Ansökningsinformation: Utvecklingsstöd

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag).

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 7.1.2021 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 9.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 7.1.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstiftelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion.

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Utvecklingsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilm eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet är ämnat för bland annat skrift och bearbetning av manuskript, produktions-, inspelnings- och scenografiplaner samt andra åtgärder som krävs för budgeterings- och finansieringsarrangemang.

Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 250 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguiden för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om utvecklingsstöd:

 • filmens manuskript eller annan skriftlig innehållsbeskrivning
 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • utvecklingsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • utvecklingsfasens kostnadskalkyl
  Kostnadskalkylen ska innehålla omedelbara kostnaderna för utvecklingsprojektet.
  Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt.
  Kostnadskalkylen ska inte innehålla anslag för allmänna kostnader eller administrativa kostnader, dessa budgeteras i produktionens helhetsbudget.
  I kostnadskalkylen ska även framgå namnen på de anställda/de som utför arbetet, till den del dessa är kända i ansökningsskedet.Personalens och produktionsbolagets ägares löner:
  Lönerna för produktionsbolagets fasta personal antecknas i kostnadskalkylen i euro under respektive moment.
  Arbete som produktionsbolagets ägare har utfört i anknytning till projektet anges som en fast helhetsersättning i kostnadskalkylen.

  Användning av egen utrustning
  Ersättningen för användning av egen utrustning får i kostnadskalkylen vara högst 60 % av marknadspriset för hyra av motsvarande utrustning. Användning av produktionsbolagets egen utrustning ska tydligt utmärkas i kostnadskalkylen t.ex. med ordet “Egen”.

 • Finansieringsplan
  → Finansieringsplanen ska laddas upp bland bilagorna till ansökan som en separat fil, och som bilagetyp väljs då Rahoitussuunnitelma (Finansieringsplan).
  Finansieringsläget vid inlämningstidpunkten av ansökan skall anges i finansieringsplanen enligt finansieringsgrupp.
 • Vid ansökan om nytt utvecklingsstöd skall slutrapporten av eventuella tidigare utvecklingsstöd vara inlämnade i ansökningssystemet senast under sista ansökningsdagen.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Plan för filmprojektets utvecklingsskede samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats.

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för utveckling av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklingsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 9.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet