Ansökningsinformation: Utbildningsstöd

För vem?

Utbildningsstödet kan beviljas biografer, filmdistributörer eller nationellt betydande filmfestivaler.

Beslut

Ansökan om utbildningsstöd är fortlöpande. Handläggningstiden är ca 3–10 veckor.

Ansökningstid

Det finns inga angivna ansökningsperioder för utbildningsstödet. Ansökningsprocessen är fortlöpande.

Syfte

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar samt att främja ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Syftet med utbildningsstödet är att främja utvecklingen av kompetens och kunnande hos personer som jobbar med filmförevisning och -distribution.

För vem?

Utbildningsstödet kan beviljas

  • en professionell filmdistributör som är registrerat i Finland.
  • ett företag, en enskild näringsidkare (firma) eller en förening som är registrerad i Finland och som ansvarar för biografverksamhet samt en kommun eller en samkommun som bedriver biografverksamhet.
  • en nationellt betydande filmfestival.

För vad och hur mycket?

Utbildningsstödet kan beviljas för att personer som arbetar med filmförevisning och -distribution ska kunna delta i kompetensutvecklande internationella utbildningsprogram, kurser eller webbkurser.

Stöd beviljas i första hand för utbildning av sådana personer som inte tidigare har deltagit i samma utbildning. Personer och sökande som inte har deltagit i stödberättigande utbildningar under de senaste fem åren kommer att prioriteras.

Stödbeloppet

Stöd kan beviljas för att täcka deltagaravgiften för utbildning och för rimliga rese- och logikostnader utan dagpenning.

Stöd kan av skäl som är tvingande och motiverade med tanke på uppfyllandet av målen beviljas till fullt belopp (100 %). Den sökande ska skriftligen motivera hela det sökta stödet i en fritt formulerad bilaga till ansökan. Fullt stöd kan endast beviljas för utbildning av sådana personer som inte har deltagit i stödberättigande utbildning under de senaste fem åren.

Utbildningsstödet betalas ut till stödmottagaren som en enda betalning till ett finskt bankkonto mot de faktiska kostnader som debiteras filmstiftelsen, enligt kvitton som bifogas i slutrapporten.

Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningen sker via ansökningssystemet genom att skicka ansökningen med bilagor till Filmstiftelsen.

Sökandena fyller i ansökningssystemet i en ansökning som består av en elektronisk blankett och nedladdningsbara obligatoriska bilagor. Man kan ansöka om utbildningsstöd antingen före utbildningen eller senast 6 månader efter resans slut. 

En ansökan kan endast användas för att ansöka om stöd för utbildning av en person åt gången. Om det finns flera som ska utbildas, ska du lämna in en separat ansökan för var och en av dem.

En fritt formulerad rapport om medverkan i utbildningen skickas till Filmstiftelsen.

Instruktioner för ansökningssystemet

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide.

Obligatoriska bilagor

Sökanden måste skicka filmstiftelsens formulär för ansökan och kostnadsredovisning med bilagor till ansökningssystemet.

Obligatoriska ansökningsbilagor:

  • en ansökningsblankett (enligt filmstiftelses modell)

Bilagor till slutredovisning:

  • fritt utformad rapport om genomförd utbildning (1–2 sidor)
  • intyg över deltagande i utbildning (om tillgängligt)
  • utredning av kostnader med kvitton som granskats av en bokförare (enligt filmstiftelses modell)

Formuläret finns på stiftelsens webbsida:

Blanketter

OBS! Ansökningsbilagorna laddas ned och namnges enligt typ av bilaga.

Alla dokument som ska undertecknas kan även undertecknas elektroniskt.

Hur bedöms ansökningen?

Utbildningsstödet beviljas efter prövning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Att delta i utbildningen utvecklar kompetens och kunnande hos personer som jobbar med filmförevisning och -distribution. Vi tar också hänsyn till Filmstiftelsens tillgängliga medel. Övrig eller egen finansiering av projektet är en fördel.

Att delta i till exempel utbildning eller kurser som stöds av EU:s Creative Europe-program och riktar sig till professionella inom marknadsföring, distribution och filmförevisning uppfyller kraven för utbildningsstödet. Stödet kan även beviljas för annan internationell utbildning och webbkurs.

Specialvillkor

En förutsättning för att få utbildningsstödet är att sökanden har följt eventuella tidigare stödavtal och villkor för att få stöd och har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. Om sökanden har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en helhet i det här sammanhanget. För att kunna fatta beslut kan stiftelsen be sökanden komplettera material som tidigare har lämnats in till stiftelsen. Ytterligare en förutsättning för att erhålla stöd är att stödmottagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik.

De projektkostnader som stödet söks för måste bokföras på eget kostnadsställe i sökandens bokföring.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Styrelsen för Finlands filmstiftelse fattar beslut om utbildningsstöd på föredragning av direktören.

Beslut fattas på första styrelsemötet efter inlämningen av ansökningen med bilagor. Handläggningstiden är ca 3–8 veckor.

Sökanden underrättas skriftligen.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Utbetalning av stöd

Utbildningsstödet betalas ut som en enda betalning till mottagarens finska bankkonto efter att slutrapporten för stödet har godkänts av filmstiftelsen.

Ytterligare information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. 09 6220 3035

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet