Reservation av produktionsstöd: Förbindelsebrev (LOC)

Under filmens finansieringsfas kan filmstiftelsen förbinda sig till finansieringen av ett filmprojekt på vissa villkor och inom en tidsfrist genom att utfärda ett förbindelsebrev (Letter of Commitment, LoC).

Detta gör det möjligt för producenten att bland annat skaffa annan finansiering för filmproduktionen.

Förbindelsebrev (Letter of Commitment, LOC)

För att säkerställa en finansiering som föreslagits i ansökan om produktionsstöd eller på grund av någon annan särskild anledning kan filmkonsulenten föreslå ett förbindelsebrev (LoC) för filmen. Med brevet reserveras för filmen produktionsstöd inom ramen för avtalade villkor och avtalad tidsfrist.

I förbindelsebrevet antecknas filmprojektets totalbudget och andra väsentliga förutsättningar för filmens produktion, som anges av den sökande.

Förbindelsebrevets giltighetstid definieras från fall till fall.

Om filmkonsulenten baserat på sitt övervägande beslutar att föreslå förbindelsebrevet, lämnas stödreservationen för godkännande av stiftelsens styrelse på beslutsmötet. Dessa möten hålls fyra gånger per år.

När stiftelsens styrelse har fattat beslut om stödreservation undertecknar filmkonsulenten och stiftelsens direktör förbindelsebrevet.

Filmkonsulenten ska hållas uppdaterad om filmprojektets framskridande under förbindelsebrevets giltighetstid.

1. Beslutsförfarande när förbindelsebrevets villkor fullföljs

Beslut om produktionsstöd fattas om filmprojektets totalbudget och andra förutsättningar realiseras såsom de har angivits i förbindelsebrevet.

Produktionsbolaget som fått förbindelsebrevet ska ladda upp finansieringsbekräftelserna och andra obligatoriska bilagor under stödansökningens bilagor senast dagen efter att förbindelsebrevets giltighetstid har gått ut.

Den filmkonsulent som beviljat förbindelsebrevet ska via e-post informeras när stödansökan uppdateras.

När förbindelsebrevets villkor har fullföljts och stiftelsen har godkänt ansökningens bilagor lämnar filmkonsulenten sitt stödförslag till produktionsstödsmötet för styrelsens beslut. Beslutsmöten hålls fyra gånger per år.

2. Förlängning av förbindelsebrevet med oförändrade villkor

Filmstiftelsen kan av särskild anledning förlänga förbindelsebrevet baserat på den sökandes skriftliga begäran, filmkonsulentens förslag och filmstiftelsens styrelseordförandes godkännande.

Skriftlig begäran om förlängning av förbindelsebrevet ska lämnas till den filmkonsulent som undertecknat förbindelsebrevet 30 dagar före förbindelsebrevet förfaller.

3. Beslutsförfarande om förbindelsebrevets villkor inte fullföljs

Om de villkor som anges i förbindelsebrevet inte fullföljs förfaller förbindelsebrevet och stödansökan går vidare till den normala beslutsproceduren.