Checklista för produktionsstödets avtalsbilagor

Med beslutet om reserverat stöd fattar stiftelsen ett villkorat stödbeslut för den sökande. Förutsättningen för ett positivt beslut om reserverat stöd är bland annat att den sökande har fullgjort eventuella tidigare stödavtal och inom utsatt tid tillställt filmstiftelsen slutrapporter om tidigare beviljade stöd.

Ett avtal om förhandsstöd för produktionen mellan stiftelsen och stödmottagaren måste undertecknas inom sex (6) månader efter att ett positivt beslut om reserverat stöd fattades.

Förutsättningen för undertecknande av avtalet om produktionsstöd är att produktionsbolaget har laddat upp alla nedan listade avtalsbilagor i ansökningssystemet!

1. Bilagor till stödavtalet

 • Filmmanus
 • Produktionsplan som upprättats enligt stiftelsens mall
 • Specificerad kostnadskalkyl som stiftelsen har bekräftat
 • Finansieringsplan som stiftelsen har bekräftat
 • Projektets likviditetsplan
 • Avtal eller bindande utfästelser om annan finansiering som visar att den övriga finansieringen enligt finansieringsplanen kommer att realiseras till fullt belopp och på det sätt som likviditetsplanen förutsätter
 • Redovisning av produktionsbolagets egen finansiering
 • Vederbörliga avtal med upphovsrättsinnehavare
 • Andra avtal som krävs för projektets genomförande och beviljande av stödet
 • ISAN-nummer (anvisningar, pdf)

Senast i samband med utbetalningsrat 2:

 • Producentens fritt formulerade meddelande om inspelningsstart (dd.mm.åååå).
 • Säkerhet för att anställda och chefer inom produktionen har getts tydliga anvisningar om hur de bör agera i händelse av trakasserier eller osakligt beteende. Dessutom ska man ange på vilket sätt dessa anvisningar har informerats till anställda och chefer som arbetar i produktionen.
 • Intyg om filmens produktionsförsäkring, om totalkostnaden överstiger 500 000 €.

Om stöd har beviljats för en finländsk minoritetsandel i en internationell samproduktion ska utöver ovan nämnda handlingar även följande lämnas in som avtalsbilagor:

 • Samproduktionsavtalet mellan samtliga medverkande producenter inklusive alla bilagor som nämns i samproduktionsavtalet
 • Detaljerad kostnadskalkyl med specifikationer för den finländska delproducentens andel
 • Detaljerad kostnadskalkyl med specifikationer för alla länder som medverkar i produktionen
 • Finansieringsplan för den finländska delproducentens andel
 • Finansieringsplan med specifikationer för alla länder som medverkar i produktionen
 • ISAN-nummer (anvisningar)

2. Handlingar gällande en registrerad sammanslutning

 • Styrkt och av revisor granskat bokslut från den senaste räkenskapsperioden (om sammanslutningen enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • Giltigt, högst sex månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalning av skatter
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • Uppdaterad aktieägarförteckning (aktiebolagslag 3 kap.) (aktieägarförteckning lämnas in endast en gång och uppdateras om det sker förändringar i bolagets ägarförhållanden)

Se till att bilagorna som har lämnats in tidigare är tidsenliga, exempelvis att kostnadskalkylen och finansieringsplanen stämmer överens med det beslut om reserverat stöd som fattats.

Ladda upp nödvändiga bilagor i det elektroniska ansökningssystemet:

 1. Bilagorna gällande filmen till Uppgifter om ansökan (”Hakemuksen liitteet”)
 2. handlingar gällande en registrerad sammanslutning till Uppgifter om den sökande (”Hakijan liitteet”)

När samtliga obligatoriska bilagor finns i systemet, meddela detta till produktionscontroller (långfilmer) eller produktionskoordinator  (dokumentärfilmer och kortfilmer & serier), kontaktuppgifter nedan.

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033