Ansökningsinformation: Stöd för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel

För vem?

Stödet kan beviljas till en filmdistributör eller produktionsbolag, som är registrerad i Finland och äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 30.8.2022 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 21.10.2022.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 30.8.2022 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja ett omfattande utbud och distribution av inhemska filmer först och främst i biografer men också i olika distributionskanaler, samt att förbättra tillgången och tittarandelen för inhemsk film.

För vem?

Stöd beviljas i första hand för sådana projekt som fått utvecklings- och produktionsstöd. Stödet kan beviljas till en filmdistributör eller produktionsbolag, som är registrerad i Finland ochäger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Stödet ska sökas av den aktör som är ansvarig för filmens syntolkning och textning för nedsatt hörsel.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat för kostnader som uppstått vid syntolkning och textning för nedsatt hörsel.

Syntolkning och textning för nedsatt hörsel är obligatoriskt för långa fiktions- och dokumentärfilmer som får filmstiftelses marknadsförings- och distributionsstöd.

Stödbelopp
Maxbelopp för stödet är 7 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid.

Stödguide

Anvisningar om ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Ansökan kan skickas när de obligatoriska bilagorna har laddats upp i ansökningssystemet:

 • Det underskrivna distributionsavtalet
 • En utredning av kostnader och finansiering enligt stiftelsens modell

Blanketter

Bilagor med information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

OBS! Det finns skilda delar för både ansökningsbilagor och sökandens bilagor i ansökningsförfarandet. Bilagorna ska laddas ned på rätt ställe enligt ovannämnda indelning.

OBS! Om vissa bilagor är omöjliga att leverera ska en förklaring till varför bilagorna saknas bifogas i ansökan.

Alla dokument som ska undertecknas kan även undertecknas elektroniskt.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för marknadsföring och distribution av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet,
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet,
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 21.10.2022.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. 09 6220 3035

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet