Ansökningsinformation: Verksamhetsstöd för filmfestivaler

För vem?

Stödmottagaren bör vara en registrerad sammanslutning. Nationellt betydande festivaler ska lämna sin ansökan till stiftelsen, medan övriga festivalernas ansökningar ska riktas till Centret för konstfrämjande.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 16.1.2024 16:00

Beslut

Besluten meddelas senast 15.3.2024.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 10.1.2023 kl 16:00.

Syfte

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja professionell inhemsk och internationell visnings- och distributionsverksamhet samt att säkra kontinuiteten av nationellt betydande filmfestivalers finansiering och verksamhet.

För vem?

Nationellt betydande festivaler ska lämna sin ansökan till stiftelsen, medan övriga festivalernas ansökningar ska riktas till Centret för konstfrämjande.

Stödmottagaren bör vara en registrerad sammanslutning.

För vad och hur mycket?

Verksamhetsstöd för filmfestivaler är ämnat för ordnandet av nationellt betydande festivaler.

Stödbelopp
Tidigare stödbeslut hittas på Beslut om stöd -webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Ansökningen består av:

 • ansökningsblanketten
 • bilagor till ansökningen
 • sökandens bilagor

Sökanden ska noggrant bekanta sig med stiftelsens stödguide för stödet i fråga, innan ansökningen görs.

Sökanden ansvarar för att ansökningen lämnas in inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas i följande stödomgång.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • festivalens verksamhetsplan
 • en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan
 • tittarsiffrorna och biljettintäkterna från föregående evenemang, specifikation över betalda och obetalda biljetter
 • Festivalens nyckeltal (på SES formulärmall, i xlsx-format).

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret
 • ett skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.)

Hur bedöms ansökningen?

Vid bedömning av ansökan beaktas hur omfattande och mångsidigt programmet är samt hur betydande festivalen är nationellt och internationellt såväl ur publikens som filmbranschens och mediernas perspektiv, stödsökandens etablerade ställning som festivalaktör samt festivalens finansieringsunderlag.

Festivalstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Vidare beaktas stödmottagarens yrkesmässiga och finansiella förutsättningar för genomförande av projektet. Också stiftelsens tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Specialvillkor

Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.

Festivaler som får stöd skall tillhandahålla Finlands filmstiftelse statistik över alla visningar som en del av slutrapporten.

Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.

Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.

Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.

Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finlands filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller festivalstöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Besluten meddelas senast 15.3.2024.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Ytterligare information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. 09 6220 3035

Läs sedan stödguiden noggrant:

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet