Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

För vem?

Utbildningsstödet kan beviljas personer som arbetar med filmförevisning och -distribution eller på filmfestivaler.

Beslut

Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Ansökningstid

Det finns inga angivna ansökningsperioder för utbildningsstödet. Ansökningsprocessen är fortlöpande.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med utbildningsstödet är att främja utvecklingen av kompetens och kunnande hos personer som jobbar med filmförevisning och -distribution.

För vem?

Utbildningsstödet kan beviljas personer som arbetar med filmförevisning och -distribution eller på filmfestivaler.

För vad och hur mycket?

Utbildningsstödet kan beviljas för att personer som arbetar med filmförevisning och –distribution ska kunna delta i kompetensutvecklande internationella utbildningsprogram, kurser eller webbkurser.

Stödbeloppet
Stöd kan beviljas för att täcka deltagaravgiften för utbildning och för rimliga rese- och logikostnader utan dagpenning.

Stödet kan av oumbärliga och motiverade skäl beviljas så att det ersätter 100% av kostnaderna. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel.

Utbildningsstödet betalas ut till stödmottagaren som en enda betalning till ett finskt bankkonto mot de faktiska kostnader som debiteras filmstiftelsen, enligt kvitton som bifogas i ansökningen.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökningen med bilagor till Filmstiftelsen.

Sökandena fyller i ansökningssystemet i en ansökning som består av en elektronisk blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor. Man ansöker om stödet innan utbildningen börjar och slutrapporten görs på samma blankett efter avslutad utbildning. En fritt formulerad rapport om medverkan i utbildningen skickas till Filmstiftelsen.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Obligatoriska bilagor

Sökanden måste skicka filmstiftelsens formulär för ansökan och kostnadsredovisning med bilagor till ansökningssystemet senast sista inlämningsdag.

Obligatoriska ansökningsbilagor:

  • Filmstiftelsens formulär för ansökan och kostnadsredovisning
  • Fritt formulerad rapport om genomförd utbildning (1–2 sidor)*
  • intyg om slutförd utbildning (om tillgängligt)*
  • redovisning av reella kostnader med kvitton*

* Bifogas i ansökningen i den sista rapporteringsfasen

Ansökningsformuläret finns på stiftelsens webbsida:

Blanketter

OBS! Ansökningsbilagorna laddas ned och namnges enligt typ av bilaga.

Hur bedöms ansökningen?

Utbildningsstödet beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Att delta i utbildningen utvecklar kompetens och kunnande hos personer som jobbar med filmförevisning och -distribution. Vi tar också hänsyn till Filmstiftelsens tillgängliga medel. Övrig eller egen finansiering av projektet är en fördel.

Att delta i till exempel utbildning eller kurser som stöds av EU:s Creative Europe-program och riktar sig till professionella inom marknadsföring, distribution och filmförevisning uppfyller kraven för utbildningsstödet. Stödet kan även beviljas för annan internationell utbildning och webbkurs.

Specialvillkor

En förutsättning för att få utbildningsstödet är att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en helhet i det här sammanhanget. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare har lämnats in till stiftelsen. Ytterligare en förutsättning för att erhålla stöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik. De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om utbildningsstöd på föredragning av direktören.

Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämningen av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–8 veckor.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd
Utbildningsstödet betalas ut som en enda betalning till mottagarens finska bankkonto efter att stödbeslutet fattats.

Ytterligare information

Ulla Leisio

visnings- och distributionsspecialist

• vikariat 2.8.2021–28.2.2022
• stöd för biografer, distribution och festivaler

+358 9 6220 3035

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet