Finlands filmstiftelses ansökningssystem stänger på två veckor den 3 september

25.8.2021

Vi förbereder oss för att övergå till ett nytt stödansökningssystem i september. Vårt nuvarande system för överföring av data måste stängas på två veckor 3.9.2021 kl 24. Under stängningen kan man inte använda ansökningssystemet. Detta innebär alltså att det blir en paus på två veckor i:

  • Att ladda ned stödansökningar och -bilagor
  • Att ladda ned mellan- och slutredovisningar
  • Att göra stödansökningar
  • Att betala ut stöd

Stängningen upphör då det nya stödansökningssystemet tas i bruk 20.9.2021. Alla data som finns i det gamla systemet förflyttas till det nya systemet under stängningen. Detta betyder alltså att ansökningar som lämnats in i det gamla systemet kan uppdateras också i det nya systemet.

Inloggning på det nya systemet

På det nya ansökningssystemet loggas in med hjälp av Suomi.fi-identifikation som är en gemensam identifikationstjänst för den offentliga förvaltningen. Tjänsten används i myndigheternas elektroniska tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Det går inte att logga in på det nya ansökningssystemet med gamla kundnummer.

Inloggning på ett företags eller samfunds vägnar

Ansökningar om stöd som beviljas ett företag eller ett samfund kan förvaltas av en person som i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller föreningsregistret har beviljats en roll som berättigar till att representera eller uträtta ärenden.

I tjänsten Suomi.fi kan en företrädare för ett företag eller samfund ge fullmakter även till andra personer att sköta ärenden för företagets eller samfundets räkning i stiftelsens ansökningssystem.

Fullmakter som ges för användningen av Finlands filmstiftelses ansökningssystem hör under rubriken ansökan om statsunderstöd.

Samfund som inte kan införa Suomi.fi-fullmakter på egen hand kan göra ansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Sådana samfund är till exempel kommuner och läroanstalter.

Behandlingen av ansökningar om fullmakt är överbelastad, så det kan ta flera veckor att få fullmakten.

Inloggning som privatperson

Privatpersoner som ansöker om ett stipendium eller stöd för sig själva eller för en arbetsgrupps räkning loggar in på tjänsten med sina egna nätbankskoder via personinloggningen.

Vi kommer att meddela närmare om införandet av systemet för ansökan om stöd i augusti.