Stödguide

Stipendium för manuskript

Den här stödguiden kompletterar ansökninginformationen om produktionsstödet. Bekanta dig noggrant med båda innan du skickar in en ansökan.

Ansökningsinformation Så här ansöker du om stöd

Hur gör man en ansökan:

 • Bekanta dig noggrant med ansökningsinformationen och stödguiden.
 • Logga in i ansökningssystemet via Suomi.fi-identifikation.
 • Fyll i ansökan i ansökningssystemet. Ansökningen består av:
  1) ansökningsblanketten
  2) bilagor till ansökningen
  3) uppgifter om sökanden -vyn
 • Skicka in ansökningen med bilagor inom ansökningstiden.

Tidslinjen för beslutningsprocessen

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn!

1. Allmänt

Definition av en film

I denna stödguide betyder film och filmproduktion en lång eller kort fiktions-, animations- eller dokumentärfilm samt en drama-, dokumentär- eller animationsserie eller en kombination av dessa. Alla filmer ska bygga på en konstnärlig plan.

Syftet med stödet

Filmstfitelsens syfte är att främja mångsidig och professionell finländsk filmproduktion och att garantera den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångfald. För att nå dessa syften utgår vi från delaktighet, pluralism, mångkulturalism och konstnärlig frihet.

Syftet med stipendium för manuskript är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion. Syftet med stipendium är att författararbetet leder till fortsatt utveckling av projektet och produktion av filmen.

För vem?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell manusförfattare eller arbetsgrupp för skrivandet av manuskript enligt en arbetsplan.

Kriterier för professionalitet

Finlands filmstiftelse stöder professionell filmproduktion. En förutsättning för beviljande av stipendium för manuskript är att den sökande är en professionell manuskriptförfattare. Den sökandes utbildning och tidigare offentliga arbeten påverkar bedömningen av den sökandes professionalitet.

För vad och hur mycket?

Stipendium för manuskript är ämnat för skrivandet och för bakgrunds- och kartläggningsarbetet av manuskript. Filmen kan vara fiktion-, animation-, barn- eller dokumentärfilm eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stipendiets belopp

Från och med augusti 2023, stipendiets maxbelopp är 24 000 euro.

Stipendiet beviljas per stipendiemånad och för ett manuskript beviljas högst tolv (12) stipendiemånader. Månatliga stipendiet är 2 000 €/månad.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur och när kan man ansöka om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens uppgifter

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs. Det lönar sig att påbörja förberedelserna för ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Ansökningstiden går ut kl 16:00 den dagen ansökningarna skall lämnas in.

Föredragande som behandlar ansökan för stipendium för manuskript:

Ilona Vehmas

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till fiktiva kort- och långfilmer, serier

+358 9 6220 3018

Iris Olsson

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3022

Eero Tammi

filmkonsulent

• stipendium för manuskript till dokumentärfilmer och -serier
• utvecklingsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade och dramaserier (avsnitt under 22 minuter)
• produktionsstöd för dokumentärfilmer och -serier, kortfilmer, animerade serier

+358 9 6220 3025

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033

En bra ansökan gör handläggningen smidig

Filmstiftelsen behandlar ca 250–300 ansökningar per omgång och produktionsavdelningen fattar ca 1300 beslut om stöd per år. För att ansökningarna skall kunna bedömas och jämföras sinsemellan, är det väsentligt att ansökningen är tydlig och noggrann.

Var tydlig och enhetlig i ansökningens formulering. Överväg huruvida det ansökta stipendium motsvarar stipendiets syfte och vad som är essentiellt i just ditt filmprojekt.

Om sökanden så önskar kan sökanden få motiveringarna för beslutet muntligt av filmkonsulenten. Sökanden kommer överens om tidpunkten med filmkonsulenten per e-posten.

Smidig handläggning

Vid uppladdning av ansökningens bilagor se till att:

 • bilagans namn motsvarar dess innehåll.
 • blanketterna är daterade.
 • Fyll i manusplanen enligt filmstiftelsens modell och undvik att referera till separata bilagor.
 • Observera att ansökningssystemet inte meddelar personalen automatiskt om uppdaterad information eller bilagor. Informera filmkonsulent eller produktionskoordinator om ändringar per e-post.

När du är i kontakt med Filmstiftelsen per e-post, nämn alltid både ansökningsnummer och projektets namn.

Förutom de obligatoriska bilagorna kan man bifoga andra kompletterande bilagor.

Om det inte finns någon lämplig bilageform i Ansökningsbilagor-mappen, välj Övriga bilagor.

Dokumentens offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är dokument som lämnats in till Finlands filmstiftelse offentliga. Dokument kan enligt lagen också vara sekretessbelagda och offentliga enligt prövning. Myndighetens sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument, som innehåller uppgifter om privata affärshemligheter eller som omfattas av tystnadsplikt.

Vilka villkor bör sökanden uppfylla?

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Ansökningen bedöms som en helhet bestående av innehåll, uttryck  och konstnärlighet. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga och yrkesmässiga förutsättningar att genomföra projektet. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Stiftelsen kan vid behov be sökanden lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

En förutsättning för att beviljas stipendium för manuskript är, att sökanden har uppfyllt de villkor som ställts för eventuella tidigare beviljade stöd.

Hur fattas beslutet?

Styrelsen för Finlands filmstiftelse bestämmer om statliga stöd som gäller stipendium för manuskript på föredragning av filmkonsulenten.

Stiftelsen strävar efter att fatta beslut 8–10 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

Alla sökande får ett skriftligt beslut, som innehåller villkor för stödet och begäran om rättelse med anvisningar. Du får besked om beslutet till den e-postadress du angett I Uppgifter som sökanden.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och i beslutet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Stipendium får användas endast för det ändamål det är beviljat för.

2. Ansökan om stipendium

Fyll i ansökningen i ansökningssystemet. Ansökningen består av:

 1. ansökningsblanketten
 2. bilagor till ansökningen
 3. sökandens upgifter

Filmstiftelsen utser en filmkonsulent för ansökningen. Sökanden får information om vem som är filmkonsulenten ca en vecka efter att ansökningstiden gått ut. Ifall filmprojektet har fått stöd från stiftelsen tidigare, utnämns samma filmkonsulent som för tidigare ansökningar.

Om ansökningen måste kompletteras under behandlingstiden, kontaktar filmkonsulenten eller handläggaren dig.

Under behandlingstiden ger vi inte ut information om utkast till beslut.

Uppgifter om sökanden -vyn

Kontrollera varje gång du ansöker om anslag att Uppgifter som sökanden är uppdaterade.

Ansökningssystemet sänder information om att beslut om anslag har fattats till den e-postadress du angivit i Uppgifter som sökanden. Systemet använder också de uppgifter om bankkonto som finns i Uppgifter som sökanden.

Den som ansöker om manusstöd laddar INTE ned något i Sökandens bilagor.

Obligatoriska bilagor för stipendium för manuskript

Ansökningen kan skickas in, när alla obligatoriska bilagor till ansökningen har laddats ned i ansökningssystemet.

Alla bilagor till manusstödansökan laddas ned i ansökningssystemet i Ansökningsbilagor. Man bör välja det namn i menyn som motsvarar den bilaga det gäller.

One-liner

Skriva en one-liner, dvs. en kort beskrivning, av projektet på ansökans Grundläggande information i fältet Tilläggsuppgifter. Den publiceras i samband med andra information om beslut på stiftelsens Beslut om stöd -sida.

Andra möjliga bilagor till ansökan för stipendium:

3. Beviljat stipendium och utbetalning

Utbetalning av stipendium

Stipendiet betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i två (2) rater,

1. raten (80 %) efter beslutet om beviljat stöd och

2. raten (20 %) efter att arbetet i enlighet med arbetsplanen är godkänt i stiftelsen.

Innan den första raten av stipendiet kan betalas ut ska mottagaren uppdatera följande uppgifter i Rapportering och slutrapport -mappen, så att de är förenliga med det beslut om stipendium som fattats: arbetsperiodens längd i månader, när arbetet ska utföras (angivet i datum) och när arbetet ska slutföras.

När de nödvändiga uppdateringarna laddas upp ska man välja som bilagetyp Uppdaterad tidtabell för arbetet. Ett meddelande om att uppgifterna har uppdaterats ska sedan skickas per e-post till produktionskoordinator Susanna Haarla, susanna.haarla@ses.fi.

Kontrollera även i Sökandes uppgifter att det kontonummer du har gett är rätt.

Pensionsförsäkring för stipendiater/LPA

LFöPL-försäkring gäller stipendiater som har beviljats ett finländskt stipendium för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet.

Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland.

Stipendiegivare är skyldiga att rapportera beviljade stipendier till LPA. Bestämmelser om stipendiegivarnas skyldigheter är stadgade i pensionslagen för lantbruksföretagare (LFöPL, 141 b §). Rapportskyldighet går i kraft då både arbetsperiodens längd och beloppet av det beviljade stipendiet överstiger de minimigränser som anges i lagen. 

Försäkrings- och pensionsbroschyrer för stipendianter

4. Uppföljning

Filmstiftelsen följer och övervakar det arbete och stipendiets användningstid som angetts i arbetsplanen. Stiftelsen har rätt att göra nödvändiga granskningar i anslutning till utbetalningen av stipendiet och uppföljningen av hur det används. Stiftelsen kan också skjuta upp utbetalningen på grund av granskningarna.

Anmälningsplikt

Den som får ett stipendium för manuskript ska förse Finlands filmstiftelse med korrekt och tillräcklig information för att iaktta villkoren för stödavtalet.

Stipendiemottagaren ska utan dröjsmål meddela stiftelsen om alla ändringar som påverkar genomförandet av ändamålet för stipendiet eller användningen av stipendiet. Ändringar som inverkar på användningen av stipendiet är även ändringar som sker i kvaliteten och omfattningen av genomförandet av det projekt som stöds. Stiftelsen har också alltid rätt att av stödmottagaren få information om den aktuella situationen inom projektet och följa projektets utveckling.

En skriftlig redovisning av ändringen ska skickas per e-post till den filmkonsulent som har föreslagit stipendiet. Till grund för redovisningen ligger Finlands filmstiftelses stipendiebeslut från vars villkor man endast kan avvika med ett skriftligt samtycke från filmstiftelsen.

Ändring av stipendiets syfte

Finlands filmstiftelse kan av motiverade skäl och på ansökan av stipendiemottagaren ändra stödets användningsändamål och -tid samt villkoren för stödet. Ändring av användningsändamålet och förlängning av användningstiden ansöks skriftligen. Ansökan ska göras senast 30 dygn före användningstidens slut.

Förlängning av användningstiden

Förlängning av användningstiden av särskilda skäl ansöks skriftligen.

Ladda upp begäran om tilläggstid till systemet för ansökan om stöd till mappen Rapportering och slutrapport och välj bilagetypens namn Ansökning om förlängd användningstid.

Skicka information per e-post om att du laddat ned en begäran om extra tid i ansökningssystemet:

susanna.haarla@ses.fi

5. Utredning om användning av stipendium

Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning om användning av stipendium inom ett (1) år räknat från beslutet.

Utredningen består av arbetet, utfört enligt arbetsplanen, och laddas upp i Rapportering och slutrapport -mappen i ansökningssystemet.

Dokumentärfilmer:

Ett meddelande om den inlämnade utredningen skickas per e-post till projektets filmkonsulent.

Fiktion-, animation-, barnfilm eller en kombination av dessa i form av långfilm, kortfilm eller serie:

Ett meddelande om den inlämnade utredningen skickas per e-post till konsulent Ilona Vehmas: ilona.vehmas@ses.fi.

Det automatiska meddelandet om att slutrapporten fattas försvinner inte förrän stödrapporten är godkänd av stiftelsen och den sista raten av stödet är betald.

På Betalningsuppgifter-sidan i ansökningen ser du, när stödraterna betalats.

Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödslagen (688/2001) 20§

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Utöver det som är reglerat i statsunderstödslagen (688/2001) 20§ bör man följa följande villkor om återbetalning av stöd:

 • Stödmottagaren är skyldig att omedelbart återbetala stödet eller delar av det ifall stödet inte har använts inom i stödavtalet utsatt tid och stiftelsen inte har godkänt förlängning av användningstiden
 • På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter
 • I samband med återbetalningen skall stödets mål och ansökningsnummer nämnas

Stödet skall återbetalas till Finlands filmstiftelses bankkonto:

Nordea Pankki Oyj
IBAN FI74 1572 3000 0305 77
BIC NDEAFIHH

6. Avbrytande av utbetalning och återkrav av stöd

Ifall stödmottagaren inte utför återbetalningen enligt statsunderstödslagens 20§, vidtas åtgärder för återkrav enligt 9 § och 10§ i lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur.

9 § Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en föredragning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetalningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På föredragning av Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter Finlands filmstiftelses föredragning.

Finlands filmstiftelse ska i sin föredragning ge sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

10 § Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om omständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

Stöden som stiftelsen beviljar grundar sig på lagen om främjande av filmkulturen (1174/2018.) Då stiftelsen har hand om offentliga förvaltningsuppgifter följer stiftelsen förordningar i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är till stiftelsen inlämnade dokument offentliga. Dokument kan också med stöd av lagen förklaras sekretessbelagda och enligt bedömning offentliga. Sekretessbelagda dokument är bl.a. dokument som innehåller information om privata affärshemligheter.