Ansökningsinformation: Marknadsförings- och distributionsstöd för långa fiktionsfilmer

För vem?

Stödet kan beviljas till en filmdistributör som är registrerad i Finland och äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 10.1.2024 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 15.3.2024.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 10.1.2024 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Syftet med stödet är att stärka ställningen för inhemska filmer med liten och medelstor publik i den inhemska biografdistributionen samt stärka konkurrenskraften för inhemska filmer med stor publik i hemlandet.

För vem?

Stöd beviljas i första hand till filmer som har fått utvecklings- och produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan beviljas till ett professionellt filmdistributionsföretag eller en professionell filmdistributionsorganisation som förfogar över den sakkunskap och yrkesskicklighet som krävs. I undantagsfall kan stöd också beviljas ett filmproduktionsbolag som distribuerar en film i samarbete med ett professionellt distributionsföretag eller en professionell distributionsorganisation. Sökanden ska vara registrerad i Finland. Den sökande ska ha ett skriftligt distributionsavtal för filmen.

För vad och hur mycket?

Marknadsförings- och distributionsstödet är ämnat för långa fiktions-, animations-, eller barnfilm eller en kombination av dessa som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stöd kan beviljas för inhemska filmers eller internationella samproduktioners marknadsförings- och distributionskostnader via olika distributionskanaler i Finland.

Stödet är avsett för filmer som får sin premiär i biografer.

Stödet ansöks med en ansökan för filmens alla distributionskanaler, inklusive kanalerna för inspelning och direktuppspelning. Stöd beviljas inte bara för distribution genom inspelningar eller direktuppspelning.

Stödbelopp

Marknadsförings- och spridningsstöd kan beviljas upp till 130 000 euro och högst 50 % av de marknadsförings- och distributionskostnader som godkänts av stiftelsen.

I undantagsfall får stöd av nödvändiga och motiverade skäl beviljas upp till 70 % för att uppnå målen. Den sökande ska skriftligen motivera stöd på över 50 % i en fritt formulerad bilaga till ansökan.

Om det beviljade stödet överstiger 50 % av de stödberättigande kostnaderna, kommer den sökande att informeras med ett beslutsbrev.

Dessutom kan ett stödbelopp på högst 7 000 euro beviljas som ett skilt stöd för kostnader för textning för hörselskadade och syntolkning för synskadade.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Stödguide

Anvisningar om ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • en underskriven marknadsförings- och distributionsplan enligt stiftelsens modell
 • en kostnadskalkyl och finansieringsplan enligt stiftelsens modell
 • underskrivna distributionsavtal
 • avtal om övrig finansiering enligt finansieringsplanen
 • avtal med samarbetspartners
 • en utredning om egen finansiering

Alla dokument som ska undertecknas kan även undertecknas elektroniskt. Om vissa bilagor är omöjliga att leverera ska en förklaring till varför bilagorna saknas bifogas till ansökan och laddas upp i ansökningssystemet.

Bilagor om sökanden:

Bilagor som gäller produktionsbolaget bör laddas ned inom utsatt tid i ansökningssystemet.

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats:
Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för marknadsföring och distribution av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Övrig och sökandens egen finansiering ses som en fördel.

Då stiftelsen fattar sitt beslut om stöd bedöms marknadsförings- och distributionsplanen med tanke på typiska målgrupperna för genren i fråga och de åtgärder som planerats för att nå dessa. Vidare beaktas den sökandes yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Sökanden ska ordna visning av filmen med en möjligast färdig kopia för ansökningens handläggare utan uppskov. Sökanden ska, i samband med att ansökningen lämnas in, meddela handläggaren om tidtabellen för leverans av visningskopian.
 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Syntolkning och textning för nedsatt hörsel bör finnas eller vara under arbete för långa fiktions- eller dokumentärfilmer.
 • Ett krav för godkänt stödbeslut är  att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor som anges för beviljandet av stöd samt har till stiftelsen skickat slutrapporter som fordrats om stöd som tidigare beviljats
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.
 • Den sökande förbinder sig till att meddela de aktuella tittarsiffrorna för filmen i såväl biografdistribution som inspelning- och VOD-distribution för stiftelsens statistikföring.
 • Filmen ska ha textning enligt språklagens principer.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller marknadsförings- och distributionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 15.3.2024.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. 09 6220 3035

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet