Ansökningsinformation: 50/50-produktionsstöd

För vem?

50/50-produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag).

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 7.1.2021 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 9.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 7.1.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och frihet av konst hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

Förutom det ovannämnda:

Syftet med 50/50-produktionsstödet är att understöda filmer, som har möjlighet att nå en stor publik i Finland, att hitta nya finansiärer till filmbranschen, och att påskynda beslutsprocessen och igångsättning av produktionen.

Produktionsbolaget kan med denna stödform söka stöd för filmprojekt som har med avtal eller avsiktsförklaring försäkrat minst 50 % av sin finansiering. Filmstiftelsens maxbelopp för filmproduktioner är 50 % av produktionskostnaderna.

50/50-produktionsstödets poängformulär finns här:

Blanketter

Endast produktioner vars inspelningar börjar under beslutsåret kan ansökan om stöd.

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag) som är registrerad i Finland och som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

50/50-produktionsstödet är ämnat för långfilmer, som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet beviljas för att producera filmen.

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av en visningskopia eller digital master.

Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 1 000 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstöd.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Instruktioner till ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Ansökningens obligatoriska bilagor:

 • filmens manuskript
 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • produktionsplan i enlighet med filmstiftelsens modell, i vilken inspelningarnas början skall framgå
 • en detaljerad kostnadskalkyl
  Kostnadskalkylen ska innehålla de omedelbara produktionskostnaderna för filmen fram till dess första visningskopia, inklusive:
  – en reservering på 7–10 % för oförutsedda utgifter
  – Produktionsbolagets fasta allmänna kostnader (bl.a. hyra för fast kontor, kostnader för datakommunikation) inkluderas i kostnadskalkylen som en procentandel för administrativa kostnader, som får utgöra högst 5 % av de totala produktionskostnaderna.
  – marknadsföringskostnader som uppstår under filmproduktionen
  – kostnader för produktionsförsäkringarReserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader räknas utifrån den totala kostnadskalkylen. Reserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader ska vara finansierade till fullo.Ifall filmens helhetskostnader överskrider 500 000 euro är ett villkor för beviljat produktionsstöd att produktionen har en tillräcklig försäkring som täcker material-, person och utrustningsrisker.Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt.Användning av egen utrustning
  Ersättningen för användning av egen utrustning får i kostnadskalkylen vara högst 60 % av marknadspriset för hyra av motsvarande utrustning.
 • finansieringsplan
  I ansökningens skall bifogas utredningar om försäkrad finansiering på minst 50% (andra instansers stödbeslut eller avsiktsförklaringar och bindande avtal på förhandsinköp) ja övriga utredningar av andra finansiärer.
 • En marknadsförings- och distributionsplan enligt stiftelsens modell
 • 50/50-produktionsstödets poängformular. Sökande fyller i hela formuläret förutom punkt 2.2

Blanketter

Bilagor om den sökande

Dokument som gäller produktionsbolaget skall laddas upp i den sökandes bilagor i det elektroniska ansökningssystemet senast under ansökningstidens sista inlämningsdag.

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten samt ansökningens och sökandes obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Produktionsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats.

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 • författar en konstnärlig helhet
 • dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 • filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Förutom det ovannämnda:

Stödansökningar som lämnats in inom ansökningstiden bedöms enligt 50/50-poängsystemet. Stöd beviljas enligt stiftelsens budget till projekt med mest poäng förmodat att de fyller andra ansökningsvillkor.

Filmprojekt som fått nekande stödbeslut för 50/50-stödet kan söka produktionsstöd eller 50/50-stöd under följande ansökningsomgång.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet
 • stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet
 • projektets slutliga finansiering får inte överskrida slutliga slutliga kostnader

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 9.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet