftelsen.

Import- och dubbningskostnader söks med samma ansökan. 

Stödet beviljas endast för distribution i Finland. Om kostnaderna för att importera filmen också omfattar andra länders kostnader, får sökanden i sin ansökan endast inkludera den del av kostnaderna som motsvarar distributionen i Finland.

Det delade importstödet är uteslutande avsett för sökandens distributions- och marknadsföringskostnader i Finland och kan inte delas till filmens rättighetshavare genom distributionsavtal eller andra avtal. Stödet utgör därmed inte inkomster från filmdistribution som kan delas ut till rättighetshavarna.

Det sammanlagda beloppet av importstöd från Finska filmstiftelsen och stöd från Nordisk Film & TV Fond för samma ändamål får inte överskrida 70 % av projektets totalkostnader.

Som regel beviljas inget stöd för uppföljare.

Ni hittar tidigare beslut om stöd på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökan med bilagor till filmstiftelsen inom den tidsfrist som anges i inbjudan att inkomma med ansökningar.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Instruktioner för ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Sökanden måste skicka följande bilagor till ansökningssystemet före den slutliga tidsfristen:

Obligatoriska ansökningsbilagor:

 • Filmstiftelsens ansökningsformulär
 • Filmdistributionsavtal
 • Filmens marknadsförings- och distributionsstrategi (enligt filmstiftelsens modell)

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbsida:

Blanketter

Obligatoriska bilagor om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Mer information om bilagor:

Stödguide för importstöd

Obs! Ansökningsbilagorna laddas ned och bifogas i ansökningen och namnges enligt typ av bilaga. Dokument som gäller företaget överförs till Sökandens bilagor och namnges enligt typ av bilaga.

Obs! Om vissa bilagor är omöjliga att leverera ska en förklaring till varför bilagorna saknas bifogas till ansökan och laddas upp i ansökningssystemet.

Alla dokument som ska undertecknas kan även undertecknas elektroniskt.

Hur bedöms ansökningen?

Importstödet beviljas efter prövning som grundar sig på utvärdering och jämförelse av ansökningarna. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Filmen berikar och diversifierar biografernas repertoar. Filmen representerar fördomsfritt nya eller sällan sedda filmländer, filmkulturer, subkulturer eller genrer. Av filmens marknadsförings- och distributionsstrategier framgår målet om effektiv distribution, som syftar till att nå ut till filmens viktigaste målgrupper i hela landet. Av ansökan framgår sökandens förmåga att marknadsföra den aktuella filmen samt de budgeterade marknadsföringsåtgärderna för att uppnå målen.

Även filmstiftelsens disponibla anslag beaktas. Annan finansiering och egen finansiering av projektet är en fördel.

Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

Särskilda villkor

Stödet kan beviljas för import och distribution av en film som betraktas vara en kulturprodukt och

 1. som utgör en konstnärlig helhet,
 2. vars innehåll baserar sig på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet och
 3. som innehåller en betydelsefull insats av skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnader som utgör löner och avgifter till dessa är av betydande storlek.

En film som får stöd för distribution till biografer måste ha finska och svenska undertexter.

De kostnader som godkänns i kostnadsrapporten (som bifogas i slutrapporten) är direkta projektkostnader som anges i stödmottagarens bokföring och som är netto och momsfria. Om stödmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas inklusive moms.

Kostnadsrapporten som bifogas i slutrapporten måste vara godkänd av en revisor. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring. Anskaffningar mellan intressebolagen ska bokföras utan täckning.

När stiftelsen har beviljat importstöd för en film måste mottagaren bifoga omnämnande av det beviljade importstödet i filmens press- och marknadsföringsmaterial och i dess visningsinformation (inklusive presstjänsten Filmikamari).

Ett krav för behandling av beslut är att filmens importör ordnar en visning av filmen för den som behandlar stödet innan ansökan behandlas. Visningen måste ske med en DCP-kopia (Digital Cinema Package). Kopian måste ha undertexter på antingen de nationella språken eller engelska. Om man söker stöd för dubbning av en film måste visningen ordnas dubbad på en DCP-kopia med vilken filmen kommer att distribueras till biograferna. Visningskopian ska skickas till Filmstiftelsen före sista ansökningsdag.

Ett krav för att erhålla importstöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik.

Ett krav för godkänt stödbeslut är bland annat att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor som anges för beviljandet av stöd samt har till stiftelsen skickat slutrapporter som fordrats om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa anses utgöra en helhet i detta hänseende. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som han/hon tidigare har lämnat in till stiftelsen.

Stöd kan inte beviljas om ansökan är otillräcklig och nödvändig information inte överförs till ansökningssystemet trots att man har uppmanats att göra så, eller om filmen inte har visats för den som behandlar ansökan. 

Utbetalning

Importstöd utbetalas till mottagarens finska bankkonto i två rater: den första raten (50 procent) efter att stödbeslutet har fattats och den andra raten efter att slutrapporten för stödet har godkänts av filmstiftelsen.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse fattar beslut om importstöd på föredragning av direktören.

Sökandena underrättas skriftligen.

Besluten meddelas senast 18.10.2024.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. 09 6220 3035

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet