Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / fiktionsfilmer och -serier

För vem?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell filmförfattare eller arbetsgrupp.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 10.1.2023 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 27.3.2023.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 10.1.2023 klo 16:00.

Syfte

Filmstiftelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion. Stipendium för manuskript är ämnat för författararbete som leder till fortsatt utveckling av projektet och produktion av filmen.

För vem?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell filmförfattare eller arbetsgrupp.

För vad och hur mycket?

Stipendium för manuskript är ämnat för skrivandet och för bakgrunds- och kartläggningsarbetet av manuskript för fiktion-, animation-, barnfilm eller – serier eller en kombination av dessa som grundar sig på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stipendiets belopp
Maxbelopp för stipendiet är 22 800 euro.

Stipendiet beviljas per stipendiemånad och för ett manuskript beviljas högst tolv (12) stipendiemånader. Det månatliga stipendiet är 1900 €/månad.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

  1. ansökningsblanketten
  2. bilagor till ansökningen
  3. uppgifter om sökanden

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. 

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

  • En plan för manuskriptet enligt stiftelsen modell
  • En mer ingående innehållsbeskrivning
  • Författarens ord

Innehållsbeskrivningen för en långfilm kan vara:
– Filmens första ansökan om stipendium för manuskript till Finlands filmstiftelse: treatment på max. 20 sidor
– Filmens fortsättningsansökan om stipendium för manuskript till Finlands filmstiftelse: treatment eller manuskript utvecklat med det tidigare stipendium

Innehållsbeskrivningen för en kortfilm eller serie kan vara:
Treatment / Step outline / en version av manuset / annan innehållsbeskrivning

Mer information om bilagor:

Stödguide

Stiftelsen modell för plan för manuskript hittar du här:

Blanketter

Hur bedöms ansökningen?

Stipendium beviljas enligt bedömning. Stöd kan beviljas för skrivandet av ett manus som anses vara en kulturprodukt som författar en konstnärlig helhet och vars innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet.

Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Manusansökningens bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och konstnärlig helhet. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga och yrkesmässiga förutsättningar att genomföra projektet. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner.

Stödmottagaren bör lämna in stipendiearbetet bland bilagorna i stiftelsens ansökningssystem

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller stipendium för manuskript på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 27.3.2023.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Produktionskoordinator Susanna Haarla, susanna.haarla@ses.fi, tel. 09 6220 3033

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet