Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 8.8.2023 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 13.10.2023.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 8.8.2023 kl 16:00.

Syfte

Filmstiftelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion.

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Utvecklingsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilm eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet är ämnat för bland annat skrift och bearbetning av manuskript, produktions-, inspelnings- och scenografiplaner samt andra åtgärder som krävs för budgeterings- och finansieringsarrangemang.
Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 250 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Anvisningar för ansökningssystemet

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om utvecklingsstöd:

 • filmens manuskript eller annan skriftlig innehållsbeskrivning
 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • utvecklingsplan enligt filmstiftelsens modell
 • utvecklingsfasens detaljerad kostnadskalkyl
 • finansieringsplan. Planen ska innehålla ansökningsbeloppet och den bekräftade finansieringen för ansökans utvecklingsfas.
 • avtal eller bindande bekräftelse (LOC) om annan finansering enligt finansieringsplan

Vid ansökan om nytt utvecklingsstöd skall slutrapporten av eventuella tidigare utvecklingsstöd vara inlämnade i ansökningssystemet senast under sista ansökningsdagen.

Sökandens bilagor:

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Mer information om bilagor:

Stödguide för utvecklingsstöd

Utvecklingsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för utveckling av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.

Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.
Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklingsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 13.10.2023.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Produktionskoordinator Anni Asikainen, anni.asikainen@ses.fi, +358 9 6220 3049

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide för utvecklingsstöd

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet