Checklista för utvecklingsstödets avtalsbilagor

Med beslutet om reserverat stöd fattar stiftelsen ett villkorat stödbeslut för den sökande. Förutsättningen för ett positivt beslut om reserverat stöd är bland annat att den sökande har fullgjort eventuella tidigare stödavtal och inom utsatt tid tillställt filmstiftelsen slutrapporter om tidigare beviljade stöd.

Ett avtal om utvecklingsstödet mellan stiftelsen och stödmottagaren måste undertecknas inom tre (3) månader efter att ett positivt beslut om reserverat stöd fattades.

Förutsättningen för undertecknande av avtalet om utvecklingsstöd är att produktionsbolaget har laddat upp alla nedan listade avtalsbilagor i ansökningssystemet!

1. Bilagor till stödavtalet

 • Filmens manuskript eller annan skriftlig innehållsbeskrivning
 • Utvecklingsplan som upprättats enligt den av filmstiftelsen bekräftade mallen
 • Specificerad kostnadskalkyl för utvecklingen
 • Finansieringsplan för utvecklingen
 • Avtal eller bindande utfästelser om annan finansiering som visar att den övriga finansieringen enligt finansieringsplanen kommer att realiseras till fullt belopp
 • Redovisning av produktionsbolagets egen finansiering, undertecknad av producenten
 • Vederbörliga avtal med upphovsrättsinnehavare
 • Andra avtal som krävs för projektets genomförande och beviljande av stödet

2. Handlingar gällande en registrerad sammanslutning

 • Styrkt och av revisor granskat bokslut från den senaste räkenskapsperioden (om sammanslutningen enligt aktiebolagslagen och revisionslagen eller bolagsordningen är skyldig att utse en revisor)
 • Giltigt, högst sex månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalning av skatter
 • Högst tre månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • Uppdaterad aktieägarförteckning (aktiebolagslag 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in endast en gång och uppdateras om det sker förändringar i bolagets ägarförhållanden)

Se till att bilagorna som har lämnats in tidigare är tidsenliga, exempelvis att kostnadskalkylen och finansieringsplanen stämmer överens med det beslut om reserverat stöd som fattats.

Ladda upp nödvändiga bilagor i ansökningssystemet:

 1. Bilagorna om filmen till Uppgifter om ansökan (”Hakemuksen tiedot”)
 2. Handlingar gällande en registrerad sammanslutning till Uppgifter om den sökande (”Hakijan tiedot”)

När samtliga obligatoriska bilagor finns i systemet, meddela detta till produktionskoordinator (kontaktuppgifter nedan). Avtalet mellan producenten och filmstiftelsen upprättas fortfarande skriftligt.

Mira Kupari

produktionskoordinator

• vikariat 10.1–30.9.2024
• behandling av ansökningar, stödavtal: utvecklingsstöd

+358 9 6220 3014