Ansökningsinformation: Slate-utvecklingsstöd

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (registrerat samfund: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och andelslag).

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 7.1.2021 00:00

Beslut

Beslut görs under vecka 9.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 7.1.2021 kl 24:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och frihet av konst hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion.

Slate-utvecklingsstödets syfte är att skapa kontinuitet i utvecklingsprocessen, att främja långvarigt och systematiskt utvecklingsarbete samt att stöda förverkligandet av produktionsbolagets affärsplan.

För vem?

Utvecklingsstöd beviljas produktionsbolag (sammanslutning som är registrerad i Finland) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Slate-utvecklingsstödet kan innehålla 3–5 st skilda långfilmsprojekt som grundar sej på en sammanhängande konstnärliga planer. Ett av projekten kan vara en dramaserie.

Utvecklingsplanens tidtabell kan vara högst 24 månader.

Ansökta stödbeloppet kan vara mindre än stödets maxbelopp och utvecklingstidtabellen kan vara kortare än 24 månader ifall det är ändamålsenligt för produktionsbolaget och filmprojekten.

Stödet kan gälla bland annat skrift och bearbetning av manuskript, produktions-, inspelnings- och scenografiplaner samt andra åtgärder som krävs för budgeterings- och finansieringsarrangemang.

Stödets belopp
Maxbelopp för slate-utvecklingsstöd är 150 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd kan ansökas om och beviljas i flera omgångar i samband med filmprojektets utveckling. Beviljade utvecklingsstöd räknas som en del av produktionsstödet och påverkar därmed produktionsstödets maxbelopp.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i filmstiftelses ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen till filmstiftelse med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för ansökningsystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Ansökningens obligatoriska bilagor enligt projekt:

(bilagorna behöver inte vara skilda dokument, utan sökande kan slå samman flera bilagors innehåll i samma dokument)

 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • utvecklingsplan för skilda projekt
 • utvecklingsprojektens kostnadsberäkningar och finansieringsplaner
  → Utvecklingsprojektens kostnadsberäkningar och godtagbara kostnader
  Kostnadskalkylen ska innehålla omedelbara kostnaderna för utvecklingsprojektet.
  Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadsberäkningen exklusive mervärdesskatt.
  I kostnadskalkylen ska framgå namnen på de anställda/de som utför arbetet, till den del dessa är kända i ansökningsskedet.

  I helhetsbudgeten av slate-utvecklingsstödet godkänns en högst 20 % ersättning för arbete som produktionsbolagets ägare har utfört i anknytning till projektet och för produktionsbolagets fasta allmänna kostander (bl.a. kontorshyra, IT-kostnader).

  Användning av egen utrustning
  Ersättningen för användning av egen utrustning får i kostnadskalkylen vara högst 60 % av marknadspriset för hyra av motsvarande utrustning.

 • manuskript eller andra skriftliga innehållsbeskrivningar av filmerna
 • producentens och andra konstnärligt ansvarigas innehållsförteckning
 • aktuella avtal med upphovsrättsinnehavare
  → Aktuella avtal med upphovsrättsinnehavare
  Avtal mellan produktionsbolaget och upphovsrättsinnehavare skall finnas med som bilagor. Avtalen skall innehålla minst tidigare utvecklingsfaser och ansökningens utvecklingsfas.
 • produktionsekonomiska presentationer/planer för filmerna
 • Produktionsbolagets affärsplan som innehåller:
  – en presentation av produktionsbolaget, affärsplanen, en SWOT-analys på produktionbolaget
  – utredning över bolagets ekonomiska situation och framtida affärplanen
  – en utredning om produktionsbolagets fast anställda och deras arbetsbeskrivningar
  – en redogörelse för det publikmål och den internationella distribution och synlighet som produktionsbolaget nått med sina filmer under de senaste 5 åren
  – en utredning om de utvecklingsstöd som produktionsbolaget fått under de senaste 5 åren och i vilket produktionsskede dessa är
  – Vid ansökan om nytt utvecklingsstöd skall slutrapporten av eventuella tidigare utvecklingsstöd vara inlämnade i ansökningssystemet senast under sista ansökningsdagen.

Budgeterings-, finansierings- och rapporteringsblanketter för slate-utvecklingsstödet:

Blanketter

Obligatoriska bilagor om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet som godkänts av en revisor
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska 1) ansökningens bilagor och 2) bilagor om den sökande som laddas upp i ansökningssystemet.

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 • författar en konstnärlig helhet
 • dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 • filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Vid bedömningen av slate-utvecklingsstöd kommer speciellt att beaktas:

 • Kvaliteten och trovärdigheten av produktionsbolagets affärsplan
 • Produktionsbolagets konstnärliga och ekonomiska förutsättning för genomförandet av flera samtidiga filmprojekt
 • Beviljade utvecklingsstöd i förhållande till genomförda filmprojekt under fem senaste år
 • Produktionsbolagets filmers publikmål och internationell distribution och synlighet under senaste fem år
 • Den konstnärliga kvaliteten av planerade projekten
 • Utvecklingsplanernas kvalitet
 • Budgeternas realism och effektivitet i förhållande till utvecklingsplanen
 • Utvecklingplanens övriga finansiering o dess typ (egen finansiering och/eller utomstående finansiering)

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida slutliga slutliga kostnader.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utvecklings- och produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 9.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Tilläggsuppgifter

Pirjo Koskelo

produktionscontroller

• behandling av ansökningar och stödavtal: produktions- och slate-utvecklingsstöd

+358 9 6220 3031

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet